ZAPISY

35-122 Rzeszów,
ul. Franciszka Kotuli 3A

+48 17856 92 88, Komórka - 501 506 024
biuro@cud.rzeszow.pl

Tyflopedagogika

Film przygotowany przez TVP w Rzeszowie

CUD Rzeszów

Zapisy na nowe edycje studiów podyplomowych

Centrum Usług Dydaktycznych

Biuro firmy - ul.Fr.Kotuli 3a

karta
 
Centrum Usług Dydaktycznych
zaprasza do udziału w szkoleniu:
Zmiany w Karcie Nauczyciela
od 1 stycznia 2018 roku

 

 

 

 

 

Program:

 1. Zmiany w nawiązywaniu stosunku pracy z nauczycielami
 • podstawa zatrudniania nauczycieli w przedszkolach i szkołach niepublicznych
 • nowe zasady zatrudniania nauczycieli stażystów
 • przerwa w zatrudnieniu a ważność zaświadczenia z KRK
 1. Awans zawodowy na nowych zasadach:
 • nowe obowiązki dyrektora po zakończeniu stażu
 • zmodyfikowane postępowanie dla nauczyciela stażysty
 • wydłużenie ścieżki awansu zawodowego
 1. Zmiany w ocenie pracy od 1 września 2018 r.:
 • ocena pracy zamiast oceny dorobku zawodowego
 • terminy dokonywania okresowej oceny pracy nauczyciela
 • rola rodziców w procedurze oceny pracy
 • procedura odwoławcza według nowych zasad
 • wewnątrzszkolny regulamin dokonywania oceny pracy
 1. Nowości w zakresie zmiany czasu pracy nauczycieli
 • ograniczenia pensum specjalistów
 • pensum łączone wg. algorytmu z Karty Nauczyciela
 • przywileje dla nauczycieli posiadających orzeczenie o niepełnosprawności
 • ograniczenie godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze
 1. Zmiany w urlopach wypoczynkowych i zwolnieniach od świadczenia pracy
 • urlop wypoczynkowy dla nauczycieli w zatrudnieniu mieszanym
 • urlop wypoczynkowy dyrektorów i wicedyrektorów
 • zasady udzielania urlopu uzupełniającego
 • obniżenie wymiaru zajęć zamiast urlopu wychowawczego,
 • udzielanie opieki nad dzieckiem zdrowym do 14. roku życia
 1. Zmiany w urlopach dla poratowanie zdrowia- nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia
 • nowe zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia,
 • nowe wymogi dotyczące stażu uprawniającego do urlopu dla poratowania zdrowia
 • orzeczenie lekarza medycyny pracy
 • procedura odwoławcza od orzeczenia ośrodka medycyny pracy
 • nowa procedura udzielania urlopu dla poratowania zdrowia
 1. Zmiany w wynagradzaniu nauczycieli
 • dodatek za wyróżniającą pracę jako nowy składnik wynagrodzenia
 • likwidacja dodatków socjalnych poza dodatkiem wiejskim
 • ZFŚS w przypadku przekazania szkoły przez samorząd
 1. Pozostałe zmiany w Karcie Nauczyciela

 Cel: Szkolenie ma na celu przygotowanie kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych do wdrożenia zmian wynikających z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która wprowadza nowe rozwiązania do Karty Nauczyciela. Zmiany dotyczą awansu zawodowego, oceny pracy, warunków zatrudniania nauczycieli, wynagrodzeń, urlopów zdrowotnych, urlopów wypoczynkowych kadry kierowniczej, czasu pracy i uprawnień socjalnych.

 Adresaci: Dyrektorzy szkół i placówek, specjaliści ds. kadr, referenci, pracownicy urzędów miast, gmin, powiatów nadzorujący szkoły i placówki oświatowe.

 Szkolenie odbędzie się dnia

6 marca 2018 r. (wtorek) w godz. 900-1400 (6 godzin)

Koszt szkolenia: 220 zł/os.

(cena zawiera materiały szkoleniowe, lunch, przerwę kawową)

Miejsce szkolenia: Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara,  ul. Witolda 11a,     35-302 Rzeszów

Zgłoszenia należy kierować pod nr telefonu 17 856 92 88, 501 506 024