ZAPISY

35-122 Rzeszów,
ul. Franciszka Kotuli 3A

+48 17856 92 88, Komórka - 501 506 024
biuro@cud.rzeszow.pl

Tyflopedagogika

Film przygotowany przez TVP w Rzeszowie

CUD Rzeszów

Zapisy na nowe edycje studiów podyplomowych

Centrum Usług Dydaktycznych

Biuro firmy - ul.Fr.Kotuli 3a

Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie

zaprasza na

bezpłatne warsztaty  dla nauczycieli woj.podkarpackiego.

PISANKOWY ZAWRÓT GŁOWY – warsztaty plastyczne

Termin: 9 marca 2018 roku.

Miejsce: Rzeszów - ul. Fr.Kotuli 3A

Godziny: 15.30 - 18.30

Zapisy - telefoniczne 17-856-92-88, 501 506 024

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku rezygnacji prosimy o wcześniejsze powiadomienie.

Lista zamknięta - istnieje możliwość deklaracji na kolejne szkolenie plastyczne.

karta
 
Centrum Usług Dydaktycznych
zaprasza do udziału w szkoleniu:
Zmiany w Karcie Nauczyciela
od 1 stycznia 2018 roku

 

 

 

 

 

Program:

 1. Zmiany w nawiązywaniu stosunku pracy z nauczycielami
 • podstawa zatrudniania nauczycieli w przedszkolach i szkołach niepublicznych
 • nowe zasady zatrudniania nauczycieli stażystów
 • przerwa w zatrudnieniu a ważność zaświadczenia z KRK
 1. Awans zawodowy na nowych zasadach:
 • nowe obowiązki dyrektora po zakończeniu stażu
 • zmodyfikowane postępowanie dla nauczyciela stażysty
 • wydłużenie ścieżki awansu zawodowego
 1. Zmiany w ocenie pracy od 1 września 2018 r.:
 • ocena pracy zamiast oceny dorobku zawodowego
 • terminy dokonywania okresowej oceny pracy nauczyciela
 • rola rodziców w procedurze oceny pracy
 • procedura odwoławcza według nowych zasad
 • wewnątrzszkolny regulamin dokonywania oceny pracy
 1. Nowości w zakresie zmiany czasu pracy nauczycieli
 • ograniczenia pensum specjalistów
 • pensum łączone wg. algorytmu z Karty Nauczyciela
 • przywileje dla nauczycieli posiadających orzeczenie o niepełnosprawności
 • ograniczenie godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze
 1. Zmiany w urlopach wypoczynkowych i zwolnieniach od świadczenia pracy
 • urlop wypoczynkowy dla nauczycieli w zatrudnieniu mieszanym
 • urlop wypoczynkowy dyrektorów i wicedyrektorów
 • zasady udzielania urlopu uzupełniającego
 • obniżenie wymiaru zajęć zamiast urlopu wychowawczego,
 • udzielanie opieki nad dzieckiem zdrowym do 14. roku życia
 1. Zmiany w urlopach dla poratowanie zdrowia- nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia
 • nowe zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia,
 • nowe wymogi dotyczące stażu uprawniającego do urlopu dla poratowania zdrowia
 • orzeczenie lekarza medycyny pracy
 • procedura odwoławcza od orzeczenia ośrodka medycyny pracy
 • nowa procedura udzielania urlopu dla poratowania zdrowia
 1. Zmiany w wynagradzaniu nauczycieli
 • dodatek za wyróżniającą pracę jako nowy składnik wynagrodzenia
 • likwidacja dodatków socjalnych poza dodatkiem wiejskim
 • ZFŚS w przypadku przekazania szkoły przez samorząd
 1. Pozostałe zmiany w Karcie Nauczyciela

 Cel: Szkolenie ma na celu przygotowanie kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych do wdrożenia zmian wynikających z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która wprowadza nowe rozwiązania do Karty Nauczyciela. Zmiany dotyczą awansu zawodowego, oceny pracy, warunków zatrudniania nauczycieli, wynagrodzeń, urlopów zdrowotnych, urlopów wypoczynkowych kadry kierowniczej, czasu pracy i uprawnień socjalnych.

 Adresaci: Dyrektorzy szkół i placówek, specjaliści ds. kadr, referenci, pracownicy urzędów miast, gmin, powiatów nadzorujący szkoły i placówki oświatowe.

 Szkolenie odbędzie się dnia

6 marca 2018 r. (wtorek) w godz. 900-1400 (6 godzin)

Koszt szkolenia: 220 zł/os.

(cena zawiera materiały szkoleniowe, lunch, przerwę kawową)

Miejsce szkolenia: Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara,  ul. Witolda 11a,     35-302 Rzeszów

Zgłoszenia należy kierować pod nr telefonu 17 856 92 88, 501 506 024

paragraf01 Centrum Usług Dydaktycznych
zaprasza do udziału w szkoleniu:
Zadania inspektora ochrony danych w RODO”

 

 

 

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne regulujące status i zadania inspektora ochrony danych.
 2. Status inspektora ochrony danych:
 • obowiązek powołania,
 • wymogi kwalifikacyjne,
 • publikacja danych kontaktowych inspektora,
 • przekształcenie administratora bezpieczeństwa informacji.
 1. Zadania inspektora ochrony danych:
 • obowiązek informacyjny,
 • monitorowanie przestrzegania RODO,
 • udzielanie zaleceń co do oceny skutków,
 • współpraca z organem nadzorczym,
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego.
 1. Nowe obowiązki administratora danych:
 • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania,
 • dokonywanie oceny skutków przetwarzania danych osobowych,
 • domyślna ochrona danych,
 • zgłaszanie do GIODO przypadków naruszenia danych osobowych,
 • szacowanie ryzyka,
 1. Środki ochrony prawnej i administracyjne kary pieniężne.

Cel szkolenia: uzyskanie wiedzy na temat nowych roli i zadań inspektora ochrony danych, także w kontekście nowych zadań administratora danych, wprowadzonych rozporządzeniem 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

WYKŁADOWCA: Magdalena Borowik -  mianowany urzędnik służby cywilnej, specjalista ds. kadr w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, wykładowca Wyższej Szkoły Prawa i Administracji

 Szkolenie odbędzie się dnia:

7 marca 2018 r. (środa) w godz. 900-1400 (6 godzin)

Koszt szkolenia: 170 zł/os. (cena zawiera materiały szkoleniowe, lunch, przerwę kawową)

Miejsce szkolenia: Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara,    ul. Witolda 11a 35-302 Rzeszów

Zgłoszenia należy kierować pod nr telefonu 17 856 92 88, 501 506 024

Centrum Usług Dydaktycznych
zaprasza do udziału w szkoleniach:

 

Ochrona danych osobowych w szkole według RODO”

Program szkolenia:

1. Nowe podstawy prawne regulujące ochronę danych osobowych w szkole.

2. Zmiany dotyczące przesłanek przetwarzania danych osobowych.

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – co zmieni w tym zakresie RODO.

4. Przetwarzanie danych osobowych dzieci.

5. Obowiązki dyrektora szkoły po wejściu w życie RODO:

a) obowiązek powołanie inspektora ochrony danych osobowych i jego zadania;
b) dokumentowanie czynności związanych z przetwarzaniem;
c) wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zgodnie z zasadą rozliczalności;
d) obowiązek informacyjny w rozszerzonym zakresie, retencja danych osobowych.

6. Nowe w prawa osób, których dane dotyczą.

7. Powierzenie przetwarzania danych osobowych – zmiany.

8. Środki ochrony prawnej (skarga do sądu, skarga do Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Administracyjne kary pieniężne.

WYKŁADOWCA: Magdalena Borowik -  mianowany urzędnik służby cywilnej, specjalista ds. kadr w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, wykładowca Wyższej Szkoły Prawa i Administracji

 Szkolenia odbędą się dnia

1 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 1400 (2 godziny)  oraz

1 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 1630 (2 godziny)


Koszt szkolenia: 100zł

Miejsce szkolenia: Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara
                                            ul. Witolda 11a 35-302 Rzeszów

 Zgłoszenia należy kierować pod nr telefonu 17 856 92 88, 501 506 024

 Cel szkolenia: uzyskanie wiedzy na temat obowiązków dyrektora szkoły w zakresie ochrony danych osobowych, w związku ze stosowaniem, od 25 maja 2018r.,  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

logoOFERTA SZKOLENIOWA
      DLA DYREKTORÓW  SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

            Centrum Usług Dydaktycznych zaprasza na trzydniowe szkolenie
             dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

 

 

 

Tematyka szkolenia:

1.    Odpowiedzialność nauczyciela za bezpieczeństwo dziecka w świetle obowiązków szkoły/ przedszkola i przepisów prawa (odpowiedzialność pracownicza, karna, cywilna, dyscyplinarna – zasady i przebieg postępowania dyscyplinarnego).
2.    "Egzaminy zewnętrzne od 2019 roku - nowości i zmiany"
         a) ostatni egzamin gimnazjalny dla uczniów klas III gimnazjum
         b) pierwszy egzamin ósmoklasisty dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej
         c) egzamin ósmoklasisty od roku 2022
         d) egzamin maturalny - ważne zmiany od roku 2023.
    3.  Innowacje pedagogiczne w szkole i w przedszkolu.
         lub Zasady udzielania  i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

     Termin szkolenia:  19 – 21 października 2017 r.
      Miejsce szkolenia:  Ulanów – Hotel Galicja/Tanew
      Dojazd: autokarem (szczegółowy plan dojazdu w terminie późniejszym)
     Cena:  700 zł/os.

         Zgłoszenia należy kierować pod nr telefonu: 17 856 92 88, 501 506 024
                     lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 15. 09. 2017 r.
                                           Zapraszamy!!!

kONFERENCJA

 

 

Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie

zaprasza do udziału w konferencji metodycznej:
„Techniki szkolenia podstawowych umiejętności siatkarskich dziewcząt i chłopców”
Konferencja przeznaczona jest dla dyrektorów i nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

 

 

 

Program konferencji:
1.    NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA W-F W SZKOLE - mgr Marek Soja
2.    POKAZ PODSTAWOWYCH UMIEJĘTNOŚCI SIATKARSKICH CHŁOPCÓW.
        Prowadzący - mgr Grzegorz Wisz
3.    POKAZ AKROBATYKI SPORTOWEJ UCZNIÓW SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO.
4.    POKAZ PODSTAWOWYCH UMIEJĘTNOŚCI SIATKARSKICH DZIEWCZĄT.
       Prowadzący - mgr Michał Łukowicz


Konferencja odbędzie się dnia  15 maja 2017 r. (poniedziałek) od godz. 9.00 do 13.00
w nowej hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (Szkoła Mistrzostwa Sportowego) w Rzeszowie,
ul. Hetmańska 38

•    Koszt konferencji - 100 zł od osoby

Zgłoszenia należy kierować do 8 maja 2017 r. pod nr telefonu
17 856 92 88, 501 506 024 lub online
 Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

 

Bezpłatne warszaty dla nauczycieli woj.podkarpackiego.

Mediacje szkolne – moda, czy lekcja wychowania obywatelskiego w praktyce.

mm

 

 

Tremin: 26.04.2017r.

Miejsce: Rzeszów - ul. Fr.Kotuli 3A

Godziny: 15.30 - 18.30

Zapisy - telefoniczne 17-856-92-88

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

      W dniu 29 marca 2017r. w sali Audytoryjnej im. ppłk Łukasza Cieplińskiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie odbyła się bezpłatna konferencja pod tytułem „Uczeń ze spektrum autyzmu – praktyczne aspekty diagnozy, edukacji, terapii”. Organizatorami spotkania byli: Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie  oraz Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie.

     Nauczyciele, pedagodzy, terapeuci, pracownicy poradni pedagogicznych mieli możliwość wysłuchać interesujących wykładów i prelekcji. O tym, co nauczyciel powinien wiedzieć o spektrum autyzmu przystępnie opowiedziała dr n. med. Ewa Urbanowicz, psychiatra z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. O wsparciu ucznia ze spektrum autyzmu w edukacji masowej i integracyjnej, efektywnej pracy nauczyciela wspomagającego i treningu teorii umysłu dla osób z autyzmem i Zespołem Aspergera opowiadały:  dr n. hum. Katarzyna Patyk, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Dyrektor Centrum Edukacji i Wspomagania w Rozwoju INSIGNIS, Lublin, mgr Beata Koczur, nauczyciel w Zespole Szkół nr 4, Lublin, mgr Agnieszka Łucjanek, terapeuta Fundacji SCOLAR w Warszawie. Temat: „Spójność oddziaływań podstawą postępów w terapii – jak profesjonalnie budować środowisko terapeutyczne?” przedstawiły mgr Aneta Kotowicz-Urban, neurologopeda, terapeuta behawioralny oraz mgr Agnieszka Kotowicz, pedagog specjalny, terapeuta behawioralny, Centrum Terapii i Wspierania Rozwoju MOZAIKA, Rzeszów. Na zakończenie - mgr Marta Potępa, nauczyciel, Zespół Szkół UNICEF Rzeszów opowiedziała o pracy z uczniem ze spektrum autyzmu w szkole specjalnej.

Doskonałe przygotowanie oraz profesjonalizm prowadzących sprawiły, że wielu uczestników wyraziło chęć uczestniczenia w kolejnych spotkaniach organizowanych przez Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie.

 

 

model002

Warsztaty dla nauczycieli zajęć technicznych. 


    Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla nauczycieli zajęć technicznych szkół podstawowych miasta Rzeszowa. 
W trakcie warsztatów nauczyciele będą przeszkoleni w zakresie przygotowania uczniów do zawodów szybowców halowych klasy F1N dla uczniów szkół podstawowych miasta Rzeszowa organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 24 w Rzeszowie oraz Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie.

 

 

Warsztaty zostaną przeprowadzone w dwóch modułach:
Podczas pierwszego modułu nauczyciele zapoznają się z budową modelu oraz z praktycznymi wskazówkami jak uczniowie mają przygotować modele do zawodów.
Przedstawione będą także przykłady jak zachęcić uczniów do modelarstwa lotniczego na zajęciach technicznych.
W drugim module młodzi modelarze przedstawią techniki wyrzucania modeli na hali sportowej.
Organizatorzy zapewniają bezpłatne modele dla każdego uczestnika warsztatów oraz modele dla zgłoszonych szkół do zawodów.
Warsztaty odbędą się 30 marca 2017 roku o godzinie 13.00
Zgłoszenia należy dokonywać na stronie


Zgłoszenie online na warsztaty
W terminie do 28.03.2017roku. 

przygNowe edycje studiów podyplomowych - Przygotowanie pedagogiczne (uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela), Oligofrenopedagogika - edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Pierwsze zajęcia 18.03.2017r.


Warunkiem uczestnictwa w w/w studiach jest złożenie następujących dokumentów:

- kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych,

- kserokopii dowodu osobistego


Zajęcia będą odbywać się w Gimnazjum nr 1 w Rzeszowie
Zapisy i informacja:
tel. - 17856-92-88, 501 506 024,
email - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.