NEWS

35-122 Rzeszów,
ul. Franciszka Kotuli 3A

+48 17856 92 88, Komórka - 501 506 024
biuro@cud.rzeszow.pl

Tyflopedagogika

Film przygotowany przez TVP w Rzeszowie

DWA ŚWIATY, JEDEN CZAS

Agnieszka Wiechnik i Natalia Wawrzyńczyk

Centrum Usług Dydaktycznych

Biuro firmy - ul.Fr.Kotuli 3a

 

Przedstawiamy Państwu tematykę wspólnych szkoleń
dla rodziców i nauczycieli w II semestrze roku szkolnego 2015/16

 

Prowadzący szkolenia - długoletni wizytator Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie – mgr Marek Soja

 

 

 

 1. Co powinien wiedzieć, umieć i do czego dążyć uczeń, powierzony przez rodziców szkole.

Na spotkaniu wyjaśniane są cele, którymi kieruje się szkoła dążąc do tego, by jej uczeń, przyszły absolwent wiedział i potrafił rozwijać się dla siebie samego, swojej rodziny i potrafił znaleźć swoje miejsce w życiu wśród przyjaznych mu ludzi.

 1. Zadania nauczycieli i rodziców wspierających ucznia w jego niepowodzeniach i sukcesach.

Każdy, nie tylko nauczyciel, może mieć wrodzony talent pedagogiczny i dzięki temu bez nauki potrafi zmotywować swoje dziecko do nauki, pracy i wszelakiego rozwoju osobowości. Ale kto tego nie potrafi, może się tego nauczyć. Wystarczy tylko przestrzegać pewnych zasad, o których będzie można dowiedzieć się na spotkaniu.

 1. Czy warto wierzyć i ufać swojemu dziecku?

Oczywiście że tak. Ale na zasadzie ograniczonego zaufania. „Ślepa” miłość rodziców do własnego dziecka może przynieść czasem więcej złego niż dobrego, jeżeli np. będziemy mu wierzyć, że nauczyciel „uwziął się” na nie.

 1. Bliżej szkolnych przepisów. Prawa i obowiązki ucznia i rodziców.

Nieznajomość prawa szkodzi. A wiedza o nim pozwala uniknąć wielu nieporozumień w kontaktach rodziców ze szkołą. Co to są egzaminy klasyfikacyjne, kiedy muszą być organizowane sprawdziany wiedzy i umiejętności. Kiedy uczeń bądź jego rodzice mogą się odwołać od oceny. Jak przebiega egzamin poprawkowy. Czy Statut szkoły jest „martwym dokumentem”, itp.

Uwaga! Tematyka spotkań związanych z wyjaśnianiem i interpretacją prawa oświatowego może być układana zgonie z sugestiami i życzeniami dyrektora szkoły, nauczycieli i rodziców.

 1. Bezpieczeństwo w szkole. Zasady współpracy nauczycieli i rodziców w celu wyeliminowania zagrożeń w tym zakresie.

Podstawowe warunki dla bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły. Procedury bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych w szkole i poza nią. Czy rodzice mogą być opiekunami na zajęciach pozaszkolnych (w tym wycieczkach?).

 1. Czy nauczyciel może być ekspertem pedagogicznym dla rodziców, a czy rodzice mogą być ekspertami pedagogicznymi dla nauczyciela?

Rodzice oczekują, że nauczyciel będzie takim ekspertem pedagogicznym i fachowo oraz bezstronnie pomoże nam wskazać dobre i złe strony naszego dziecka. Nauczyciele mają czasem pretensje, że rodzice źle wychowują swoje dzieci. A nie powinni, bo rodzice wychowują dzieci tak, jak umieją. O tych i innych sprawach wyjaśniających wzajemne stosunki pomiędzy nauczycielami a rodzicami będzie mowa na tym spotkaniu.

 1. Lepiej, żeby dziecko się ruszało czy lepiej, żeby nas szantażowało i zmuszało do zwalniania lub całkowitego zwolnienia z wychowania fizycznego?

Powody i zasady uzyskiwania zwolnień z wf przez uczniów w oparciu o zaświadczenie lekarskie. Procedury uczestnictwa na lekcjach wf w ograniczonym dla ucznia zakresie.

 1. Podstawowe powody niepowodzeń szkolnych mogą być wspólnie zdiagnozowane przez nauczycieli i przez rodziców.

Jak postępować z dzieckiem leworęcznym, jak pomagać uczniowi zapamiętującemu bardziej wzrokiem niż słuchem i odwrotnie. Jakie jest dziecko introwertyczne a jakie ekstrawertyczne. Praca z takimi dziećmi należy do warsztatu nauczyciela każdej szkoły publicznej. Brak pomocy niesionej przez rodziców nauczycielowi pracującemu z takimi uczniami może przynieść dziecku niepowetowane szkody.

 1. Zarządzanie ryzykiem w szkole – wspólne warsztaty dla nauczycieli i rady rodziców.

Przebieg warsztatów: Uczestniczą w nich: - wskazana przez dyrektora szkoły grupa nauczycieli, oraz członkowie rady rodziców. Warsztaty rozpoczynają się od wspólnego spotkania prowadzonego przez moderatora, którym jest prowadzący zajęcia. Następnie obie grupy pracują osobno. Ćwiczenia w grupie nauczycieli prowadzi dyrektor bądź wicedyrektor szkoły. Ćwiczenia w grupie rodziców prowadzi przewodniczący lub wiceprzewodniczący rady rodziców. Obie grupy osobno określają procentowo lub punktowo skalę niebezpiecznych zjawisk mogących wystąpić na terenie szkoły w oparciu o te same, przygotowane wcześniej przez prowadzącego założenia. Po zakończeniu ćwiczeń w grupach obie grupy porównuję uzyskane przez siebie wyniki i rozmawiają na ten temat, dążąc do zbliżenia stanowisk. Szkoła może dzięki temu lepiej kontrolować ryzyko swojej działalności, wypełniając tym samym zakres zadań przewidzianych przez kontrolę zarządczą.

 1. Ewaluacja wewnętrzna szkoły dokonywana wspólnie przez nauczycieli i rodziców.

Dyrektor szkoły określa zakres ewaluacji wewnętrznej, wg zasad zawartych w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym. Przed spotkaniem uzgadnia z prowadzącym zakres ewaluacji. Prowadzący zajęcia opracowuje i technicznie przygotowuje plakaty ewaluacyjne. Ewaluacja trwać może w kilku oddzielnych grupach (nie więcej niż 4), w których osobno nauczyciele i osobno rodzice zajmują się symetrycznie tym samym problemem ewaluacji wewnętrznej. Po zakończonych ćwiczeniach te same grupy tematyczne nauczycieli i rodziców spotykają się razem i uzgadniają swoje stanowiska, wskazując na zagrożenia, stagnację, lub trendy rozwojowe. Wyciągają wnioski ważne dla podniesienia jakości pracy szkoły.

 1. Koncepcja pracy szkoły konsultowana wspólnie przez jej dyrektora, nauczycieli i rodziców.

W warsztatach, które prowadzi prowadzący zajęcia uczestniczą wskazani przez dyrektora szkoły nauczyciele, dyrektor szkoły oraz przedstawiciele Rady Rodziców i rad klasowych. Prowadzący przedstawia przygotowany przez dyrektora szkoły i nauczycieli zarys koncepcji pracy szkoły. Następnie rodzice podzieleni na grupy wprowadzają uwagi do zarysu koncepcji. Nauczyciele są sekretarzami poszczególnych grup, zapisującymi uwagi rodziców na plakatach. W tym czasie nauczyciele nie mogą komentować uwag rodziców. Mogą to zrobić dopiero wówczas, gdy rodzice i nauczyciele zbiorą się na sesji plenarnej.

 1. Czy można a nawet trzeba pomóc uczniowi zagospodarować jego czas wolny od nauki?

Jedni uczniowie potrafią zagospodarować swój wolny czas od nauki inni tego nie potrafią. Tych drugich jest niestety więcej. Inaczej zagospodarowują czas uczniowie szkół wiejskich, inaczej miejskich. Wspólne szkolenie dla rodziców i nauczycieli ma zainspirować rodziców do działań, które mają spowodować, by dziecku "czas nie przeciekał przez palce". Ale w taki sposób, by niepotrzebnie nie obciążać dziecka dodatkowymi zajęciami, odbierając mu całkowicie czas potrzebny do odpoczynku.

 

 

Uwagi do podanych tematów:

 1. Tematy od 1 do 8 prowadzone mogą być na ogólnej wywiadówce dla rodziców, mogą być też prowadzone dla rodziców uczniów w poszczególnych oddziałach.
 2. Tematy od 1 do 8 trwają nie dłużej niż 60 – 80 minut
 3. Tematy od 9 do 12 są przygotowane i prowadzone po uprzednich konsultacjach prowadzącego z dyrektorem szkoły. Ich czas trwania zależy od tempa pracy rodziców i nauczycieli, nie dłużej niż 4 godziny lekcyjne.

UWAGA! Wszystkie tematy mogą być prowadzone także jako szkolenia dla samych rad pedagogicznych w rozwiniętym czasowo zakresie (do 4 godzin lekcyjnych).

 

      Zapraszamy na szkolenia i kursy doskonalące!


Prowadzimy zapisy na marcowe edycje szkoleń i kursów:
- Kurs kierowników wycieczek szkolnych,
- Kurs przygotowujący dla kandydatów na wychowawców wypoczynku,
- Warsztaty pracy w świetlicy socjoterapeutycznej,
- Terapia zaburzeń czytania i pisania,
- Kurs pierwej pomocy przedmedycznej,
- Arteterapia - artystyczne działania interdyscyplinarne,
- Wychowawca - rola i zadania we współczesnej szkole,

 

Zapisy:
www.cud.rzeszow.pl
Telefon - 17-856-92-88 | Komórka - 501 506 024
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

termin szkolenia zostanie ogłoszony po zebraniu grupy (min 10 osób)

 

prześlij zgłoszenie >>>>

szkola  

 

Zapraszamy na najbliższe szkolenia:

 

Kurs kierowników wycieczek szkolnych  

 

27.01.2016r -  godzina 14.00

 

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

 

9.02.2016r. - godzina 14.30

 

zapisy tel. 17 856 92 88 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

prześlij zgłoszenie >>>>

 

 

...

Szanowni Państwo!

Centrum Usług Dydaktycznych przy współpracy z Kuratorium Oświaty zaprasza

do udziału w bezpłatnej konferencji:

„Otwarta szkoła – współpraca ze środowiskiem lokalnym”

Konferencja przeznaczona jest dla dyrektorów, pedagogów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych

Prelegentami na konferencji będą:

 1. Pani mgr Stanisława Gilewicz – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie
 2. Pani mgr Aleksandra Wanic dyrektor Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie
 3. Pani mgr Dorota Kozioł nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 25 w Rzeszowie
 4. dr Piotr Potyrała – referent Caritas Diecezji Rzeszowskiej
 5. Pani Monika Szela – dyrektor Teatru Maska w Rzeszowie
 6. Pani hm. dr Małgorzata Jarosińska – komendantka Hufca ZHP Rzeszów
 7. Pan mgr Jan Barut – prezes Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Krośnie

Konferencja odbędzie się dnia

9 grudnia 2015 r. (środa) o godz. 900

w Hotelu Rzeszów, Al. J. Piłsudskiego 44

Ważne! Hotel Rzeszów umożliwia skorzystanie z miejsc parkingowych.

Zgłoszenia należy kierować do 7 grudnia 2015 r. pod nr telefonu

17 856 92 88, 501 506 024.

 Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

 

zgłoszenie na konferencję online

 

 

Szanowni Państwo!

Centrum Usług Dydaktycznych przy współpracy
z Kuratorium Oświaty zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji:

„Nauczanie i ocenianie na lekcjach wychowania fizycznego – zmiany w przepisach oświatowych”

Konferencja przeznaczona jest dla dyrektorów i nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Tematyka konferencji:

 1. ZMIANY W PRZEPSACH OŚWIATOWYCH

mgr Marek Soja

 1. NAUCZANIE I OCENIANIE NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WSPIERAJĄCE WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY – TRADYCJA, POSZUKIWANIA, A MOŻE WŁASNY PRZYKŁAD

dr Krzysztof Warchoł – profesor oświaty

 1. RÓŻNICE W OCENIE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ NA PODSTAWIE WYBRANYCH TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH

dr hab. Sławomir Drozd – prof. URz

dr Paweł Ostrowski

Konferencja odbędzie się dnia

18 listopada 2015 r. (środa) o godz. 930

w Hotelu Rzeszów, Al. J. Piłsudskiego 44

Ważne! Hotel Rzeszów umożliwia skorzystanie z miejsc parkingowych.

Zgłoszenia należy kierować do 16 listopada 2015 r. pod nr telefonu

17 856 92 88, 501 506 024.

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

 

Szkolenia Rad Pedagogicznch    

 

Ocenianie uczniów na lekcjach wychowania fizycznego w świetle ostatnich zmian w rozporządzeniu o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów. Interpretacja obowiązku dostosowania ćwiczeń nie objętych opinią lekarza do możliwości uczniów czasowo zwolnionych z wykonywania określonego rodzaju ćwiczeń.

 

Ostatnia nowelizacja rozporządzenia MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy wprowadziła zmiany polegające na możliwości czasowego zwolnienia ucznia, na podstawie opinii lekarza, z określonych typów i rodzajów ćwiczeń. Na nauczycielach w-f spoczął zatem nałożony na nich tym rozporządzeniem wymóg określenia i dostosowania zakresu ćwiczeń, które na lekcjach będzie wykonywał wspomniany uczeń. Szkolenie skierowanie jest do nauczycieli wychowania fizycznego oraz dyrektorów i wicedyrektorów szkół.
Pomoże im ustalić szkolne procedury pomagające w zorganizowaniu (od strony formalnej i praktycznej) problemu czasowych zwolnień uczniów od wykonywania określonych ćwiczeń po to, by zlikwidować bądź ograniczyć do minimum możliwość związanych z tym tematem konfliktów szkoły z uczniami i ich rodzicami bądź opiekunami prawnymi.

dyplom02

 

Zapraszamy po odbiór świadectw ukończenia studiów podyplomowych uzupełniajacych z Surdopedagogiki.

 

Świadectwa można odbierać osobiście w biurze Centrum Usług Dydaktycznych

codziennie w godzinach 8:00 - 14:00

ul. Franciszka Kotuli 3A 35-122 Rzeszów

news3

 

 

Poniżej przedstawiamy propozycję tematów szkoleń rad pedagogicznych na rok szkolny 2015/2016.

 


 

Uwaga! Tematyka szkoleń odpowiada priorytetom realizowanym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w ramach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16.

 

Prowadzący szkolenia - długoletni wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – mgr Marek Soja,  

 

1. Jak przygotować szkołę i placówkę do ewaluacji zewnętrznej w zakresie wszystkich wymagań (ewaluacja całościowa) a także poszczególnych wymagań problemowych, w tym wymagań zawartych w planie nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/16.

 

Zajęcia mają pomóc szkole czy placówce w przygotowaniu się do ewaluacji zewnętrznej, a nauczycielom zrozumieć sens ewaluacji, mającej sprawdzić i wykazać, że szkoła realizuje koncepcję wyposażenia absolwenta w cechy, które są oczekiwane w kontekście potrzeb polityki oświatowej państwa. Omawiane będą: spełnienie kompetencji kluczowych, narzędzia i metody badawcze, interpretacja wyników którymi mogą posługiwać i dokonywać będą ewaluatorzy – wizytatorzy kuratorium oświaty.  

 

2. Jak kierować pracą rady pedagogicznej po to, by skutecznie osiągnąć cele postawione przed radą, zawarte w koncepcji pracy jej lidera – dyrektora szkoły lub placówki (Uwaga! Szkolenie wyłącznie dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek).


Szkolenie ma na celu omówienie zasad kierowania radą pedagogiczną, autonomiczną grupą mającą często inne niż dyrektor poglądy na rozwiązywanie szkolnych problemów. Szkolenie dotyczyć będzie sposobów pozyskiwania nauczycieli - liderów, włączania do pracy nauczycieli biernych oraz niechętnych, kierowania dyskusjami przeprowadzanymi na posiedzeniach rady pedagogicznej, tworzenia grup zadaniowych, delegowania uprawnień, zapobiegania konfliktom itp.

 

3. Agresja i przemoc w praktycznych działaniach zapobiegawczych w szkole na poziomie podstawowym.

 

Agresji i przemocy sprzyja kryzys wartości i autorytetów a także pozostawianie młodych ludzi z ich własnymi problemami. Tematyka zajęć nawiązuje do działań podejmowanych przez szkołę związanych z edukacją dla bezpieczeństwa i zapobiegania zachowaniom problemowym zwłaszcza wśród uczniów klas I – IV w ramach treści zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.  

 

4. Sposoby reagowania nauczycieli na agresywne zachowania uczniów wynikające z koncepcji „sprawiedliwości naprawczej”. Elementy mediacji szkolnej.

 

„Sprawiedliwość naprawcza” to sposób rozwiązywania konfliktów wśród wychowanków metodą wciągania ich samych w rozwiązywanie konfliktów, w które się uwikłali. Ten sposób rozwiązywania problemów jest osadzony w środowisku, w którym doszło do konfliktu. Poprzez zaangażowanie klasy, która jest teraz grupą wsparcia dla sprawcy i pokrzywdzonego możemy uniknąć eskalacji konfliktu a nawet zażegnać go. Szkolenie wskazuje techniki mediacyjne przydatne nauczycielom w rozwiązywaniu konfliktów (aktywnego słuchania, postrzegania niewerbalnych zachowań rozmówcy, obserwacji, parafrazowania, itp.). 

 

5. Jak realizować koncepcję pracy szkoły poprzez wprowadzanie innowacji (także projektów) i jak pozyskać do nich uczniów, co warunkuje sukces koncepcji.

 

Wrogiem pracy szkoły jest rutyna nauczycieli udzielająca się uczniom. Wprowadzanie nowych inicjatyw jest przyjmowane z oporem przez środowisko szkolne, które przyzwyczaiło się do obowiązującego w szkole, uregulowanego stanu rzeczy. Szkolenie wskazuje na techniki umożliwiające osobie wprowadzającej zmianę pozyskanie do niej zarówno uczniów jak i kolegów – nauczycieli.

 

6. Jak wspomagać rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji – trudna sztuka motywowania uczniów do lepszej pracy (także w kontekście wymagania "uczniowie są aktywni”).  

 

Motywacja do nauki dotyczyć powinna zarówno ucznia mającego niepowodzenia  szkolne jak i ucznia zdolnego, zarówno w szkole w mieście jak i w szkole na wsi. Szkolenie omawia zarówno warunki jak i techniki ważne dla podniesienia poziomu nauczania poprzez motywację.

 

7. Szkoła i przedszkole gwarantem bezpieczeństwa uczniów. Jak unikać błędów najczęściej popełnianych przez nauczycieli prowadzących do nieszczęśliwych zdarzeń z udziałem wychowanków.

 

Na przykładzie najczęściej spotykanych wypadków w szkołach i placówkach omawiane są warunki, które mają im zapobiegać i chronić nauczycieli przed odpowiedzialnością karną, dyscyplinarną i cywilną.

 

8. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. Najczęstsze przyczyny i konsekwencje błędów. Procedury postępowania dyscyplinarnego.

 

   Praktyka postępowań dyscyplinarnych wskazuje, że ich przyczynami są najczęściej lekkomyślność i niedbalstwo. Postawieni w obliczu postępowania dyscyplinarnego nauczyciele wykazują się nieznajomością procedur, co przedłuża niekiedy postępowania dyscyplinarne i kosztuje strony dużo czasu i nerwów. Zajęcia omawiają procedury dyscyplinarne, z zawieszeniem nauczyciela w pracy przez dyrektora szkoły lub placówki włącznie.

   

  paragraf01

  Oferta

  W związku z zamieszczonym na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie pismem Podkarpackiego Kuratora Oświaty (l. dz. ORE.5534.22.2015, z dnia 14 sierpnia 2015 r.) przypominającego dyrektorom o obowiązku nowelizacji statutów szkół i placówek, oferujemy Państwu udział w szkoleniu dotyczącym zasad, procedur i trybu zgodnego z prawem znowelizowania statutów zarówno w zakresie merytorycznym, określonym w/w pismem Podkarpackiego Kuratora Oświaty, jak też w zakresie ważnej strony formalnej. Wspomniana strona formalna to umiejętne opracowanie tekstu statutu wg zasad obowiązującej w Polsce techniki prawodawczej.

   

  Szkolenie prowadził będzie długoletni wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
  mgr Marek Soja