ZAPISY

35-122 Rzeszów,
ul. Franciszka Kotuli 3A

+48 17856 92 88, Komórka - 501 506 024
biuro@cud.rzeszow.pl

Tyflopedagogika

Film przygotowany przez TVP w Rzeszowie

CUD Rzeszów

Zapisy na nowe edycje studiów podyplomowych

Centrum Usług Dydaktycznych

Biuro firmy - ul.Fr.Kotuli 3a

Bezpłatne warszaty dla nauczycieli woj.podkarpackiego.

EMISJA GŁOSU

 

gos

Tremin: 30.03.2017r.

Miejsce: Rzeszów - ul. Fr.Kotuli 3A

Godziny: 16.30 - 19.30

Zapisy - telefoniczne 17-856-92-88

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Bezpłatne warszaty dla nauczycieli woj.podkarpackiego.

"Muzykować każdy może".

muzykowanie

 

Tremin: 17.03.2017r.

Miejsce: Rzeszów - ul. Fr.Kotuli 3A

Godziny: 15.30 - 18.30

Zapisy - telefoniczne 17-856-92-88

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Zarządzanie

 

 

Nowa edycja kierunku - Organizacja i zarządzanie oświatą.

 

Pierwsze zajęcia październik 2017r.


Czas trwania: 220h

Program  studiów  jest  zgodny  z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27  października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba  zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w  poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.


 

 

 

Warunkiem uczestnictwa w w/w studiach jest złożenie następujących dokumentów:

- kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych,

- kserokopii dowodu osobistego

- wpisowe 500 zł (wliczone w koszt studiów)

 

Zajęcia będą odbywać się w Gimnazjum nr 1 w Rzeszowie
Zapisy i informacja:
tel. - 17856-92-88, 501 506 024,
email - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

konferencja01 otw sz

 

 

 

 

Tematyka Szkoleń Rad Pedagogicznych
Centrum Usług Dydaktycznych

w Rzeszowie na rok 2017

 

 

 

 

 

Zajęcia prowadzi Marek Soja, wieloletni wizytator Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie  (dyrektor Wydziału Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w tym Kuratorium),
były przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podkarpackim,
mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie.

 

 

1.    Statut szkoły, jak go prawidłowo ułożyć a następnie zmieniać (nowelizować).

Statut szkoły jest bardzo najważniejszym szkolnym dokumentem. A zarazem najsłabiej funkcjonującym w szkołach. Praktyka potwierdza, że wiele spraw konfliktowych z udziałem uczniów i ich rodziców jest przegrywanych przez szkoły wyłącznie ze względu na wadliwie sporządzone zapisy statutu  (nauczyciele z reguły nie wiedzą, co to jest tekst jednolitym statutu a tekstem ujednolicony i jak ogłaszać zmiany w statucie). Szkolenie pozwoli nauczycielom na opanowanie podstawowych zasad tworzenia i nowelizowania statutów.


2.    Najważniejsze zmiany w oświacie (z akcentem na szkoły i placówki) wprowadzone ostatnimi: -  Ustawą Prawo Oświatowe i  Ustawą wprowadzającą przepisy ustawę Prawo Oświatowe.

Szkolenie będzie formą podania najważniejszych dla szkół i placówek informacji o przepisach wprowadzających kolejną, nową reformę edukacji (będzie to „prawo oświatowe w pigułce”). Pozwoli na rozwianie wielu niejasności a nawet mitów związanych z reformą i wpłynie na uspokojenie nastrojów w szkołach.


3.    Dokumenty szkolne organizujące pracę i regulujące życie szkoły.

Często się zdarza, że konflikty w szkole spowodowane są brakiem lub wadliwym prowadzeniem dokumentacji szkolnej, gdyż dokumenty szkolne to nie tylko statut
(a w nim wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania uczniów i słuchaczy), plan nadzoru pedagogicznego czy też księga protokół Rady Pedagogicznej. Na szkoleniu omówione zostaną wszystkie dokumenty ważne dla życia szkoły, z ogólnymi zasadami instrukcji kancelaryjnej włącznie.


4.    Instrukcja kancelaryjna w szkole i ogólne zasady postępowania administracyjnego z rozpatrywaniem skarg włącznie.

Często szkoła ma kłopoty wynikające z nieprawidłowego sporządzania pism, prowadzenia korespondencji np. z rodzicami uczniów. W ramach szkolenia omówione zostaną także ważne dla spokojnej pracy szkoły terminy rozwiązywania spraw i zasady wydawania decyzji określone Kodeksem Postępowania Administracyjnego (dla szkół średnich także zasady podejmowania decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów).


5.    Postępowanie dyscyplinarne zgodnie z nowym rozporządzeniem w tej sprawie i nowelizacją Karty Nauczyciela.

Szkolenie dotyczyć będzie nie tylko formalnych zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli i dyrektorów szkół. Wskaże także na najczęstsze przyczyny postępowań dyscyplinarnych związane z lekceważeniem szkolnego kodeksu etyki nauczycieli i nieoczekiwane pułapki (np. czy udział nauczyciela w studniówce nie przerodzi się nieoczekiwanie w sprawę dyscyplinarną z jego udziałem”?).


6.    Mediacje szkolne – moda, czy lekcja wychowania obywatelskiego w praktyce.

Czy w szkole można i warto organizować mediacje rówieśnicze. Zasady mediacji, jej zalety i wady. Inspirująca rola przeszkolonych nauczycieli. Tworzenie grup wsparcia ważnych dla rozwiązywania konfliktów w szkole.


7.    Bezpieczeństwo w szkole i zasady odpowiedzialność szkoły i nauczycieli za naruszenie jego zasad. Identyfikacja ryzyka jako narzędzia zwiększającego bezpieczeństwo w szkole.

Praktyka pokazuje, że temat ten jest cały czas aktualny a w szkołach stosunkowo często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji wynikających z lekkomyślności i lekceważenia przez nauczycieli i dyrekcję szkoły (nierzadko organ prowadzący) ogólnych zasad bezpieczeństwa. W szkołach, pomimo wprowadzenia przepisów o kontroli zarządczej, nie jest dokonywana identyfikacja ryzyka, po której dokonaniu znacznie zwiększa się bezpieczeństwo w szkole.


8. Program wychowawczo-profilaktyczny w szkołach, podstawy jego opracowania przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną szkoły.

Art. 26. ustawy  Prawo oświatowe nakłada na szkoły obowiązek realizowania programu wychowawczo-profilaktycznego zawierającego treści wychowawcze oraz treści profilaktyczne przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej. Program ten opracowuje rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. Na szkoleniu (które może odbyć się także z udziałem przedstawicieli rady rodziców) omówiony zostanie zarówno sposób diagnozowania potrzeb i problemów środowiska szkolnego jak i zasady opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.


9. Wolontariat w szkole. Cele i zadania, koordynacja i regulamin.

Ustawa Prawo oświatowe przewiduje zorganizowanie w szkołach ruchu wolontariackiego, wspierającego wychowanie uczniów w duchu bezinteresownego zaangażowanie się ich na rzecz potrzebnych idei czy potrzebujących osób. Jakie są zasady szkolnego wolontariatu, jak on wpływa na kształtowanie umiejętności działania zespołowego, jak go ułożyć w ramy i jak nim koordynować o tym wszystkim nauczyciele dowiedzą się na szkoleniu.

 

 

 

 

Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2

im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
oraz
Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie

zapraszają na bezpłatną konferencję

dla nauczycieli szkół województwa podkarpackiego

 

 Uczeń ze spektrum autyzmu

– praktyczne aspekty diagnozy, edukacji, terapii

 

 

 

Konferencja odbędzie się 29 marca 2017 r. w sali Audytoryjnej
im. ppłk Łukasza Cieplińskiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.


Program konferencji:

10.00 – Powitanie gości.

10.30 – 12.00 „Spektrum autyzmu – zaburzenia współistniejące, postępowanie farmakoterapeutyczne.
                         Co nauczyciel wiedzieć powinien”

                        - dr n. med. Ewa Urbanowicz, psychiatra, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
                        Poradnia dla dzieci autystycznych i ich rodzin, Warszawa
12.00 – 12.45 „Wsparcie ucznia ze spektrum autyzmu w edukacji masowej i integracyjnej”
                     
- dr n. hum. Katarzyna Patyk, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii
                      i Innowacji w Lublinie, Dyrektor Centrum Edukacji i Wspomagania w Rozwoju
                      INSIGNIS, Lublin

12.45 – 13.15 Przerwa

13.15 – 13.45 „Efektywna praca nauczyciela wspomagającego z uczniem ze spektrum autyzmu”
           
          - mgr Agnieszka Łucjanek, terapeuta, Fundacja SCOLAR, Warszawa

13.45 – 14.15 „Trening teorii umysłu dla osób z autyzmem i Zespołem Aspergera”

                     - mgr Beata Koczur, nauczyciel w Zespole Szkół nr 4, Lublin

14.15 – 14.45 „Spójność oddziaływań podstawą postępów w terapii – jak profesjonalnie budować
                        środowisko terapeutyczne?”

                       - mgr Aneta Kotowicz-Urban, neurologopeda, terapeuta behawioralny,
                         mgr Agnieszka Kotowicz, pedagog specjalny, terapeuta behawioralny,
                         Centrum Terapii i Wspierania Rozwoju MOZAIKA, Rzeszów

14.45 – 15.15 „Praca z uczniem ze spektrum autyzmu w szkole specjalnej”

                      - mgr Marta Potępa, nauczyciel, Zespół Szkół UNICEF Rzeszów


Zgłoszenia przyjmowane są do 15.03.2017r.
pod numerami telefonów 694 041 579 lub 17 856 92 88

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

plakatBĄDŹMY RAZEM (IX)

ŚWIATOWE DNI AUTYZMU – Lublin 2017

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Zespół Szkół Nr 4 w Lublinie

15 - 16 maja 2017 r.

IV Ogólnopolska Konferencja

Naukowo-Szkoleniowa

„Sposoby pracy w dziećmi i dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu – przejawiającymi zachowania problemowe – według modelu Pozytywnego Wspierania Zachowań”

Lublin, 15 – 16 maja 2017 r.

 

 

 

 

 

 

Miejsce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ul. Projektowa 4

Organizatorzy:

 • Wydział Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Zespół Szkół nr 4 w Lublinie

Proponowany Patronat honorowy:

 • Metropolita Lubelski
 • Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Wojewoda Lubelski
 • Prezydent Miasta Lublin

Komitet naukowy:

Komitet organizacyjny:

 • dr Katarzyna Patyk
 • mgr Bożenna Kowalik
 • mgr Ilona Hofman
 • mgr Wojciech Sekta
 • mgr Anna Skierczyńska

Program:

Podczas konferencji przedstawione zostaną:

 • Sposoby zmian środowiska
 • Procedury uczenia konkretnych umiejętności
 • Możliwości zastosowania strategii, które zapobiegają pojawiania się zachowań problemowych
 • Sposoby na szybkie i bezpieczne poradzenie sobie z sytuacją w przypadku wystąpienia zachowań trudnych.

 

 

Wyższa Szkoła Humanitas

zaprasza do udziału w Konferencji

DYREKTOR LIDEREM NOWOCZESNEJ EDUKACJI
  24 listopada 2016 r., aula WSH w Sosnowcu
godz. 9:00 - 14:50

 

Konferencja "Dyrektor Liderem Nowoczesnej Edukacji" jest kolejną z zapoczątkowanego w roku 2015 cyklu konferencji pt. „Dyrektor Liderem”, adresowanych do Dyrektorów Szkół oraz Naczelników Wydziałów Edukacji. Tym razem ma ona na celu rozpropagowanie idei nowoczesnej edukacji i zwrócenie uwagi osób zarządzających placówkami oświatowymi na konieczność wykorzystywania w procesie edukacyjnym nieszablonowych metod nauczania.

Różnorodne innowacyjne i efektywne zarazem metody pracy z dziećmi i młodzieżą, chcemy zaprezentować uczestnikom konferencji w sposób wręcz namacalny - bardzo praktyczny, narzędziowy. Tematyka, wokół której będziemy się poruszać obecnie dotyczy między innymi zmian w podstawie programowej kształcenia informatycznego, szczególnie wokół programowania wizualnego, praktycznych aspektów programowania w języku Scratch, czy programowania w szkole w aspekcie finansowym i organizacyjnym. Ważnym elementem merytorycznym konferencji będzie omówienie nowych metod i sposobów nauczania w tym myślenia wizualnego, metody WebQest, czy wykorzystania nauki gry w szachy w nauczaniu matematyki.

Eksperci zaproszeni przez WSH do udziału w konferencji, przy pomocy różnorodnych metod będą przekonywali uczestników o tym, że najbardziej skuteczne, a przy tym pochłaniające uczniów jest nauczanie przez doświadczanie. Taka atmosfera panować będzie zarówno w trakcie wystąpień ekspertów na forum wspólnym, jak również w trakcie warsztatów tematycznych, podczas których uczestnicy konferencji będą pracować określoną dla danego warsztatu metodą.

W programie m.in.:

Programowanie w języku Scratch
Aspekt organizacyjny i finansowy programowania
Myślenie wizualne
 
Praca metodą WebQuest
Szachy w szkole
 
Robotyka, druk 3D i modelowanie przestrzenne
 

Program Konferencji  -pobierz w pdf

Prelegenci:

Sabina Furgoł
 
Krzysztof Kalinowski

Kamila Kałużna

Małgorzata Klich-Śmiałkowska

Ewa Kraus

Marek Szafraniec
Katarzyna Wilk

Jerzy Wiltosiński

Opłata konferencyjna

90 zł od uczestnika, obejmuje:

 • udział w konferencji,
 • możliwość konsultacji z ekspertami,
 • komplet materiałów konferencyjnych,
 • certyfikat udziału w konferencji,
 • poczęstunek.

Zgłoszenia

Zgłoszenia udziału w Konferencji prosimy kierować     najpóźniej do 17 listopada 2016 r.
za pośrednictwem  FormularzaOnline

Opłaty konferencyjne prosimy wpłacać     najpóźniej do dnia 18 listopada 2016 r.
na konto WSH: ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu,
nr konta:24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

Kontakt do organizatora

Dział Studiów Podyplomowych, tel.: 32 363 12 21
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie
przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
zaprasza
na bezpłatny kurs:
ORGANIZOWANIE SZKOLNYCH ZESPOŁÓW MEDIACYJNYCH
terminy:
I grupa: 25-26 listopada (piątek-sobota)
II grupa: 27 listopada, 2 grudzień (niedziela, piątek)
III grupa: 3-4 grudzień (sobota-niedziela)
IV grupa: 17-18 grudzień (sobota-niedziela)
Zapisy i informacja:
tel. - 17856-92-88,
email - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.cud.rzeszow.pl
ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń

 

Przepraszamy limit miejsc został wyczerpany.

Zapraszamy na nowe edycje studiów podyplomowych:
- Organizacja i zarządzanie w oświacie,
- Wczesne nauczanie języka angielskiego,
- Logopedia,
- Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (zajęcia w SOSW w Ropczycach - 1.10.2016r.)
Zapisy i informacja:
tel. - 17856-92-88
email - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.cud.rzeszow.pl

 

Zapisy:
www.cud.rzeszow.pl
Telefon - 17-856-92-88 | Komórka - 501 506 024
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.