Centrum Usług Dydaktycznych Sp. z o.o. w Rzeszowie

telefon kontaktowy - 17-856-92-88; mail - biuro@cud.rzeszow.pl

logo

Szkolenia PPOŻ

Szkolenia przeciwpożarowe są szkoleniami prawnie wymaganymi,
obejmującymi pracodawcę a także zatrudnionych pracowników.


Celem szkoleń przeciwpożarowych jest zapoznanie pracowników z przepisami PPOŻ lub ich utrwalenie.

 

Oferujemy Państwu szkolenia przeciwpożarowe:

 • szkolenia PPOŻ dla pracodawców
 • szkolenia PPOŻ dla osób kierujących
 • szkolenia PPOŻ dla pracowników


Szkolenia realizowane są w zakładach pracy lub w siedzibie ośrodka w terminach dogodnych dla osób szkolonych.

Szkolenia przeciwpożarowe obejmują tematykę:
teoria:ppoz01

 • zapoznanie z technikami gaszenia pożarów
 • zapoznanie z środkami gaśniczymi
 • dobór gaśnic
 • rozmieszczenie gaśnic
 • lokalizacja pożaru
 • zapoznanie ze znakami przeciwpożarowymi
 • alarmowanie i powiadamianie służb ratunkowych

 

Szkolenia kończą się wydaniem zaświadczeń.

 

Szkolenia z zakresu bezpiecznej ewakuacji pracowników są szkoleniami prawnie wymaganymi i uczą technik szybkiego i bezpiecznego wyprowadzenia pracowników z budynku z zachowaniem spokoju, ewakuacji mienia, opanowania paniki pracowników oraz alarmowania straży pożarnej.

Oferujemy Państwu szkolenia z zakresu bezpiecznej ewakuacji pracowników:

 • szkolenia ewakuacji dla pracodawców
 • szkolenia ewakuacji dla osób kierujących
 • szkolenia ewakuacji dla pracowników


Szkolenia realizowane są w zakładach pracy lub w siedzibie ośrodka w terminach dogodnych dla osób szkolonych.
Szkolenia z ewakuacji pracowników obejmują tematykę:

 • zapoznanie z technikami poruszania się w budynku
 • odnajdywanie drogi ucieczki
 • ewakuacja ludzi
 • ewakuacja mienia
 • podział ról podczas ewakuacji
 • zapoznanie ze znakami ewakuacyjnymi


Szkolenia kończą się wydaniem zaświadczeń.

 

bhp ppoz

 

Ochrona przeciwpożarowa w firmie
Odpowiedzialność za ochronę przeciwpożarową


Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ust. 1, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje – w całości lub w części – ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.

 

Oferujemy umowy o stałej współpracy oraz realizację zleceń jednorazowych

 

Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu


Termin realizacji:

- zapisy na edycję X na semestr zimowy 2017/2018

- planowane pierwsze zajęcia - wrzesień 2017 r.


Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele.

 

ADRESACI:

Studia podyplomowe adresowane są do czynnych nauczycieli absolwentów studiów wyższych kierunków pedagogicznych (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich) oraz psychologów, logopedów i fizjoterapeutów (posiadających przygotowanie pedagogiczne). 

 

CEL STUDIÓW:

 

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pracy z osobami z autyzmem, środowiskiem społecznym i rodzinnym ucznia oraz zwrócenie uwagi na potrzebę zintegrowania działań rehabilitacyjnych i edukacyjnych w tym kierunku.

 

Program studiów:

Pedagogika specjalna

Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii

Wybrane zagadnienia neurologii i psychiatrii

Diagnostyka psychopedagogiczna autyzmu

Organizacja systemu integracji i lokalnej sieci wsparcia osób z  autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi (interdyscyplinarne)

Wczesne wspomaganie dzieci z autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Metodyka kształcenia i wychowania dzieci z autyzmem w okresie wczesnoszkolnym

Metodyka kształcenia i wychowania dzieci z autyzmem w szkole podstawowej

Metodyka kształcenia i wychowania osób z autyzmem na poziomie gimnazjalnym

Metodyka kształcenia i wychowania osób z autyzmem na poziomie ponadgimnazjalnym

Wybrane metody terapii i wspomagania rozwoju psychoruchowego osób z autyzmem

Wybrane metody terapii wspomagających

Alternatywne i wspomagane metody komunikacji

Wsparcie i współpraca z rodziną dziecka z dysfunkcjami

Trening rozwoju osobistego

Podstawy prawne rehabilitacji i edukacji osób z autyzmem

Zachowania trudne, agresja i autoagresja 

Projekt edukacyjny

Wykład monograficzny 1 - Etyka pracy z osobami zależnymi

Wykład monograficzny 2 - Autyzm a problematyka uzależnienia

Wykład monograficzny 3 - Kultura i sztuka w pracy z osobami z dysfunkcjami

Wyklad monograficzny 4 - Rzeczywistość życiowa rodzin osób z niepełnosprawnością

Praktyki zawodowe

 

Czas trwania: 410 godzin (w tym 120 godzin praktyk)

 

Warunkiem uczestnictwa w w/w studiach jest złożenie następujących dokumentów:

- Kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych,

- Kserokopii dowodu osobistego

- Wpisowe 500 zł (wliczone w koszt studiów)

 

 

INFORMACJA O PRAKTYKACH - regulaminy i dzienniki praktyk

ZOBACZ

 

 

Studia realizowane przy współpracy:

 

Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

 

 

Szkolenia BHP

Obsługa firm z zakresu BHP

 

W ramach stałej współpracy oferujemy zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW Z DNIA 2 WRZEŚNIA 1997 R. W  SPRAWIE SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (Dz.U. z dnia 18 września 1997 r.) pełną obsługę z zakresu bhp.

 

 Kursy i szkolenia z zakresu BHP:

 

 • szkolenia wstępne ogólne dla nowo zatrudnianych pracownikówbhp
 • szkolenia okresowe bhp dla:
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych
 • pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • szkolenie bhp i ppoż. wszystkich grup pracowniczych
 • kursy okresowe dla inspektorów służb BHP

 

Usługi:

 

 • pełnienie obowiązków służb BHP
 • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • udział w zespole badającym okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej i prowadzenie rejestru wypadków
 • udział w zespole oceniającym warunki pracy
 • przegląd stanowisk i pomieszczeń pracy w zakresie spełnienia wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
 • opracowywanie zarządzeń wewnętrznych i innych dokumentów w zakresie bhp w firmie
 • odpłatne staże i praktyki

 

Współpraca z firmami na zasadach:

 

umów stałej współpracy,

jednorazowych zleceń na wykonanie poszczególnych usług

 

 

 

Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole

Celem szkolenia

jest przygotowanie nauczycieli do dostarczania dzieciom prawidłowego wzorca zachowań w sytuacjach trudnych, budowania pozytywnego obrazu siebie, uczenia się rozpoznawania uczuć i rozwijania sposobów radzenia sobie z nimi.

 

Program szkolenia:

 • Złość, agresja, przemoc
 • Mechanizmy zachowań agresywnych i przemocy
 • Charakterystyka ofiar, sprawców i świadków agresji
 • Metody zapobiegania agresji i przemocy w szkole 
 • Charakterystyka i diagnozowanie sytuacji przemocy rówieśniczej
 • Działania wspierające stosowane metody przeciwdziałania przemocy rówieśniczej
 • Mechanizm i stopień nasilenia złości,
 • Metody (fizjologiczne, umysłowe, behawioralne) opanowywania złości
 • Budowanie indywidualnych planów radzenia sobie ze złością

Terapia pedagogiczna

Lorem ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker

Harmonogramy

harmonogram

Panel logowania

Aby uzyskać dostęp do harmonogramów musisz założyć konto.

Gdy administrator zatwierdzi Twoje konto zostaniesz o tym poinformowany mailowo.

Formularz zgłoszeniowy

formularz