Centrum Usług Dydaktycznych Sp. z o.o. w Rzeszowie

telefon kontaktowy - 17-856-92-88; mail - biuro@cud.rzeszow.pl

logo

Arteterapia - kreatywna terapia w praktyce

Termin:

 

- zapisy na II edycję na semestr zimowy 2017/2018

 

ODBIORCY:

 

arte terapia

Absolwenci studiów wyższych bądź równorzędnych, a w szczególności nauczyciele szkół powszechnych i specjalnych oraz pedagodzy,psycholodzy, artyści, lekarze, pielęgniarki i terapeuci, którzy w swojej pracy odczuwają potrzebę stosowania elementów terapii sztuką.

 

Arteterapia jest specyficzną formą działalności terapeutycznej podejmowanej przez kontakt ze sztuką (plastyczną, muzyczną bądź literacko-teatralną). Spełnia funkcję stymulującą, rozwijającą, regulującą oraz korekcyjną. Dzięki oddziaływaniom terapeutycznym zauważa się zmiany w trzech sferach funkcjonowania człowieka niepełnosprawnego: emocjonalno-motywacyjnej, motorycznej oraz poznawczej. Arteterapeuci zatrudniani są w placówkach specjalnych zajmujących się rozmaitymi zaburzeniami – niepełnosprawnością w zakresie ruchu, wzroku, słuchu, a także niepełnosprawnością umysłową oraz zaburzeniami m.in. psychicznymi, emocjonalnymi, neurologicznymi, zaburzeniami mowy; także w ośrodkach dziennego pobytu, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, szkolnych świetlicach terapeutycznych, hospicjach, poradniach leczenia bólu. Absolwenci otrzymują formalne kwalifikacje do pracy w tego rodzaju instytucjach. Warsztaty i treningi twórcze pozwolą słuchaczom zapoznać się z różnymi technikami plastycznymi wykorzystywanymi w terapii z niepełnosprawnymi.

 

CELEM STUDIÓW JEST:

 

- Zaprezentowanie możliwości oddziaływania sztuką na psychikę i organizm człowieka;

- Zwrócenie uwagi na zależność pomiędzy szeroko rozumianą terapią a innymi dyscyplinami nauki;

- Traktowanie możliwości artystycznych jako instrumentu do rozwoju osobowego i środka integracji w różnych dziedzinach życia;

- Zastosowanie zjawisk percepcji wizualnej „języka” artystycznego w terapii niepełnosprawnych, a także uświadomienie udziału procesów psychologicznych w rozwoju jednostki w ramach „języka” plastyki; percepcja sztuki jako środka do polepszenia sytuacji społecznej osoby niepełnosprawnej, a także jako środka do optymalizacji życia, polegającej na zapobieganiu trudnościom życiowym i przezwyciężaniu przeszkód.

 

Warunkiem uczestnictwa w w/w studiach jest złożenie następujących dokumentów:

- kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych,

- kserokopii dowodu osobistego

- wpisowe 500 zł (wliczone w koszt studiów)

Harmonogramy

harmonogram

Galeria

przegld016
konf003
przegld011
przegld010
konf010
przegld002

Panel logowania

Aby uzyskać dostęp do harmonogramów musisz założyć konto.

Gdy administrator zatwierdzi Twoje konto zostaniesz o tym poinformowany mailowo.

Formularz zgłoszeniowy

formularz