Centrum Usług Dydaktycznych Sp. z o.o. w Rzeszowie

telefon kontaktowy - 17-856-92-88; mail - biuro@cud.rzeszow.pl

logo

Biologia

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania biologii do poziomu szkół ponadgimnazjalnych włącznie. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.)
Studia mają charakter kwalifikacyjny.

 

Adresaci:

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne , które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie nauczania biologii.
UWAGA! Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.


 

Uzyskane kwalifikacje:

Po ukończeniu studiów kandydat otrzymuje kwalifikacje do nauczania biologii do szkół ponadgimnazjalnych włącznie

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. poz.1207 z późn.zm.).


 

Program:

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • - Procesy życiowe roślin
 • - Podstawowe zagadnienia z zakresu fizjologii człowieka i zwierząt
 • - Podstawy anatomii człowieka z elementami profilaktyki zdrowia
 • - Elementy genetyki
 • - Struktura a funkcje organizmów żywych
 • - Wprowadzenie do systematyki roślin
 • - Wprowadzenie do systematyki zwierząt
 • - Podstawy inżynierii genetycznej
 • - Biotechnologia
 • - Wybrane zagadnienia prawa oświatowego
 • - Informatyka w nauczaniu przedmiotu Biologia
 • - Elementy mikrobiologii
 • - Dydaktyka przedmiotu Biologia. Nowoczesny projekt procesu dydaktycznego
 • - Elementy biologii teoretycznej w dydaktyce przedmiotowej
 • - Podstawy i metodyka edukacji ekologicznej
 • - Ekologia w praktyce
 • - Metodyka zajęć terenowych
 • - Praktyka w zakresie nauczania przedmiotu Biologia

Czas trwania: 350 godzin + 60 godzin praktyk organizowanych w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej

Termin realizacji: wrzesień 2017 r. - sierpień 2018 r.


Studia realizowane przy współpracy:

Harmonogramy

harmonogram

Galeria

konf001
konf010
konf003
konf008
oligo011
konf009

Formularz zgłoszeniowy

formularz