NEWS

35-122 Rzeszów,
ul. Franciszka Kotuli 3A

+48 17856 92 88, Komórka - 501 506 024
biuro@cud.rzeszow.pl

Tyflopedagogika

Film przygotowany przez TVP w Rzeszowie

DWA ŚWIATY, JEDEN CZAS

Agnieszka Wiechnik i Natalia Wawrzyńczyk

Centrum Usług Dydaktycznych

Biuro firmy - ul.Fr.Kotuli 3a

Kategoria:

doradztwo

 

 

 

Cel studiów:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje dotyczące problematyki doradztwa zawodowego młodzieży jak również osób dorosłych. Absolwenci posiądą umiejętności wskazania ścieżki wyboru kolejnego etapu kształcenia, doboru szkoły i ewentualnego zawodu stosownie do predyspozycji osób wymagających porady i niezorientowanych na rynku pracy. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.).


 

Adresaci:

Adresatami studiów są osoby, które ukończyły min. studia I stopnia (licencjat). Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane.
Studia dedykowane są nauczycielom, którzy po ich ukończeniu będą pełnić rolę nauczyciela - doradcy zawodowego jak i  pracownikom urzędów pracy, samorządów, organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się kształtowaniem zasobów ludzkich. 


 

Uzyskane kwalifikacje:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela – doradcy zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych pod warunkiem posiadania kwalifikacji do pracy w placówkach oświatowych zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. poz.1207 z późn.zm.).
W przypadku braku kwalifikacji pedagogicznych słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego zgodne ze wzorem ministerialnym jednak nie nabędzie możliwości pracy na stanowisku nauczyciela - doradcy zawodowego.


 

Program:

Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia z obszarów:

 • - Instytucjonalna obsługa rynku pracy
 • - Poradnictwo zawodowe w Unii Europejskiej
 • - Orientacja a doradztwo i poradnictwo zawodowe
 • - Podstawy zawodoznastwa
 • - Klasyfikacja zawodów i specjalności – metody opisu zawodów
 • - Elementy psychologii pracy i doboru zawodowego
 • - Komunikacja interpersonalna w poradnictwie zawodowym
 • - Narzędzia wspomagające proces doradczy
 • - Poradnictwo indywidualne i grupowe 
 • - Bilans kompetencji i Indywidualny Plan Działania
 • - Metoda Edukacyjna
 • - Informacja i wysokie technologie w poradnictwie zawodowym
 • - Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych 
 • - Poradnictwo edukacyjne
 • - Szkolny Ośrodek Kariery. Planowanie pracy doradcy zawodowego
 • - Projektowanie programów praktyk. Zatwierdzenie praktyki razem z projektem
 • - Praktyka zawodowa w instytucjach świadczących usługi z zakresu poradnictwa zawodowego

 

Czas trwania: 

350 godzin + 60 godzin praktyk (praktyka w placówce oświatowej obowiązuje osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne, które chciałyby nabyć uprawnienia do pracy na stanowisku nauczyciel - doradca zawodowy; osoby nie posiadające przygotowania pedagogicznego odbywają praktykę w dowolnej placówce, która spełnia wymogi Instrukcji praktyk i umożliwia realizację zadań w niej zawartych).


 

Termin realizacji

nabór zimowy: wrzesień 2017 r. - sierpień 2018 r.

 


INFORMACJA O PRAKTYKACH - regulaminy i dzienniki praktyk

ZOBACZ

 

 

Studia realizowane przy współpracy:

Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line


Kategoria:

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania biologii do poziomu szkół ponadgimnazjalnych włącznie. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.)
Studia mają charakter kwalifikacyjny.

 

Adresaci:

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne , które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie nauczania biologii.
UWAGA! Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.


 

Uzyskane kwalifikacje:

Po ukończeniu studiów kandydat otrzymuje kwalifikacje do nauczania biologii do szkół ponadgimnazjalnych włącznie

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. poz.1207 z późn.zm.).


 

Program:

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • - Procesy życiowe roślin
 • - Podstawowe zagadnienia z zakresu fizjologii człowieka i zwierząt
 • - Podstawy anatomii człowieka z elementami profilaktyki zdrowia
 • - Elementy genetyki
 • - Struktura a funkcje organizmów żywych
 • - Wprowadzenie do systematyki roślin
 • - Wprowadzenie do systematyki zwierząt
 • - Podstawy inżynierii genetycznej
 • - Biotechnologia
 • - Wybrane zagadnienia prawa oświatowego
 • - Informatyka w nauczaniu przedmiotu Biologia
 • - Elementy mikrobiologii
 • - Dydaktyka przedmiotu Biologia. Nowoczesny projekt procesu dydaktycznego
 • - Elementy biologii teoretycznej w dydaktyce przedmiotowej
 • - Podstawy i metodyka edukacji ekologicznej
 • - Ekologia w praktyce
 • - Metodyka zajęć terenowych
 • - Praktyka w zakresie nauczania przedmiotu Biologia

Czas trwania: 350 godzin + 60 godzin praktyk organizowanych w szkole podstawowej lub szkole ponadpodstawowej

Termin realizacji: wrzesień 2017 r. - sierpień 2018 r.


 

INFORMACJA O PRAKTYKACH - regulaminy i dzienniki praktyk

ZOBACZ

 

Studia realizowane przy współpracy:

Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

Kategoria:

 

 

 

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania biologii i geografii do poziomu szkół ponadgimnazjalnych włącznie. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.)
Studia mają charakter kwalifikacyjny.


Adresaci:

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat), przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do nauczania przedmiotu przyroda, biologia lub geografia.
UWAGA! Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.


Uzyskane kwalifikacje:

Po ukończeniu studiów kandydat otrzymuje kwalifikacje do nauczania biologii i geografii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. poz.1207 z późn.zm.).


Program:

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia: 

 • - Struktura a funkcje organizmów żywych
 • - Procesy życiowe roślin
 • - Elementy mikrobiologii
 • - Podstawowe zagadnienia z zakresu fizjologii człowieka i zwierząt
 • - Podstawy anatomii człowieka z elementami profilaktyki zdrowia
 • - Elementy genetyki
 • - Wprowadzenie do systematyki roślin
 • - Wprowadzenie do systematyki zwierząt
 • - Podstawy inżynierii genetycznej
 • - Biotechnologia
 • - Wybrane zagadnienia prawa oświatowego
 • - Astronomiczne podstawy geografii
 • - Geografia ekonomiczna
 • - Geografia fizyczna Polski
 • - Geografia regionalna Polski
 • - Geografia regionalna świata
 • - Geografia społeczna
 • - Geografia społeczno-ekonomiczna Polski
 • - Geologia z elementami gleboznawstwa
 • - Geomorfologia
 • - Hydrografia
 • - Kartografia szkolna i teledetekcja środowiska
 • - Meteorologia i klimatologia
 • - Technologie informacyjne w nauczaniu geografii i biologii
 • - Metodyka krajoznawstwa
 • - Dydaktyka geografii
 • - Dydaktyka przedmiotu Biologia. Nowoczesny projekt procesu dydaktycznego
 • - Elementy biologii teoretycznej w dydaktyce przedmiotowej
 • - Metodyka edukacji ekologicznej, podstawy ekologii
 • - Metodyka zajęć terenowych
 • - Praktyka w zakresie nauczania przedmiotu Geografia
 • - Praktyka w zakresie nauczania przedmiotu Biologia

 IV semestralne studia podyplomowe realizowane w ciągu III semestrów.
Czas trwania: 475 godzin dydaktycznych + 120 godzin praktyk


Termin realizacji

nabór wiosenny: wrzesień 2017 r. - styczeń 2019 r.


Studia realizowane przy współpracy:

Kategoria:

Psychodietetyka łączy wiedzę z zakresu wybranych działów psychologii i dietetyki.

 

Cel studiów:

 • pogłębienie wiedzy z zakresu psychologii odżywiania się oraz psychologii zdrowia,
 • poznanie psychologicznych mechanizmów zaburzeń odżywiania się i chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem,
 • przyswojenie zasad i metod zdrowego odżywiania się, opanowanie podstawowych metod terapii zaburzeń odżywiania się u dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Forma studiów: Studia kwalifikacyjne,

Wymiar godzinowy studiów: 200 godzin, 2 semestry

 

Uczestnicy studiów:

Studia są przeznaczone przede wszystkim dla dietetyków, psychologów, lekarzy, pedagogów, biologów, technologów żywności.

 

Warunki przyjęcia:

 • Złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego dostępnego w siedzibie WSEI lub na stronie internetowej
 • Wypełnienie podania o przyjęcie na studia
 • Przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej
 • Dostarczenie dwóch zdjęć

Organizacja studiów:

   Studia trwają 2 semestry

   Zajęcia są realizowane podczas 8 zjazdów, piątek od godz. 16.00-20.00, sobota i niedziela 8.30-16.50

   Całkowity koszt studiów wynosi: 3 700,00 zł. (płatne w następujących ratach: 100,00 zł opłata rekrutacyjna w momencie zapisu oraz czesne za każdy semestr po 1800,00 zł do dnia rozpoczęcia danego semestru).    

 

Organizator studiów:

Wydział Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 

Ramowy program studiów: 200 godzin

 • Podstawy dietetyki 20g.
 • Psychologia emocji i osobowości 20g.
 • Leczenie żywieniem 20g.
 • Psychologa zdrowia 20g.
 • Nadwaga i otyłość dzieci , młodzieży i dorosłych 20g.
 • Motywacja do odchudzania 5g.
 • Aktywność fizyczna 20g
 • Psychoterapia w odchudzaniu   20g.
 • Poradnictwo dietetyczne 10g.
 • Terapia behawioralna w odchudzaniu 20g
 • Medycyna estetyczna 20g.
 • Kursy i turnusy dla odchudzających się 5g.

Umiejętności i kompetencje rozwijane w czasie studiów:

 • planowanie zdrowego odżywienia się,
 • ocena motywacji do odchudzania się,
 • znajomość podstawowych metod i technik aktywności ruchowej,
 • przygotowywanie programów edukacyjnych i terapeutycznych dotyczących odżywania się i jego zaburzeń.

Perspektywy zawodowe absolwentów:

Z jednej strony promuje się styl zdrowego życia a z drugiej strony niepokojąco wzrasta liczba osób z nadwagą oraz otyłych. W sumie sprawia to, że rynek usług dotyczący odżywiania się i jego zaburzeń dynamicznie się rozwija. Stwarza on szanse zatrudnienia dla psychodietetyków.

 

Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie psychodietetyki
 • Dyplom psychodietetyka

Cena: 3700 zł

Kategoria:

geografia

 

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania geografii do poziomu szkół ponadgimnazjalnych włącznie. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.)
Studia mają charakter kwalifikacyjny.

 

 


Adresaci:

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne , które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie nauczania geografii.
UWAGA! Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.

 

 


Uzyskane kwalifikacje:

Po ukończeniu studiów kandydat otrzymuje kwalifikacje do nauczania geografii do szkół ponadgimnazjalnych włącznie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. poz.1207 z późn.zm.).


 

Program:

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • - Astronomiczne podstawy geografii
 • - Dydaktyka geografii
 • - Geografia ekonomiczna
 • - Geografia fizyczna Polski
 • - Geografia regionalna Polski
 • - Geografia regionalna świata
 • - Geografia społeczna
 • - Geografia społeczno-ekonomiczna Polski
 • - Geologia z elementami gleboznawstwa
 • - Geomorfologia
 • - Hydrografia
 • - Kartografia i teledetekcja
 • - Meteorologia i klimatologia
 • - Podstawy GIS
 • - Praktyka w zakresie nauczania przedmiotu Geografia

Czas trwania: 350 godzin + 60 godzin praktyk organizowanych w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej


Termin realizacji

nabór zimowy: październik 2017 r. - sierpień 2018 r.


 

INFORMACJA O PRAKTYKACH - regulaminy i dzienniki praktyk

ZOBACZ

 

 

Studia realizowane przy współpracy:

Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

Kategoria:

Cel studiów:

Studia przygotowują do wykorzystania wiedzy psychologicznej w pracy w różnych obszarach aparatu sprawiedliwości, szczególnie w charakterze biegłego sądowego.

Podstawowe cele studiów dotyczą poszerzenia oraz uaktualnienia wiedzy teoretycznej dotyczącej patomechanizmów funkcjonowania jednostki, rodziny i grupy społecznej niezbędnej do sporządzania ekspertyzy w wielu dziedzinach współpracy psychologa z wymiarem sprawiedliwości.

Kierownik merytoryczny: prof. dr hab. Zbigniew B. Gaś

 

Forma studiów: doskonalące

 

Wymiar godzinowy studiów: 270 godzin, 2 semestry

 

Uczestnicy studiów:

Studia są skierowane przede wszystkim do psychologów zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji zawodowych biegłego psychologa sądowego, posiadających tytuł magistra psychologii.

Studia są adresowane do psychologów zainteresowanych problematyką patologii społecznej, przestępczości, mechanizmami funkcjonowania sprawców i ofiar przestępstw oraz psychologicznym opiniowaniem uczestników postępowania sądowego. Umożliwiają doskonalenie umiejętności z zakresu diagnozy psychologicznej, od umiejętności prowadzenia obserwacji skategoryzowanej, przez wywiad kliniczny do zastosowania wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych na różnych etapach postępowania prawno-sądowego.

 

Warunki przyjęcia:

 • Złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego dostępnego w siedzibie WSEI lub na stronie internetowej
 • Wypełnienie podania o przyjęcie na studia
 • Przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej
 • Dostarczenie dwóch zdjęć

Rekrutacja:

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc

o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Dokumenty są przyjmowane do wyczerpania limitu miejsc.

 

Perspektywy zawodowe absolwentów:

Absolwenci Podyplomowych Studiów z Zakresu Psychologii dla Biegłych Sądowych mogą wykonywać funkcje samodzielnego biegłego sądowego, jeżeli spełniają także warunki zawarte w rozporządzeniach:

   Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 157) – Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm. dział IV rozdz. 6

   Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych – Dz. U. Nr 15, poz. 133.

   Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. o czynnościach komorników – Dz. U. Nr 10, poz. 52 z późn. zmianami (§ 46-48).

   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – Dz. U. Nr 250, poz. 1883.

Ponadto mogą pracować w Zespołach Diagnostycznych różnych instytucji podległych ministerstwu sprawiedliwości, w tym w:

 • Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych;
 • Ośrodkach kuratorskich dla młodzieży;
 • Zespołach kuratorskich przy Sądach Rejonowych;
 • Zakładach karnych.

Ramowy program studiów: 270 godzin

Pełny program studiów obejmuje łącznie 9 modułów, realizowanych w dwóch semestrach. Łącznie program studiów liczy 270 godzin, odpowiednio 150 w semestrze I oraz 120 w semestrze II. Semestr I obejmuje 5 modułów podstawowych, w semestrze drugim realizowane są 4 moduły, przeważnie  z zakresu kazuistyki opiniodawczej, w tym moduł umożliwiający przygotowanie studium przypadku w formie pracy dyplomowej.

Program studiów koncentruje się wokół czterech zasadniczych grup zagadnień, istotnych w pracy biegłego psychologa: problemów z zakresu psychopatologii, prawnych podstaw opiniowania sądowego, metodyki.

       Zajęcia prowadzone są przez doskonałych wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowych i dydaktycznych oraz współpracowników Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa B. Gasia.

Trenerami są także profesjonalni wykładowcy i praktycy posiadający doświadczenie w pracy z różnymi grupami zawodowymi.

 

Absolwenci otrzymują:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

 

Cena: 3900 zł