Centrum Usług Dydaktycznych Sp. z o.o. w Rzeszowie

telefon kontaktowy - 17-856-92-88; mail - biuro@cud.rzeszow.pl

logo

PSYCHOLOGIA SĄDOWA Z ELEMENTAMI MEDIACJI

Cel:

Program studiów ma na celu przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy z zakresu psychopatologii społecznej, niedostosowania społecznego, kryminologii, wiktymologii, metodyki pracy psychologa sądowego oraz diagnostyki sądowo-penitencjarnej. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do aplikowania wiedzy psychologicznej i pedagogicznej w ramach praktycznych zadań wymiaru sprawiedliwości: w pracy dochodzeniowo – śledczej, w orzecznictwie sądowym oraz w różnych formach oddziaływań profilaktycznych, prewencyjnych i resocjalizacyjnych

 

Kadra:

Zajęcia prowadzone są przez doskonałych wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowych i dydaktycznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa B. Gasia.

 

Program studiów obejmuje 360 godzin zajęć (duża część zajęć jest prowadzona metodami aktywnymi w formie warsztatów), 3 semestry

 

Program studiów:

  • MODUŁ A (40 godzin) Psychologiczno- prawny obraz człowieka
  • MODUŁ B (40 godzin) Psychopatologia społeczna
  • MODUŁ C (40 godzin) Metodyka pracy psychologa sądowego
  • MODUŁ D (40 godzin) Opiniowanie psychologiczno-sądowe
  • MODUŁ E (40 godzin) Psychologia penitencjarna
  • MODUŁ F (70 godzin) *Mediacje sądowe (kurs mediacji sądowych)
  • MODUŁ G (30 godzin) Seminarium dyplomowe
  • MODUŁ H (60 godzin) Praktyka zawodowa (obejmująca m. in.: zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania placówek resocjalizacyjnych, ośrodków kuratorskich, ośrodków mediacyjnych, pracą biegłych sądowych, pracą służb dochodzeniowo-śledczych, sądów)

Adresaci:

Studia są adresowane do psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, pracowników ośrodków interwencji kryzysowych, asystentów rodzinnych, kuratorów rodzinnych społecznych  i zawodowych, prawników, socjologów i innych osób z wyższym wykształceniem zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki sądowej.

W szczególności adresatami studiów są pracownicy wszystkich organów wymiaru sprawiedliwości: sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy sądowi, pracownicy policyjnych pionów dochodzeniowych i prewencji, funkcjonariusze służby więziennej, pracownicy pionów wychowawczych placówek resocjalizacyjnych dla młodzieży.

 

Cena: 3700 zł

Harmonogramy

harmonogram

Galeria

przegld001
przegld010
oligo011
przegld003
konf011
przegld005

Formularz zgłoszeniowy

formularz