Centrum Usług Dydaktycznych Sp. z o.o. w Rzeszowie

telefon kontaktowy - 17-856-92-88; mail - biuro@cud.rzeszow.pl

logo

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Termin:

- zapisy na semestr zimowy 2017/2018,

- pierwsze zajęcia październik 2017.

Kierunek studiów rozumiany jako zintegrowane oddziaływanie wobec małego dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny o charakterze profilaktycznym, diagnostycznym, rehabilitacyjnym i terapeutycznym.

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie kadry pedagogicznej w zakresie:

- profilaktyki zaburzeń rozwojowych u dzieci w wieku niemowlęcym

- wielospecjalistycznej, kompleksowej i ciągłej pomocy w zakresie diagnozy i rehabilitacji małego dziecka w wieku 0-7 lat zagrożonemu niepełnosprawnością, niepełnosprawnością sprzężoną

 • - wielospecjalistycznej pomocy rodzinie małego dziecka niepełnosprawnego

Uzyskane kwalifikacje:

Absolwent uzyska kwalifikacje do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w następujących placówkach: Ośrodkach wczesnego wspomagania; Dziennych ośrodkach rehabilitacji; Ośrodkach rehabilitacyjnych; Placówkach edukacyjnych realizujących zadanie wczesnego wspomagania rozwoju. 

Adresaci:

Studia przeznaczone w szczególności dla: Pedagogów- pedagogów specjalnych; Logopedów; Psychologów; Rehabilitantów; Lekarzy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U.poz.426) "kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka posiada osoba, która (...)ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia, studia wyższe na kierunku pedagogika lub studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (...) oraz posiada przygotowanie pedagogiczne(...)".

Program:

 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Wczesna interwencja - podstawy teoretyczne
 • Diagnoza funkcjonalna Wczesna interwencja logopedyczna
 • Metodyka pracy z dzieckiem i rodziną
 • Wczesne wspomaganie z dysfunkcją wzroku
 • Wczesne wspomaganie z dysfunkcją słuchu
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Wczesna diagnoza i terapia małego dziecka zagrożonego niepełnosprawnością
 • Metodyka konstruowania programów terapeutycznych
 • Metody pracy z dzieckiem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
 • Wczesne wspomaganie dziecka z problemami emocjonalnymi
 • Wspomaganie dziecka w zakresie funkcjonowania społecznego
 • Metody opieki i pielęgnacji dziecka z zaburzonym rozwojem
 • Podstawy prawne kształcenia, rehabilitacji i zabezpieczenia społecznego dzieci edukacyjnych z róznymi potrzebami edukacyjnymi
 • Metodyka pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach do 3 roku życia
 • Metodyka pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach do 7 roku życia
 • Polityka społeczna i lokalna w rozwoju wczesnego wspomagania rozwoju
 • Wspomaganie uczenia się małego dziecka
 • Podstawy psychologii rozwojowej i klinicznej
 • Podstawy neurologii dziecięcej
 • Psychiatria dziecięca
 • Metody neurofizjologiczne w rehabilitacji małego dziecka
 • Technologia informacyjna we wczesnym wspomaganiu rozwoju
 • Systemowa koncepcja rodziny
 • Metody diagnozy autyzmu oraz metodyka pracy z dziećmi z autyzmem
 • Polski system opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym Wczesne wspomaganie z dysfunkcja mowy i języka

Czas trwania: 350 godzin

 wczesne


 

Warunkiem uczestnictwa w w/w studiach jest złożenie następujących dokumentów:

 - kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych,

 - wpisowe 500 zł (wliczone w koszt studiów)

 


INFORMACJA O PRAKTYKACH - regulaminy i dzienniki praktyk

ZOBACZ

 

Studia realizowane przy współpracy:

Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

Harmonogramy

harmonogram

Galeria

konf011
przegld001
oligo011
konf009
konf002
konf008

Panel logowania

Aby uzyskać dostęp do harmonogramów musisz założyć konto.

Gdy administrator zatwierdzi Twoje konto zostaniesz o tym poinformowany mailowo.

Formularz zgłoszeniowy

formularz