ZAPISY

35-122 Rzeszów,
ul. Franciszka Kotuli 3A

+48 17856 92 88, Komórka - 501 506 024
biuro@cud.rzeszow.pl

Tyflopedagogika

Film przygotowany przez TVP w Rzeszowie

DWA ŚWIATY, JEDEN CZAS

Agnieszka Wiechnik i Natalia Wawrzyńczyk

Centrum Usług Dydaktycznych

Biuro firmy - ul.Fr.Kotuli 3a

news3

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

 

         W trosce o skuteczne wsparcie zespołów przedmiotowych i rad pedagogicznych w przedszkolach, szkołach oraz placówkach oświatowych proponujemy uczenie się w zespole z udziałem naszego konsultanta. Taka forma doskonalenia, nawet gdy zespół jest mały, pozwala na udzielanie wsparcia merytorycznego i metodycznego, przy jednoczesnej możliwości rzetelnej ocenie obszarów do rozwoju.

 

 

 

 Poniżej przedstawiamy propozycję tematów szkoleń rad pedagogicznych na rok szkolny 2017/2018. Program szkolenia może zostać indywidualnie dopasowany do potrzeb szkoły lub przedszkola.

 


Tematyka Szkoleń Rad Pedagogicznych 
Centrum Usług Dydaktycznych
w Rzeszowie na rok 2018

 

Zajęcia prowadzi Marek Soja, wieloletni wizytator Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie  (dyrektor Wydziału Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w tym Kuratorium),
były przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podkarpackim,
mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie.


1.    Statut szkoły, jak go prawidłowo ułożyć a następnie zmieniać (nowelizować).

Statut szkoły jest bardzo najważniejszym szkolnym dokumentem. A zarazem najsłabiej funkcjonującym w szkołach. Praktyka potwierdza, że wiele spraw konfliktowych z udziałem uczniów i ich rodziców jest przegrywanych przez szkoły wyłącznie ze względu na wadliwie sporządzone zapisy statutu  (nauczyciele z reguły nie wiedzą, co to jest tekst jednolitym statutu a tekstem ujednolicony i jak ogłaszać zmiany w statucie). Szkolenie pozwoli nauczycielom na opanowanie podstawowych zasad tworzenia i nowelizowania statutów.


 

2.    Najważniejsze zmiany w oświacie (z akcentem na szkoły i placówki) wprowadzone ostatnimi: -  Ustawą Prawo Oświatowe i  Ustawą wprowadzającą przepisy ustawę Prawo Oświatowe.

Szkolenie będzie formą podania najważniejszych dla szkół i placówek informacji o przepisach wprowadzających kolejną, nową reformę edukacji (będzie to „prawo oświatowe w pigułce”). Pozwoli na rozwianie wielu niejasności a nawet mitów związanych z reformą i wpłynie na uspokojenie nastrojów w szkołach.


 

3.    Dokumenty szkolne organizujące pracę i regulujące życie szkoły.

Często się zdarza, że konflikty w szkole spowodowane są brakiem lub wadliwym prowadzeniem dokumentacji szkolnej, gdyż dokumenty szkolne to nie tylko statut
(a w nim wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania uczniów i słuchaczy), plan nadzoru pedagogicznego czy też księga protokół Rady Pedagogicznej. Na szkoleniu omówione zostaną wszystkie dokumenty ważne dla życia szkoły, z ogólnymi zasadami instrukcji kancelaryjnej włącznie.


 

4.    Instrukcja kancelaryjna w szkole i ogólne zasady postępowania administracyjnego z rozpatrywaniem skarg włącznie.

Często szkoła ma kłopoty wynikające z nieprawidłowego sporządzania pism, prowadzenia korespondencji np. z rodzicami uczniów. W ramach szkolenia omówione zostaną także ważne dla spokojnej pracy szkoły terminy rozwiązywania spraw i zasady wydawania decyzji określone Kodeksem Postępowania Administracyjnego (dla szkół średnich także zasady podejmowania decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów).


 

5.    Postępowanie dyscyplinarne zgodnie z nowym rozporządzeniem w tej sprawie i nowelizacją Karty Nauczyciela.

Szkolenie dotyczyć będzie nie tylko formalnych zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli i dyrektorów szkół. Wskaże także na najczęstsze przyczyny postępowań dyscyplinarnych związane z lekceważeniem szkolnego kodeksu etyki nauczycieli i nieoczekiwane pułapki (np. czy udział nauczyciela w studniówce nie przerodzi się nieoczekiwanie w sprawę dyscyplinarną z jego udziałem”?).


 

6.    Mediacje szkolne – moda, czy lekcja wychowania obywatelskiego w praktyce.

Czy w szkole można i warto organizować mediacje rówieśnicze. Zasady mediacji, jej zalety i wady. Inspirująca rola przeszkolonych nauczycieli. Tworzenie grup wsparcia ważnych dla rozwiązywania konfliktów w szkole.


 

7.    Bezpieczeństwo w szkole i zasady odpowiedzialność szkoły i nauczycieli za naruszenie jego zasad. Identyfikacja ryzyka jako narzędzia zwiększającego bezpieczeństwo w szkole.

Praktyka pokazuje, że temat ten jest cały czas aktualny a w szkołach stosunkowo często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji wynikających z lekkomyślności i lekceważenia przez nauczycieli i dyrekcję szkoły (nierzadko organ prowadzący) ogólnych zasad bezpieczeństwa. W szkołach, pomimo wprowadzenia przepisów o kontroli zarządczej, nie jest dokonywana identyfikacja ryzyka, po której dokonaniu znacznie zwiększa się bezpieczeństwo w szkole.


 

8. Program wychowawczo-profilaktyczny w szkołach, podstawy jego opracowania przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną szkoły.

Art. 26. ustawy  Prawo oświatowe nakłada na szkoły obowiązek realizowania programu wychowawczo-profilaktycznego zawierającego treści wychowawcze oraz treści profilaktyczne przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej. Program ten opracowuje rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. Na szkoleniu (które może odbyć się także z udziałem przedstawicieli rady rodziców) omówiony zostanie zarówno sposób diagnozowania potrzeb i problemów środowiska szkolnego jak i zasady opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.


 

9. Wolontariat w szkole. Cele i zadania, koordynacja i regulamin.

Ustawa Prawo oświatowe przewiduje zorganizowanie w szkołach ruchu wolontariackiego, wspierającego wychowanie uczniów w duchu bezinteresownego zaangażowanie się ich na rzecz potrzebnych idei czy potrzebujących osób. Jakie są zasady szkolnego wolontariatu, jak on wpływa na kształtowanie umiejętności działania zespołowego, jak go ułożyć w ramy i jak nim koordynować o tym wszystkim nauczyciele dowiedzą się na szkoleniu.


 


INNE PROPOZYCJE SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH:

   1. Gry psychologiczne stosowane przez uczniów- skuteczne sposoby przerywania gier.
   2. Zasady pracy z zespołem klasowym- komunikacja w grupie, rozwój grupy.
   3. Asertywność w „trudnych relacjach”.
   4. Skuteczne sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych – negocjacje, mediacje, zasady komunikacji.
   5. Specjalne potrzeby edukacyjne- rozpoznawanie, pomoc.
   6. Pomoc psychologiczna dla dzieci ze SPE.
   7. Stres i wypalenie w zawodzie nauczyciela.
   8. Współpraca nauczyciel- rodzic.
   9. Profilaktyka przemocy.
   10. Integracja zespołu klasowego.
   11. Wspomaganie dzieci w umiejętności skupiania uwagi, motywowanie do świadomego zapamiętywania i odtwarzania informacji.
   12. Nowoczesne formy pracy na zajęciach rewalidacyjnych -techniki EEG Biofeedback w pracy z dzieckiem.
   13. Edukacja włączająca – praca z uczniem z autyzmem.
   14. Prawo oświatowe
   15. Rozporządzenia dotyczące pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla uczniów.
   16. Emisja głosu dla nauczycieli - Jak być lepiej słyszalnym przez uczniów bez zdzierania gardła?
   17. Logorytmika - Move & mów - zajęcia rytmiczno - ruchowe wspomagające rozwój mowy.
   18. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej u dzieci i młodzieży z zastosowaniem arteterapii - Jak panować w królestwie emocji?
   19. Dykcja i zasady poprawnej wymowy dla nauczycieli - Jak mówić na lekcjach lepiej od spikera radiowego?
   20. Szkolne inicjatywy artystyczne na estradzie – Kabaret uczniowski.
   21. Jak zrobić „super show”? – Głos, mimika, gest, ruch sceniczny w wystąpieniach publicznych.
   22. Bez sztampy i zadęcia – Jak zrobić dobre przedstawienie/teatrzyk i przygotować dzieci do występów?
   23. Szkolenia dla przedszkoli Dokumentacja pracy nauczyciela przedszkola.
   24. Działania interwencyjne w przedszkolu.
   25. Specyfika pracy z dzieckiem pięcioletnim realizującym roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
   26. Promocja przedszkola w kontekście bezpieczeństwa dzieci.
   27. Metody aktywizujące w pracy w przedszkolu.

Szkolenia dla przedszkoli

  1. Dokumentacja pracy nauczyciela przedszkola.
  2. Działania interwencyjne w przedszkolu.
  3. Specyfika pracy z dzieckiem pięcioletnim realizującym roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
  4. Promocja przedszkola w kontekście bezpieczeństwa dzieci.
  5. Metody aktywizujące w pracy w przedszkolu.