ZAPISY

35-122 Rzeszów,
ul. Franciszka Kotuli 3A

+48 17856 92 88, Komórka - 501 506 024
biuro@cud.rzeszow.pl

Tyflopedagogika

Film przygotowany przez TVP w Rzeszowie

CUD Rzeszów

Zapisy na nowe edycje studiów podyplomowych

Centrum Usług Dydaktycznych

Biuro firmy - ul.Fr.Kotuli 3a

Szkolenia przeciwpożarowe są szkoleniami prawnie wymaganymi,
obejmującymi pracodawcę a także zatrudnionych pracowników.


Celem szkoleń przeciwpożarowych jest zapoznanie pracowników z przepisami PPOŻ lub ich utrwalenie.

 

Oferujemy Państwu szkolenia przeciwpożarowe:

  • szkolenia PPOŻ dla pracodawców
  • szkolenia PPOŻ dla osób kierujących
  • szkolenia PPOŻ dla pracowników


Szkolenia realizowane są w zakładach pracy lub w siedzibie ośrodka w terminach dogodnych dla osób szkolonych.

Szkolenia przeciwpożarowe obejmują tematykę:
teoria:ppoz01

  • zapoznanie z technikami gaszenia pożarów
  • zapoznanie z środkami gaśniczymi
  • dobór gaśnic
  • rozmieszczenie gaśnic
  • lokalizacja pożaru
  • zapoznanie ze znakami przeciwpożarowymi
  • alarmowanie i powiadamianie służb ratunkowych

 

Szkolenia kończą się wydaniem zaświadczeń.

 

Szkolenia z zakresu bezpiecznej ewakuacji pracowników są szkoleniami prawnie wymaganymi i uczą technik szybkiego i bezpiecznego wyprowadzenia pracowników z budynku z zachowaniem spokoju, ewakuacji mienia, opanowania paniki pracowników oraz alarmowania straży pożarnej.

Oferujemy Państwu szkolenia z zakresu bezpiecznej ewakuacji pracowników:

  • szkolenia ewakuacji dla pracodawców
  • szkolenia ewakuacji dla osób kierujących
  • szkolenia ewakuacji dla pracowników


Szkolenia realizowane są w zakładach pracy lub w siedzibie ośrodka w terminach dogodnych dla osób szkolonych.
Szkolenia z ewakuacji pracowników obejmują tematykę:

  • zapoznanie z technikami poruszania się w budynku
  • odnajdywanie drogi ucieczki
  • ewakuacja ludzi
  • ewakuacja mienia
  • podział ról podczas ewakuacji
  • zapoznanie ze znakami ewakuacyjnymi


Szkolenia kończą się wydaniem zaświadczeń.

 

bhp ppoz

 

Ochrona przeciwpożarowa w firmie
Odpowiedzialność za ochronę przeciwpożarową


Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ust. 1, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje – w całości lub w części – ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.

 

Oferujemy umowy o stałej współpracy oraz realizację zleceń jednorazowych

 


Termin realizacji:

- zapisy na edycję XIV na semestr zimowy 2018/2019

- planowane pierwsze zajęcia - wrzesień 2018 r.


Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele.

 

ADRESACI:

Studia podyplomowe adresowane są do czynnych nauczycieli absolwentów studiów wyższych kierunków pedagogicznych (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich) oraz psychologów, logopedów i fizjoterapeutów (posiadających przygotowanie pedagogiczne). 

 

CEL STUDIÓW:

 

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pracy z osobami z autyzmem, środowiskiem społecznym i rodzinnym ucznia oraz zwrócenie uwagi na potrzebę zintegrowania działań rehabilitacyjnych i edukacyjnych w tym kierunku.

 

Program studiów:

Pedagogika specjalna

Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii

Wybrane zagadnienia neurologii i psychiatrii

Diagnostyka psychopedagogiczna autyzmu

Organizacja systemu integracji i lokalnej sieci wsparcia osób z  autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi (interdyscyplinarne)

Wczesne wspomaganie dzieci z autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Metodyka kształcenia i wychowania dzieci z autyzmem w okresie wczesnoszkolnym

Metodyka kształcenia i wychowania dzieci z autyzmem w szkole podstawowej

Metodyka kształcenia i wychowania osób z autyzmem na poziomie gimnazjalnym

Metodyka kształcenia i wychowania osób z autyzmem na poziomie ponadgimnazjalnym

Wybrane metody terapii i wspomagania rozwoju psychoruchowego osób z autyzmem

Wybrane metody terapii wspomagających

Alternatywne i wspomagane metody komunikacji

Wsparcie i współpraca z rodziną dziecka z dysfunkcjami

Trening rozwoju osobistego

Podstawy prawne rehabilitacji i edukacji osób z autyzmem

Zachowania trudne, agresja i autoagresja 

Projekt edukacyjny

Wykład monograficzny 1 - Etyka pracy z osobami zależnymi

Wykład monograficzny 2 - Autyzm a problematyka uzależnienia

Wykład monograficzny 3 - Kultura i sztuka w pracy z osobami z dysfunkcjami

Wyklad monograficzny 4 - Rzeczywistość życiowa rodzin osób z niepełnosprawnością

Praktyki zawodowe

 

Czas trwania: 410 godzin (w tym 120 godzin praktyk)

 

Warunkiem uczestnictwa w w/w studiach jest złożenie następujących dokumentów:

- Kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych,

- Kserokopii dowodu osobistego

- Wpisowe 500 zł (wliczone w koszt studiów)

 

 

INFORMACJA O PRAKTYKACH - regulaminy i dzienniki praktyk

ZOBACZ

 

 

Studia realizowane przy współpracy:

 

Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

 

 

Obsługa firm z zakresu BHP

 

W ramach stałej współpracy oferujemy zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW Z DNIA 2 WRZEŚNIA 1997 R. W  SPRAWIE SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (Dz.U. z dnia 18 września 1997 r.) pełną obsługę z zakresu bhp.

 

 Kursy i szkolenia z zakresu BHP:

 

  • szkolenia wstępne ogólne dla nowo zatrudnianych pracownikówbhp
  • szkolenia okresowe bhp dla:
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych
  • pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
  • szkolenie bhp i ppoż. wszystkich grup pracowniczych
  • kursy okresowe dla inspektorów służb BHP

 

Usługi:

 

  • pełnienie obowiązków służb BHP
  • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
  • udział w zespole badającym okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy
  • sporządzanie dokumentacji powypadkowej i prowadzenie rejestru wypadków
  • udział w zespole oceniającym warunki pracy
  • przegląd stanowisk i pomieszczeń pracy w zakresie spełnienia wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
  • opracowywanie zarządzeń wewnętrznych i innych dokumentów w zakresie bhp w firmie
  • odpłatne staże i praktyki

 

Współpraca z firmami na zasadach:

 

umów stałej współpracy,

jednorazowych zleceń na wykonanie poszczególnych usług

 

 

 

Celem szkolenia

jest przygotowanie nauczycieli do dostarczania dzieciom prawidłowego wzorca zachowań w sytuacjach trudnych, budowania pozytywnego obrazu siebie, uczenia się rozpoznawania uczuć i rozwijania sposobów radzenia sobie z nimi.

 

Program szkolenia:

  • Złość, agresja, przemoc
  • Mechanizmy zachowań agresywnych i przemocy
  • Charakterystyka ofiar, sprawców i świadków agresji
  • Metody zapobiegania agresji i przemocy w szkole 
  • Charakterystyka i diagnozowanie sytuacji przemocy rówieśniczej
  • Działania wspierające stosowane metody przeciwdziałania przemocy rówieśniczej
  • Mechanizm i stopień nasilenia złości,
  • Metody (fizjologiczne, umysłowe, behawioralne) opanowywania złości
  • Budowanie indywidualnych planów radzenia sobie ze złością
Lorem ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker