PSYCHOLOGIA BIZNESU DLA MENEDŻERÓW

CEL STUDIÓW: Uzyskanie kompetencji w zakresie budowania zespołu oraz kierowania zespołami ludzkimi w  działalności biznesowej. Studia “Psychologia Biznesu dla Menedżerów”dają wyjątkowe możliwości rozwoju kariery i nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych. ADRESACI:   Na studia zapraszamy osoby, które zajmują się: zarządzaniem, marketingiem, finansami, sprzedCzytaj więcej…

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE DLA NAUCZYCIELI

CEL STUDIÓW: Kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Wychowanie do życia w rodzinie  dla nauczycieli przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu. Studia podyplomowe Wychowanie do życia w rodzinie  dla nauczycieli przygotowują uczestników do wykonywania zawodu nauczyciela Wychowania dCzytaj więcej…

NEUROLOGOPEDIA

CEL STUDIÓW: Absolwenci uzyskają wiedzę w zakresie neurologopedii i praktycznych umiejętności w zakresie diagnozy i terapii osób (od urodzenia, poprzez wiek rozwojowy, aż do wieku podeszłego) z zaburzeniami mowy i języka powstałymi w wyniku uszkodzenia i dysfunkcji układu nerwowego, które pozwolą zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu neurologopedy. ADRESACI: Adresatami studiCzytaj więcej…

JĘZYK ANGIELSKI W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

CEL STUDIÓW: Absolwent studiów nabywa umiejętności nauczania języka angielskiego w przedszkolu i na I etapie edukacji, znajomość języka na poziomie B2, wiedzę z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego, znajomości technik nauczania języka w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i na pierwszym etapie edukacji, wiedzy o historii, kulturze krajów anglojęzycznych. ADRESACI: Czytaj więcej…

PROFILAKTYKA, PORADNICTWO I TERAPIA UZALEŻNIEŃ

CEL STUDIÓW: Celem studiów jest podwyższenie kwalifikacji w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących nowoczesnych metodach diagnozowania różnych form uzależnień, oraz profilaktyki i terapii osób uzależnionych i osób współuzależnionych. ADRESACI: Adresatami studiów są osoby mające wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie, przy czym kandydaci, którzy mają staCzytaj więcej…

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA NAUCZYCIELI

CEL STUDIÓW: Studia podyplomowe kwalifikacyjne wyposażają słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz w umiejętności metodyczne do prowadzenia przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. W toku studiów słuchacz zyskuje umiejętności i kompetencje niezbędne do realizacji podstawy programowej.  Studia podyplomowe Podstawy przedsiębiorczości dostarczają wiedzę, kształtują uCzytaj więcej…

PEDAGOGIKA LECZNICZO-TERAPEUTYCZNA

CEL STUDIÓW: Celem studiów jest wyposażenie w wiedzę o rozwoju i zachowaniu się dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządów ruchu, zapoznanie ze specyfiką procesu kształcenia dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcją narządów ruchu, zapoznanie z niekonwencjonalnymi sposobami wspomagania procesu rewalidacji dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi (techniki stymulacyjne,Czytaj więcej…

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ – MENEDŻER PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

CEL STUDIÓW: Celem studiów jest przekazanie niezbędnej wiedzy oraz kompetencji w kierunku sprawnego zarządzania placówkami opiekuńczo-wychowawczymi czy innymi instytucjami związanymi z edukacją, ale również zarządzania zasobami ludzkimi w tych organizacjach. Studia przygotowują do udoskonalenia jakości pracy w placówkach oświatowych w nowej strukturze systemu oświaty oraz do skutCzytaj więcej…

INFORMATYKA DLA NAUCZYCIELI

CEL STUDIÓW:  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę z zakresu nauczania informatyki. Program studiów opracowano kładąc nacisk na nowoczesne technologie, ale także na aspekty praktyczne związane z metodyką pracy nauczyciela. ADRESACI: Uczestnikami studiów podyplomowych na tym kierunku mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wCzytaj więcej…

ANDRAGOGIKA

CEL STUDIÓW: Celem studiów jest wyposażenie uczestników w wiedzę i kompetencje z zakresu andragogiki, które umożliwiają organizowanie w profesjonalny sposób przedsięwzięć edukacyjnych dla osób dorosłych. ADRESACI: Ofertę studiów dedykujemy w szczególności osobom, które ze względu na zajmowane stanowisko i wykonywany zawód chcą pogłębić i usystematyzować swoją wiedCzytaj więcej…