JĘZYK ANGIELSKI W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

CEL STUDIÓW: Absolwent studiów nabywa umiejętności nauczania języka angielskiego w przedszkolu i na I etapie edukacji, znajomość języka na poziomie B2, wiedzę z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego, znajomości technik nauczania języka w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i na pierwszym etapie edukacji, wiedzy o historii, kulturze krajów anglojęzycznych. ADRESACI: Czytaj więcej…

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA NAUCZYCIELI

CEL STUDIÓW: Studia podyplomowe kwalifikacyjne wyposażają słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz w umiejętności metodyczne do prowadzenia przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. W toku studiów słuchacz zyskuje umiejętności i kompetencje niezbędne do realizacji podstawy programowej.  Studia podyplomowe Podstawy przedsiębiorczości dostarczają wiedzę, kształtują uCzytaj więcej…

PEDAGOGIKA LECZNICZO-TERAPEUTYCZNA

CEL STUDIÓW: Celem studiów jest wyposażenie w wiedzę o rozwoju i zachowaniu się dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządów ruchu, zapoznanie ze specyfiką procesu kształcenia dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcją narządów ruchu, zapoznanie z niekonwencjonalnymi sposobami wspomagania procesu rewalidacji dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi (techniki stymulacyjne,Czytaj więcej…

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ – MENEDŻER PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

CEL STUDIÓW: Celem studiów jest przekazanie niezbędnej wiedzy oraz kompetencji w kierunku sprawnego zarządzania placówkami opiekuńczo-wychowawczymi czy innymi instytucjami związanymi z edukacją, ale również zarządzania zasobami ludzkimi w tych organizacjach. Studia przygotowują do udoskonalenia jakości pracy w placówkach oświatowych w nowej strukturze systemu oświaty oraz do skutCzytaj więcej…

INFORMATYKA DLA NAUCZYCIELI

CEL STUDIÓW:  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę z zakresu nauczania informatyki. Program studiów opracowano kładąc nacisk na nowoczesne technologie, ale także na aspekty praktyczne związane z metodyką pracy nauczyciela. ADRESACI: Uczestnikami studiów podyplomowych na tym kierunku mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wCzytaj więcej…

GEOGRAFIA DLA NAUCZYCIELI

CEL STUDIÓW:  Studia podyplomowe kierowane jest przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania geografii  na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. W trakcie prowadzonych zajęć uczestnicy uzyskują przygotowanie merytoryczne z zakresu astronomicznych podstaw geografii, geologii, gleboznawstwa, ochrony i kształtowania środowiska, kartografii, geCzytaj więcej…

ANDRAGOGIKA

CEL STUDIÓW: Celem studiów jest wyposażenie uczestników w wiedzę i kompetencje z zakresu andragogiki, które umożliwiają organizowanie w profesjonalny sposób przedsięwzięć edukacyjnych dla osób dorosłych. ADRESACI: Ofertę studiów dedykujemy w szczególności osobom, które ze względu na zajmowane stanowisko i wykonywany zawód chcą pogłębić i usystematyzować swoją wiedCzytaj więcej…

ARTETERAPIA

CEL STUDIÓW:  Arteterapia, czyli terapia przez sztukę to zjawisko od dawna znane. W niektórych krajach np. w Stanach Zjednoczonych arteterapeuta to osobny zawód do którego wykonywania wymagane jest profesjonalne przygotowanie. Odpowiednie kwalifikacje w pracy z ludźmi są niezmiernie ważne, zwłaszcza że są to nierzadko ludzie w kryzysie. Warsztat arteterapeuty polegający na łączeniaCzytaj więcej…

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

CEL STUDIÓW: Celem studiów jest przygotowanie kadry pedagogicznej w zakresie: profilaktyki zaburzeń rozwojowych u dzieci w wieku niemowlęcym wielospecjalistycznej, kompleksowej i ciągłej pomocy w zakresie diagnozy i rehabilitacji małego dziecka w wieku 0-7 lat zagrożonemu niepełnosprawnością, niepełnosprawnością sprzężoną wielospecjalistycznej pomocy rodzinie małegoCzytaj więcej…