Detektywistyka

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest profesjonalne przygotowanie kandydatów do wykonywania zawodu detektywa. Słuchacze w ramach studiów odbędą cykl szkoleń przewidzianych w Ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa. Ponadto słuchacze otrzymają kompleksową wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do efektywnego wykonywania zawodu detektywa, obejmującą takie zagadnienia jak: podstawy prawne i szczegółowa problematyka wykonywania usług detektywistycznych w Polsce oraz UE, taktyka i techniki pracy detektywa, analiza informacji. W ramach programu studiów przewidziane są warsztaty terenowe prowadzone przez licencjonowanych detektywów.

Adresaci

Studia są adresowane do osób zainteresowanych podjęciem pracy w zawodzie detektywa, a także w zawodach wykorzystujących umiejętności i techniki detektywistyczne (Policja, agencje ochrony).

Kadra

Wykładowcami są uznani eksperci z zakresu detektywistyki, kryminalistyki, wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego, profilowania i poligrafii, psychologii kryminalistyczno-śledczej, posiadający bogate doświadczenie zawodowe.

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci studiów podyplomowych „Detektywistyka” zdobędą kompletną wiedzę, praktyczne umiejętności oraz najważniejsze kompetencje,  niezbędne do efektywnego wykonywania zawodu detektywa. Na studiach  proces nauczania obejmuje  kształtowanie predyspozycji osobowościowych wymaganych do zgodnego z prawem wykonywania tej profesji. Nabyte kompetencje pozwolą na sprawne wykonywanie innych czynności z zastosowaniem tzw.  techniki detektywistycznej.

Absolwent studiów będzie znał podstawy prawne wykonywania zawodu detektywa, a także szczegółowe regulacje prawne (w zakresie prawa polskiego jak i prawa europejskiego) wiążące się z wykonywaniem tego zawodu. Absolwent zostanie zaznajomiony z zagadnieniami związanymi z detektywistyką, (np. przestępczością gospodarczą). Absolwent studiów będzie znał metody pracy operacyjnej detektywa, potrafiąc, m.in. dzięki warsztatom oraz zajęciom terenowym, zastosować je w praktyce. Absolwent będzie także zaznajomiony z nowoczesnymi technikami pomocnymi w wykonywaniu zawodu detektywa (np. badania wariograficzne) Absolwent będzie zaznajomiony z zasadami analizy zebranych informacji w celu skutecznego działania. Absolwent studiów nabędzie niezbędne kompetencje psychologiczne oraz będzie przygotowany od strony etycznej do wykonywania zawodu detektywa.

Program

PRZEDMIOT Liczba godzin
 RAZEM 230
Podstawy prawne wykonywania zawodu detektywa (ROZP. MIN.) 15
Zasady działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznycch (ROZP. MIN.) 20
Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych (ROZP. MIN.) 15
Wybrane elementy prawa karnego 10
Wybrane elementy prawa cywilnego 10
Podstawy kryminalistyki 15
Podstawy kryminologii 10
Patologie społeczne i zachowania patologiczne 10
Psychologia kryminalistyczno-śledcza 10
Etyka zawodu detektywa 5
Zlecenia z zakresu przestępczości gospodarczej 20
Zlecenia z zakresu prawa rodzinnego 10
Metody i formy pracy operacyjnej 20
Warsztaty terenowe – taktyka i technika operacyjna w praktyce 15
Zasady pracy z agenturą 10
Profilowanie i poligraf 10
Negocjacje kryzysowe w pracy detektywa 10
Gra decyzyjna 10
Seminarium dyplomowe 5

Informacje

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer 17 856 92 88 bądź pisząc na adres mailowy kingad@cud.rzeszow.pl

 

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.

    JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

    Wypełnij formularz rekrutacyjny!