nauczyciel

Dlaczego nauczyciel powinien być dobrym pedagogiem?

Aktualności Blog

Dzieci i młodzież w kontaktach z dorosłymi uczą się funkcjonowania w społeczeństwie. Obcując z rodzicami i dziadkami zaczynają powoli rozumieć, co wolno, a czego nie, oraz co jest społecznie akceptowalne, a co jest niemile widziane. Dobrym wzorcem od najmłodszych lat są również nauczyciele. Jeśli istnieje porozumienie między nauczycielem i uczniami, to oddziaływanie wychowawcze nauczyciela odnosi pozytywne rezultaty. O takich dydaktykach mówi się, że są dobrymi pedagogami.

Cechy dobrego nauczyciela

Zawód nauczyciela wymaga nie tylko wiedzy i umiejętności, ale również predyspozycji do pełnienia tej roli. Aby właściwie realizować proces dydaktyczno-wychowawczy, nauczyciel musi posiadać niezbędne w tym celu kompetencje. Zalicza się do nich przede wszystkim wiedzę, umiejętności oraz predyspozycje. Aby przekazać uczniom wiedzę, nauczyciel musi ją najpierw nabyć, stąd konieczność dbania o własny rozwój. W tym celu można wykorzystywać odpowiednio zorganizowane formy nauczania, albo nabywać je drogą samokształcenia indywidualnego. Równie ważną rolę jak wiedza i umiejętności, odgrywają predyspozycje, czyli talent i takt pedagogiczny oraz transgraniczność postawy nauczyciela. Talent pedagogiczny jest wynikiem pracy nauczyciela nad sobą, natomiast transgraniczność wiąże się z dążeniem i skłonnością do pogłębiania i poszerzania wiedzy. Twórcze podejście do nauczania zapewnia nauczycielowi umiejętność abstrakcyjnego myślenia. Ponadto niezbędna jest cierpliwość i wytrwałość – szczególnie, gdy podejmowane działania nie przynoszą szybkich efektów oraz empatia, bez której nie ma mowy o pracy z ludźmi. Ponadto dobry nauczyciel musi być sprawiedliwy, posiadać umiejętność słuchania oraz powinien być autentyczny we wszystkim, co robi.

Wpływ pedagoga na uczniów

Rola pedagoga nie ogranicza się tylko do przekazania posiadanej wiedzy. Taka osoba musi posiadać odpowiednie cechy charakteru, które sprawią, że uczniowie przekazywaną wiedzę zechcą zdobyć, posiąść, a następnie odtworzyć w dalszym życiu. Jego pracą jest nie tylko przekazaniem związanych z tematem informacji – powinien nauczyć rozumienia i logicznego wnioskowania. Jego postawa powinna być wzorem. Pedagog to osoba, która w czasie edukacji ma największy wpływ na psychikę i dalszy rozwój człowieka. Potrafi nawiązać bezpośredni kontakt z uczniem, a dzięki określonej osobowości, posiadaniu bogatych pomocy technicznych i dydaktycznych, może w odpowiedni sposób oddziaływać na dzieci i młodzież. Powinien być także pomocny w rozwiązywaniu problemów. To wzór do naśladowania, w którym uczeń zawsze znajdzie oparcie. Taka wyjątkowa osoba wyposaża ucznia w zestaw cech, niezbędnych w dalszym życiu.