Geografia

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania geografii do poziomu szkół ponadpodstawowych włącznie. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.).
Studia mają charakter kwalifikacyjny.

Adresaci

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne , które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie nauczania geografii.
UWAGA! Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.

Uzyskane kwalifikacje

Po ukończeniu studiów kandydat otrzymuje kwalifikacje do nauczania geografii do szkół ponadgimnazjalnych włącznie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. poz.1207 z późn.zm.).

Program

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 •  Astronomiczne podstawy geografii
 •  Dydaktyka geografii
 •  Geografia ekonomiczna
 •  Geografia fizyczna Polski
 •  Geografia regionalna Polski
 •  Geografia regionalna świata
 •  Geografia społeczna
 •  Geografia społeczno-ekonomiczna Polski
 •  Geologia z elementami gleboznawstwa
 •  Geomorfologia
 •  Hydrografia
 •  Kartografia i teledetekcja
 •  Meteorologia i klimatologia
 •  Podstawy GIS
 •  Praktyka w zakresie nauczania przedmiotu Geografia

Czas trwania: 350 godzin + 60 godzin praktyk organizowanych w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 17 856 92 88
e-mail: kingad@cud.rzeszow.pl, biuro@cud.rzeszow.pl

Termin

rekrutacja trwa – planowane rozpoczęcie wrzesień 2019 r.

   

  Opłaty

  • Niezmienne czesne
  • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin dyplomowy)
  • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

  Informacja o praktykach

  Regulamin praktyk studiów podyplomowych oraz załącznik do regulaminu

  Regulamin

  Załącznik do regulaminu 

  JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

  Wypełnij formularz rekrutacyjny!