GEOGRAFIA DLA NAUCZYCIELI

Studia podyplomowe

CEL STUDIÓW: 

Studia podyplomowe kierowane jest przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania geografii  na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.
W trakcie prowadzonych zajęć uczestnicy uzyskują przygotowanie merytoryczne z zakresu astronomicznych podstaw geografii, geologii, gleboznawstwa, ochrony i kształtowania środowiska, kartografii, geografii fizycznej, społeczno-gospodarczej, regionalnej, teledetekcji oraz dydaktyki geografii.

ADRESACI: 

Uczestnikami studiów podyplomowych na tym kierunku mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich. Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane. Do podjęcia studiów wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego*.

*w rozumieniu Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

UZYSKANE KWALIFIKACJE: 

Studia nadają kwalifikacje. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do nauczania geografii do poziomu szkół ponadpodstawowych włącznie.

PROGRAM:

 • Astronomiczne podstawy geografii
 • Geologia
 • Hydrologia i oceanologia
 • Gleboznawstwo, geografia gleb i biogeografia
 • Kartografia, topografia i teledetekcja
 • Geografia fizyczna
 • Geografia społeczno-ekonomiczna
 • Geografia regionalna Polski i świata
 • Technologia informacyjna w nauczaniu geografii
 • Dydaktyka geografii
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka

CZAS TRWANIA:

3 semestry, 90 godzin praktyk

ORGANIZACJA ZAJĘĆ: 

Studia podyplomowe organizowane będą w formule hybrydowej polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych  z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line.

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa , trzy razy w miesiącu) od godz. 9:00 do 15:00.

WARUNKI ZALICZENIA:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów , zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zdanie egzaminu końcowego, realizacja praktyki pedagogicznej oraz uregulowanie płatności.

ZAPISY: 

tel. firmowy : 17 856 92 88;  tel. kom. 501 506 024;  mail:biuro@cud.rzeszow.pl