ZAPISY!!!

35-122 Rzeszów,
ul. Franciszka Kotuli 3A

+48 17856 92 88, Komórka - 501 506 024
biuro@cud.rzeszow.pl

Tyflopedagogika

Film przygotowany przez TVP w Rzeszowie

CUD Rzeszów

Zapisy na nowe edycje studiów podyplomowych

Centrum Usług Dydaktycznych

Biuro firmy - ul.Fr.Kotuli 3a

Rok szkolny 2018/2019

KURS KWALIFIKACYJNY ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Kurs Kwalifikacyjny Zarządzanie Oświatą jest przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą. Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm).
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2014 r.)

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą jest równoważny ze studiami podyplomowymi w tym zakresie  oraz  daje    pełne  kwalifikacje  do  pełnienia   funkcji   dyrektora  placówki   oświatowej  zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim  powinna  odpowiadać  osoba  zajmująca  stanowisko  dyrektora  oraz  inne  stanowisko  kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

Czas trwania: 2 semestry, 210 godz.

 Zapraszamy Państwa do skorzystania z bogatej oferty KURSÓW DOSKONALĄCYCH.

Dzięki tym formom szkolenia poszerzą Państwo wiedzę oraz zdobędą nowe umiejętności.

 Zapraszamy na kursy:

 1.  Dziecko zdolne w przedszkolu - organizacja i funkcjonowanie kół zainteresowań w przedszkolu.
 2. Konstruowanie indywidualnych programów rozwojowo-terapeutycznych na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Konstruowanie programów własnych – zajęć pozalekcyjnych, przedmiotowych.
 4.  Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole.
 5. Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.
 6. Kurs kierowników wycieczek szkolnych.
 7. Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku.
 8. Propozycja rozwiązań metodycznych kształcących umiejętności matematyczne uczniów klas I-III.
 9. Technologie informacyjne w pracy nauczyciela.
 10. Warsztaty pracy w świetlicy socjoterapeutycznej.
 11. Terapia zaburzeń czytania i pisania.
 12. Organizacja i funkcjonowanie kół zainteresowań w przedszkolu.
 13. Koła zainteresowań: planowanie, prowadzenie, organizacja.
 14. Nauczyciele i rodzice w przedszkolu - inicjowanie i doskonalenie procesu współpracy.
 15. Ciekawe metody pracy wychowawczej nauczyciela z klasą szkolną.
 16.  Arteterapia - artystyczne działania interdyscyplinarne.
 17. Emisja głosu w pracy nauczyciela.
 18. Jak radzić sobie ze stresem w pracy nauczyciela.
 19. Umiejętność zarządzania czasem w pracy nauczyciela.
 20. Utrzymanie ładu na lekcji.
 21. Prawo oświatowe w kontekście nowych rozporządzeń MEN.
 22. Diagnoza i monitorowanie rozwoju dziecka podstawą wspierania jego aktywności edukacyjnej.
 23. Budowanie poczucia własnej wartości u dziecka/ucznia.
 24. Wychowawca – rola i zadania we współczesnej szkole.
 25. Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

zgloszenie