Logopedia

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie umiejętności diagnozy i terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami mowy. Absolwenci będą mieli pełne uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy zarówno teoretyczne jak i praktyczne. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające uprawnienia do podjęcia pracy na stanowisku logopedy w placówkach oświatowych (np. szkołach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach oświatowo-wychowawczych i in.) oraz w palcówkach służby zdrowia (np. szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych). Absolwenci będą mieli również możliwość otwarcia prywatnej praktyki logopedycznej.

Adresaci

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie licencjackie lub magisterskie. Studia przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które ukończyły kierunki pedagogiczne, psychologiczne, językoznawcze, medyczne, rehabilitacyjne (są to kierunki preferowane, ale nie obligatoryjne). Wymaganym dokumentem od kandydata jest Zaświadczenie od logopedy, foniatry lub laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

Program

 • Wprowadzenie do logopedii
 • Anatomia i fizjologia narządów mowy, głosu i słuchu
 • Elementy foniatrii
 • Elementy ortodoncji
 • Emisja i higiena głosu
 • Fonetyka i fonologia języka polskiego
 • Psychologia rozwoju dziecka
 • Rozwój sprawności językowych dziecka
 • Elementy neurologii i psychiatrii
 • Kultura języka polskiego z elementami wiedzy o systemie językowym
 • Metodyka postępowania logopedycznego
 • Diagnoza i terapia dzieci z dysleksją, dysgrafią i dysortografią
 • Diagnoza i terapia osób z dyslalią
 • Logorytmika
 • Psychoterapia
 • Diagnoza i terapia osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • Diagnoza i terapia osób z afazją i alalią
 • Diagnoza i terapia osób z autyzmem
 • Diagnoza i terapia osób z dysfagią
 • Diagnoza i terapia osób z dyzartrią
 • Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami płynności mówienia
 • Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami słuchu
 • Neuropsychologia
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • Rehabilitacja głosu i mowy u osób po laryngektomii
 • Rehabilitacja głosu i mowy u osób z rozszczepem podniebienia
 • Techniki relaksacyjne
 • Trening kompetencji terapeutycznych
 • Tyflopedagogika
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Wykorzystanie technik informacyjnych w pracy logopedy

Czas trwania

4 semestry, 625 godzin dydaktycznych,90 godzin praktyk zawodowych organizowanych w placówkach oświatowych i w placówkach służby zdrowia.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Wypełnij formularz rekrutacyjny!