spotkanie nauczycieli

Najważniejsze zadania rad pedagogicznych

Blog

Rada pedagogiczna to okresowe spotkanie wszystkich nauczycieli szkół i przedszkoli, której głównym zadaniem jest planowanie i analizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej każdej placówki. Zebrania rady pedagogicznej zwoływane są w czasie określonym przez dyrektora. Czy są obowiązkowe? Jakie są ich cele? Odpowiedź na te i inne pytania znajdują się w poniższym artykule.

Rada pedagogiczna – czy jest obowiązkowa w każdej szkole?

Obowiązek zwoływania rady pedagogicznej nakładają na dyrektorów szkół przepisy prawa oświatowego. Z organizacji zebrań zwolnione są jedynie szkoły, w których zatrudnionych jest mniej niż 3 nauczycieli, szkolne schroniska młodzieżowe oraz placówki kształcenia ustawicznego prowadzące działalność w formach pozaszkolnych.

Kompetencje i cele rady pedagogicznej

Do zadań rady pedagogicznej należą:

  • opracowywanie i zatwierdzanie regulaminu szkoły,
  • ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • podejmowanie uchwał ws. wyników klasyfikacji i promocji uczniów (zasady klasyfikacji różnią się między sobą w zależności od wieku uczniów przypisanego do danych klas),
  • podejmowanie uchwał ws. innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
  • podejmowanie uchwał ws. skreślenia z listy uczniów.

Opiniowanie i pozostałe zadania

Rada pedagogiczna jest także upoważniona do wydawania opinii dotyczących organizacji pracy placówki i projektu finansowego szkoły lub placówki będącej jednostką budżetową. Do jej kompetencji należy także opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień, a także jego propozycji odnośnie przydzielenia im stałych prac i zajęć w ramach podstawowego i dodatkowego wynagrodzenia.