PSYCHOLOGIA DLA BIEGŁYCH SĄDOWYCH (PO PSYCHOLOGII)

Studia podyplomowe

CEL STUDIÓW:

Studia przygotowują do wykorzystania wiedzy psychologicznej w pracy w różnych obszarach aparatu sprawiedliwości, szczególnie w charakterze biegłego sądowego. Podstawowe cele studiów dotyczą poszerzenia oraz uaktualnienia wiedzy teoretycznej dotyczącej patomechanizmów funkcjonowania jednostki, rodziny i grupy społecznej niezbędnej do sporządzania ekspertyzy w wielu dziedzinach współpracy psychologa z wymiarem sprawiedliwości.

ADRESACI:

Studia kierowane są przede wszystkim do psychologów zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji zawodowych biegłego psychologa sądowego, posiadających tytuł magistra psychologii oraz psychologów zainteresowanych problematyką patologii społecznej, przestępczości, mechanizmami funkcjonowania sprawców i ofiar przestępstw oraz psychologicznym opiniowaniem uczestników postępowania sądowego (studia przeznaczone są dla psychologów z co najmniej dwuletnim stażem w pracy na stanowisku psychologa, współpracujących z wymiarem sprawiedliwości albo zainteresowanych taką współpracą,
przygotowują do pełnienia roli psychologa biegłego sądowego)

UZYSKANE KWALIFIKACJE: 

Absolwent zdobędzie tu wiedzę niezbędną do samodzielnej pracy w charakterze psychologa sądowego. Naszym absolwentom oferujemy ponadto:

  • możliwość bezpłatnego udziału w wykładach realizowanych na kolejnych edycjach (wraz z dostępem do zaktualizowanych materiałów dydaktycznych);
  • możliwość bezpłatnych konsultacji (telefonicznych, internetowych i osobistych), dotyczących wszelkich problemów związanych z diagnostyką psychologiczną, a szczególnie z aspektami etycznymi diagnozy na potrzeby wymiaru sprawiedliwości;
  • wsparcie w razie trudności formalnych i urzędowych (m.in. w zakresie wniosków o wpisanie na listę biegłych sądowych).

PROGRAM:

MODUŁ 1. Przestępczość nieletnich i dorosłych.

MODUŁ 2. Dysfunkcje w rodzinie.

MODUŁ 3. Zaburzenia psychiczne.

MODUŁ 4. Wybrane zagadnienia wiktymologii.

MODUŁ 5. Prawne podstawy opiniowania sądowego.

MODUŁ 6. Standardy pracy psychologa sądowego.

MODUŁ 7. Opiniowanie w sprawach cywilnych.

MODUŁ 8. Opiniowanie w sprawach karnych.

MODUŁ 9. Kazuistyka opiniodawcza.

CZAS TRWANIA: 

2 semestry, 270 godzin

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe organizowane będą w formule hybrydowej polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych  z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line.

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa , trzy razy w miesiącu) od godz. 9:00 do 15:00.

WARUNKI ZALICZENIA:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów , zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zdanie egzaminu końcowego, realizacja praktyki pedagogicznej oraz uregulowanie płatności.

ZAPISY: 

tel. firmowy : 17 856 92 88;  tel. kom. 501 506 024; mail:biuro@cud.rzeszow.pl