PSYCHOLOGIA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Studia podyplomowe

CEL STUDIÓW:

Pogłębienie wiedzy i umiejętności pozwalających na swobodne oraz poprawne posługiwanie się metodami i technikami komunikacyjnymi służącymi porozumieniu się z innymi ludźmi. Studia mają również pomóc w zrozumieniu prawidłowości rządzących procesem komunikacji społecznej i dostarczyć umiejętności rozwijania własnych zasobów. Mają także inspirować do podejmowania działań zmierzających do samodzielnego rozszerzania kompetencji zawodowych i osobistych. Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie min. autoprezentacji, kierowania zespołem oraz wchodzenia w prawidłowe interakcje z innymi ludźmi.

ADRESACI: 

Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci dowolnych studiów magisterskich oraz licencjackich, którzy chcą poznać mechanizmy komunikacji społecznej i usprawnić swoje umiejętności intra- i interpersonalne.

UZYSKANE KWALIFIKACJE:

Studia podyplomowe pozwalają na zdobycie wiedzy lub udoskonalenie kompetencji w zakresie komunikacji społecznej.

PROGRAM:

 • Wstęp do nauki o komunikacji.
 • Psychologia zachowań społecznych.
 • Komunikacja niejęzykowa w praktyce.
 • Komunikacja perswazyjna.
 • Budowanie komunikacji w zespole.
 • Systemy komunikacyjne w organizacjach.
 • Nowoczesne techniki komunikacyjne.
 • Komunikacja przekazu medialnego.
 • Retoryka i erystyka.
 • Kultura żywego słowa i emisja głosu.
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne.
 • Trening asertywności.
 • Public Relations.
 • Negocjacje.
 • Mediacje.
 • Podstawy metodologii badań.

CZAS TRWANIA: 

2 semestry, 200 godzin.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe organizowane będą w formule hybrydowej polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych  z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line.

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa , trzy razy w miesiącu) od godz. 9:00 do 15:00.

WARUNKI ZALICZENIA:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów , zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zdanie egzaminu końcowego, realizacja praktyki pedagogicznej oraz uregulowanie płatności.

ZAPISY:

tel. firmowy : 17 856 92 88;  tel. kom. 501 506 024;  mail:biuro@cud.rzeszow.pl