RYTMIKA W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

Studia podyplomowe

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz osób legitymujących się dyplomem studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia posiadających przygotowaniem pedagogiczne do prowadzenia zajęć z zakresu rytmiki i muzyki w przedszkolach i szkołach podstawowych na I etapie edukacyjnym (klasy I-III). Studia pozwalają na zdobycie teoretycznej wiedzy muzycznej oraz praktycznych umiejętności gry na instrumentach.

ADRESACI:

Osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych ( licencjackich lub magisterskich) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

UZYSKANE KWALIFIKACJE: 

Studia  mają charakter kwalifikacyjny – nadają kwalifikacje przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450). Studia podyplomowe ,,Rytmika w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” przygotowują merytorycznie i metodycznie do prowadzenia zajęć z zakresie rytmiki w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I – III).

PROGRAM:

Program obejmuje następujące zagadnienia:

   • Rozwój psychofizyczny dzieci do 10 roku życia.
   • Elementy pedagogiki i psychologii muzyki.
   • Ruch i muzyka w edukacji zdrowotnej.
   • Wykorzystanie form muzyki i ruchu w projektowaniu imprez okolicznościowych.
   • Rytmika w przedszkolu.
   • Czytanie nut.
   • Fortepian jako narzędzie pracy.
   • Rytmika w szkole.
   • Elementy muzykoterapii.
   • Praktyka.

CZAS TRWANIA:

3 semestry, 350 godz. dydaktycznych, 60 godz. praktyk

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe organizowane będą w formule hybrydowej polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych  z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line.

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa , trzy razy w miesiącu) od godz. 9:00 do 15:00.

WARUNKI ZALICZENIA:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów , zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zdanie egzaminu końcowego, realizacja praktyki pedagogicznej oraz uregulowanie płatności.

ZAPISY: 

tel. firmowy : 17 856 92 88;  tel. kom. 501 506 024;  mail:biuro@cud.rzeszow.pl