Socjoterapia z resocjalizacją

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami, do projektowania i realizacji programów socjoterapeutycznych w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych jak również w środowisku lokalnym poprzez dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie poznawania problemów adaptacyjnych jednostek i grup, usprawniania funkcjonowania społecznego człowieka jak również wspomagania rodzin w różnych sytuacjach kryzysowych. Kwalifikacje zdobyte w toku studiów mogą znaleźć zastosowanie w pracy z osobami przejawiającymi cechy niedostosowania społecznego, z upośledzeniem umysłowym, w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, świetlicach terapeutycznych itp.

Celem uczestnictwa w studiach jest przygotowanie profesjonalnych socjoterapeutów, którzy wykorzystają zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi potrzebującymi wsparcia w przełamywaniu problemów rozwojowych i egzystencjalnych. Słuchacze po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu socjoterapii są wyposażeni w wiedzę oraz umiejętności związane z pomaganiem dzieciom, młodzieży, a także osobom dorosłym potrzebującym pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów.

Adresaci

Osoby posiadające studia wyższe (zawodowe, licencjackie, magisterskie) na kierunkach pedagogika, psychologia, pielęgniarstwo, zdrowie publiczne oraz posiadające przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej

Program

PROGRAM:

1.    Wprowadzenie do teorii socjalizacji                .

2.    Wprowadzenie do psychologii społecznej.

3.    Wybrane zagadnienia z psychiatrii

4.    Pedagogika rodziny.

5.    Prawo rodzinne i opiekuńcze.

6.    Patologie życia społecznego.

7.    Wstęp do socjoterapii dzieci.

8.    Wprowadzenie do systemowej terapii rodzin

9.     Pedagogika resocjalizacyjna.

10.  Prawne podstawy resocjalizacji.

11.  Komunikacja interpersonalna.

12.  Wstęp do psychoterapii dzieci i młodzieży

13.  Wybrane metody psychoterapii zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży.

14.  Profilaktyka uzależnień i promocja zdrowia

15.  Praktyka indywidualna

16.  Wybrane zagadnienia psychopatologii w okresie dzieciństwa  i młodości.

17.  Metodyka pracy socjoterapeutycznej z dziećmi  i młodzieżą.

18.  Współczesne koncepcje profilaktyki i resocjalizacji.

19.  Metodyka pracy indywidualnej i grupowej z osobami potrzebującymi wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu swoich problemów.

20.  Diagnoza i projektowanie pedagogiczne w socjoterapii  .

21.  Metodyka oddziaływań socjoterapeutycznych.

22.  Diagnoza w resocjalizacji.

23.  Metodyka  oddziaływań  resocjalizacyjnych  i  profilaktycznych.

24.  Programy socjoterapeutyczne.

25.  Diagnoza zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania.                                    .

26.  Seksualność dzieci i młodzieży.

27.  Projekt socjoterapeutyczny z zastosowaniem elementów  psychoterapii.

28.  Praktyka.

Czas trwania

 3 semestry, 500 godz. dydaktycznych, 120 godz. praktyk

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Wypełnij formularz rekrutacyjny!