PEDAGOGIKA I TERAPIA

STUDIA PODYPLOMOWE

Andragogika

Studia umożliwiają organizowanie w profesjonalny sposób przedsięwzięć edukacyjnych dla osób dorosłych.

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową - NOWOŚĆ

Wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje z zakresu bibliotekoznawstwa.

Doradztwo zawodowe

Specjalistyczną wiedza i kwalifikacje dotyczące problematyki doradztwa zawodowego młodzieży jak również osób dorosłych.

Geografia - NOWOŚĆ

Nauczania geografii do poziomu szkół ponadpodstawowych włącznie.

Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi - NOWOŚĆ

Wiedza i umiejętności pracy z osobami z autyzmem, środowiskiem społecznym i rodzinnym ucznia oraz zwrócenie uwagi na potrzebę zintegrowania działań rehabilitacyjnych i edukacyjnych w tym kierunku.

Organizacja i zarządzanie oświatą

Sprawnej i twórcza organizacji i zarządzanie szkołą, placówką oświatową w nowej strukturze systemu edukacji, podnoszenie jakości pracy w placówkach oświatowych oraz planowanie regionalnej polityki oświatowej. 

Pedagogika lecznicza

Przygotowanie do pracy z dziećmi przewlekle chorymi lub z dysfunkcjami narządów ruchu.

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.

Socjoterapia z resocjalizacją

Projektowanie i realizacja programów socjoterapeutycznych w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych jak również w środowisku lokalnym.

Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Przygotowanie nauczycieli do stwarzania optymalnych warunków uczenia się dzieciom ujawniającym nietypowe potrzeby edukacyjne.

Tyflopedagogika

Wiedza o prawidłowościach rozwoju i zachowania się dzieci i młodzieży niewidomych i słabo widzących oraz o ich trudnościach w przystosowaniu się do warunków szkolnych i internatowych

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zintegrowane oddziaływanie wobec małego dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny o charakterze profilaktycznym, diagnostycznym, rehabilitacyjnym i terapeutycznym.

Artreterapia - kreatywna terapia w praktyce

Artreterapia jest specyficzną formą działalności terapeutycznej podejmowanej przez kontakt ze sztuką (plastyczną, muzyczną bądź literacko-teatralną).

Biologia - NOWOŚĆ

Przygotowanie słuchaczy do nauczania biologii do poziomu szkół ponadpodstawowych włącznie.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Wiedza na temat edukacje dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Informatyka i technika - NOWOŚĆ

Studia podyplomowe z zakresu zagadnień informatycznych i technicznych.

Logopedia

Umiejętności diagnozy i terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami mowy.

Oligofrenopedagogika - edukacja i rewalidacja dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo w placówkach szkolnictwa specjalnego.

Pedagogika pracy opiekuńczo-wychowawczej

Wiedza z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wykształcenie umiejętności diagnostycznych, wychowawczych i terapeutycznych przydatnych w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Profilaktyka, poradnictwo i terapia uzależnień - NOWOŚĆ

Wiedza i umiejętności dotyczące nowoczesnych metod diagnozowania różnych form uzależnień, oraz profilaktyki i terapii osób uzależnionych i osób współuzależnionych.

Rytmika w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Wykorzystanie wiedzy psychologicznej w pracy w różnych obszarach aparatu sprawiedliwości, szczególnie w charakterze biegłego sądowego.

Surdopedagogika

Pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabo słyszącą w przedszkolach, szkołach: specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach Polskiego Związku Głuchych, ośrodkach wczesnej interwencji.

Wczesne nauczanie języka angielskiego

Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacji, wiedzę z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego, znajomości technik nauczania języka w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i na pierwszym etapie edukacji, wiedzy o historii, kulturze krajów anglojęzycznych.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Wypełnij formularz rekrutacyjny!