Andragogika

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie uczestników w wiedzę i kompetencje z zakresu andragogiki, które umożliwiają organizowanie w profesjonalny sposób przedsięwzięć edukacyjnych dla osób dorosłych.

Adresaci

Ofertę studiów dedykujemy w szczególności osobom, które ze względu na zajmowane stanowisko i wykonywany zawód chcą pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę, ale również nauczycielom i absolwentom wyższych uczelni planującym karierę zawodową w charakterze trenera, wykładowcy, szkoleniowca, nauczyciela w placówkach prowadzących edukację osób dorosłych (zarówno w formach szkolnych jak i pozaszkolnych).

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające uprawnienia do nauczania i prowadzenia różnych form kształcenia ludzi dorosłych. Uzyskane kwalifikacje są wymagane przy organizacji szkoleń z ramienia Ośrodka Rozwoju Edukacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty czy innych publicznych oraz prywatnych instytucjach organizujących szkolenia.

Program

Program obejmuje m.in. poniższe zagadnienia:

 • Podstawy wiedzy z zakresu andragogiki
 • Dydaktyka nauczania dorosłych
 • Praca z grupą
 • Organizacja procesu doskonalenia osób dorosłych
 • Prawo oświatowe
 • Higiena i emisja głosu
 • Diagnoza potrzeb w zakresie edukacji dorosłych
 • Praca socjalna z dorosłymi
 • Psychologia rozwojowa dorosłych
 • Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej
 • Metody kształcenia na odległość z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
 • Praktyka pedagogiczna

Czas trwania studiów
2 semestry, 180 godzin dydaktycznych + 60 godzin praktyki pedagogicznej + 60 godzin pracy edukatorskiej w szkołach  np. szkolenia rad pedagogicznych lub placówkach organizujących kształcenie dorosłych np. uczelnie, placówki doskonalenia nauczycieli, placówki i firmy prowadzące kształcenie ustawiczne.

Organizacja zajęć:
Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (maksymalnie dwa razy w miesiącu od około godz.9.00 do 15.30) oraz dodatkowo w zależności od naboru: 

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 17 856 92 88
e-mail: kingad@cud.rzeszow.pl, biuro@cud.rzeszow.pl

Opłaty

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin dyplomowy)
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Wypełnij formularz rekrutacyjny!