Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje z zakresu bibliotekoznawstwa. Program studiów opracowano kładąc nacisk na nowoczesne technologie informacyjne, ale także na aspekty praktyczne związane z metodyką pracy bibliotekarza. Słuchacze uzyskają wiedzę dotyczącą właściwej organizacji i funkcjonowania bibliotek szkolnych, sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji oraz tworzenia informacji, a ponad to poznają metody pracy z czytelnikami i użytkownikami informacji.

Program studiów podyplomowych jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450). Program studiów podyplomowych, w ramach których jest realizowane kształcenie przygtowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w grupach zajęć, o których mowa w rozporządzeniu, zapewnia osiągnięcie takich samych efektów uczenia się jak program studiów. ogram studiów podyplomowych jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450). Program studiów podyplomowych, w ramach których jest realizowane kształcenie przygtowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w grupach zajęć, o których mowa w rozporządzeniu, zapewnia osiągnięcie takich samych efektów uczenia się jak program studiów.

Adresaci

Adresatami studiów są osoby, które ukończyły min. studia I stopnia (licencjat). Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane. Studia dedykowane są zarówno nauczycielom szkół podstawowych jak i ponadpodstawowych, którzy po ich ukończeniu będą pełnić rolę nauczyciela – bibliotekarza, jak również osobom bez uprawnień pedagogicznych pragnących nabyć kwalifikacje do pracy w bibliotekach innego typu niż szkolne czy pedagogiczne.  

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela – bibliotekarza w szkołach i placówkach oświatowych.

Program

Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia z obszarów:

  • Historia bibliotek i książek
  • Czytelnictwo
  • Bibliotekarstwo
  • Zbiory biblioteczne, ich opracowanie i ochrona
  • Systemy biblioteczne
  • Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza
  • Technologia informacyjna
  • Edukacja medialna
  • Tworzenie serwisów internetowych
  • Praktyka (obowiązkowa dla osób niezatrudnionych w bibliotece)

Czas trwania

3 semestry, 270 godzin dydaktycznych + 90 godzin praktyk

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Wypełnij formularz rekrutacyjny!