Biologia

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania biologii do poziomu szkół ponadpodstawowych włącznie. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela  (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.). Adresatami studiów są absolwenci studiów min. pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne. UWAGA! Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.

 

Adresaci

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne , które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie nauczania biologii.
UWAGA! Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające uprawnienia do nauczania i prowadzenia różnych form kształcenia ludzi dorosłych. Uzyskane kwalifikacje są wymagane przy organizacji szkoleń z ramienia Ośrodka Rozwoju Edukacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty czy innych publicznych oraz prywatnych instytucjach organizujących szkolenia.

Program

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

– Procesy życiowe roślin
– Podstawowe zagadnienia z zakresu fizjologii człowieka i zwierząt
– Podstawy anatomii człowieka z elementami profilaktyki zdrowia
– Elementy genetyki
– Struktura a funkcje organizmów żywych
– Wprowadzenie do systematyki roślin
– Wprowadzenie do systematyki zwierząt
– Podstawy inżynierii genetycznej
– Biotechnologia
– Wybrane zagadnienia prawa oświatowego
– Informatyka w nauczaniu przedmiotu Biologia
– Elementy mikrobiologii
– Dydaktyka przedmiotu Biologia. Nowoczesny projekt procesu dydaktycznego
– Elementy biologii teoretycznej w dydaktyce przedmiotowej
– Podstawy i metodyka edukacji ekologicznej
– Ekologia w praktyce
– Metodyka zajęć terenowych
– Praktyka w zakresie nauczania przedmiotu Biologia

Czas trwania: 350 godzin + 60 godzin praktyk organizowanych w szkole podstawowej lub szkole ponadpodstawowej

Termin: rekrutacja trwa – planowane rozpoczęcie wrzesień 2019 r.

INFORMACJA O PRAKTYKACH

Regulamin praktyk studiów podyplomowych oraz załącznik do regulaminu

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Wypełnij formularz rekrutacyjny!