ZAPISY!!!

35-122 Rzeszów,
ul. Franciszka Kotuli 3A

+48 17856 92 88, Komórka - 501 506 024
biuro@cud.rzeszow.pl

Tyflopedagogika

Film przygotowany przez TVP w Rzeszowie

CUD Rzeszów

Zapisy na nowe edycje studiów podyplomowych

Centrum Usług Dydaktycznych

Biuro firmy - ul.Fr.Kotuli 3a

Cel studiów:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje dotyczące problematyki doradztwa zawodowego młodzieży jak również osób dorosłych. Absolwenci posiądą umiejętności wskazania ścieżki wyboru kolejnego etapu kształcenia, doboru szkoły i ewentualnego zawodu stosownie do predyspozycji osób wymagających porady i niezorientowanych na rynku pracy. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.).


Adresaci:

Adresatami studiów są osoby, które ukończyły min. studia I stopnia (licencjat). Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane.
Studia dedykowane są nauczycielom, którzy po ich ukończeniu będą pełnić rolę nauczyciela - doradcy zawodowego jak i  pracownikom urzędów pracy, samorządów, organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się kształtowaniem zasobów ludzkich. 


 

Uzyskane kwalifikacje:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela – doradcy zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych pod warunkiem posiadania kwalifikacji do pracy w placówkach oświatowych zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. poz.1207 z późn.zm.).
W przypadku braku kwalifikacji pedagogicznych słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego zgodne ze wzorem ministerialnym jednak nie nabędzie możliwości pracy na stanowisku nauczyciela - doradcy zawodowego.


Program:

Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia z obszarów:

 • - Instytucjonalna obsługa rynku pracy
 • - Poradnictwo zawodowe w Unii Europejskiej
 • - Orientacja a doradztwo i poradnictwo zawodowe
 • - Podstawy zawodoznastwa
 • - Klasyfikacja zawodów i specjalności – metody opisu zawodów
 • - Elementy psychologii pracy i doboru zawodowego
 • - Komunikacja interpersonalna w poradnictwie zawodowym
 • - Narzędzia wspomagające proces doradczy
 • - Poradnictwo indywidualne i grupowe 
 • - Bilans kompetencji i Indywidualny Plan Działania
 • - Metoda Edukacyjna
 • - Informacja i wysokie technologie w poradnictwie zawodowym
 • - Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych 
 • - Poradnictwo edukacyjne
 • - Szkolny Ośrodek Kariery. Planowanie pracy doradcy zawodowego
 • - Projektowanie programów praktyk. Zatwierdzenie praktyki razem z projektem
 • - Praktyka zawodowa w instytucjach świadczących usługi z zakresu poradnictwa zawodowego

Czas trwania: 

350 godzin + 60 godzin praktyk (praktyka w placówce oświatowej obowiązuje osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne, które chciałyby nabyć uprawnienia do pracy na stanowisku nauczyciel - doradca zawodowy; osoby nie posiadające przygotowania pedagogicznego odbywają praktykę w dowolnej placówce, która spełnia wymogi Instrukcji praktyk i umożliwia realizację zadań w niej zawartych).

Termin realizacji: październik 2018r - sierpień 2019r


 INFORMACJA O PRAKTYKACH - regulaminy i dzienniki praktyk

ZOBACZ


Studia realizowane przy współpracy:

Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line


Kategoria: