ZAPISY!!!

35-122 Rzeszów,
ul. Franciszka Kotuli 3A

+48 17856 92 88, Komórka - 501 506 024
biuro@cud.rzeszow.pl

Tyflopedagogika

Film przygotowany przez TVP w Rzeszowie

CUD Rzeszów

Zapisy na nowe edycje studiów podyplomowych

Centrum Usług Dydaktycznych

Biuro firmy - ul.Fr.Kotuli 3a

podyplomowe informatyka

Cel studiów:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę z zakresu informatyki i techniki. Program studiów opracowano kładąc nacisk na nowoczesne technologie, ale także na aspekty praktyczne związane z metodyką pracy nauczyciela.

Adresaci:

Adresatami studiów są absolwenci studiów min. pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.
UWAGA! Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.

Uzyskane kwalifikacje:

Studia nadają kwalifikacje.
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do nauczania Techniki  i Informatyki do poziomu szkół ponadpodstawowych włącznie.

Program:

Moduł - Technika:

 • Nauka o materiałach
 • Inżynieria wytwarzania
 • Konstrukcja maszyn - podstawy
 • Mechanika - podstawy
 • Elektronika i elektrotechnika
 • Mechatronika - podstawy
 • Robotyzacja i automatyzacja procesów technologicznych
 • Robotyka i automatyka
 • Elementy grafiki inżynierskiej
 • Główne zagadnienia z zakresu historii techniki
 • Dydaktyka techniki

Moduł - Informatyka:

 • Wprowadzenie do informatyki
 • Systemy operacyjne
 • Programy użytkowe:
 • a) edytory tekstów
 • b) arkusze kalkulacyjne
 • c) programy graficzne
 • Prezentacje multimedialne
 • Programowanie
 • Sieci komputerowe i systemy operacyjne
 • Ergonomia i organizacja pracy
 • Dydaktyka informatyki
 • Metodyka nauczania informatyki
 • Algorytmy i struktury danych

Czas trwania studiów
3 semestry, 520 godzin dydaktycznych + 120 godzin praktyk (60 godzin praktyk z zakresu przedmiotu informatyka+60 godzin praktyk z zakresu przedmiotu technika)

Organizacja zajęć:
Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa razy w miesiącu od około godz. 8.00 do 15.00) oraz dodatkowo w zależności od naboru:

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kategoria: