ZAPISY!!!

35-122 Rzeszów,
ul. Franciszka Kotuli 3A

+48 17856 92 88, Komórka - 501 506 024
biuro@cud.rzeszow.pl

Tyflopedagogika

Film przygotowany przez TVP w Rzeszowie

CUD Rzeszów

Zapisy na nowe edycje studiów podyplomowych

Centrum Usług Dydaktycznych

Biuro firmy - ul.Fr.Kotuli 3a

Termin:

- zapisy na semestr zimowy 2017/2018

 

 Termin realizacji: październik 2017 r. - sierpień 2018 r.

 

ADRESACI:

Nauczyciele posiadający wykształcenie pedagogiczne, którzy chcą uzyskać przygotowanie do pracy z dziećmi przewlekle chorymi lub z dysfunkcjami narządów ruchu.

 

 

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest wyposażenie w wiedzę o rozwoju i zachowaniu się dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządów ruchu, zapoznanie ze specyfiką procesu kształcenia dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcją narządów ruchu, zapoznanie z niekonwencjonalnymi sposobami wspomagania procesu rewalidacji dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi (techniki stymulacyjne, psychoedukacyjne, psychoterapeutyczne), kształtowanie umiejętności psychoedukacyjnych uczestników kursu, wskazanie zasad i form współpracy szkoły, placówek leczniczych, administracji rządowej i pozarządowej.

 

TEMATYKA:

  • pedagogika specjalna pedagogika lecznicza,
  • psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcją narządów ruchu,
  • charakterystyka wybranych schorzeń dzieci i młodzieży,
  • wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i psychopatologii,
  • metodyka nauczania i wychowania dzieci w zakładzie leczniczym,
  • terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się,
  • trening umiejętności wychowawczych. 

Warunkiem uczestnictwa w w/w studiach jest złożenie następujących dokumentów:

- kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych,

- kserokopii dowodu osobistego,

- wpisowe 500 zł (wliczone w koszt studiów).

Kategoria: