ZAPISY!!!

35-122 Rzeszów,
ul. Franciszka Kotuli 3A

+48 17856 92 88, Komórka - 501 506 024
biuro@cud.rzeszow.pl

Tyflopedagogika

Film przygotowany przez TVP w Rzeszowie

CUD Rzeszów

Zapisy na nowe edycje studiów podyplomowych

Centrum Usług Dydaktycznych

Biuro firmy - ul.Fr.Kotuli 3a

Kategoria:

podyplomowe informatyka

Cel studiów:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę z zakresu informatyki i techniki. Program studiów opracowano kładąc nacisk na nowoczesne technologie, ale także na aspekty praktyczne związane z metodyką pracy nauczyciela.

Adresaci:

Adresatami studiów są absolwenci studiów min. pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.
UWAGA! Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.

Uzyskane kwalifikacje:

Studia nadają kwalifikacje.
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do nauczania Techniki  i Informatyki do poziomu szkół ponadpodstawowych włącznie.

Program:

Moduł - Technika:

 • Nauka o materiałach
 • Inżynieria wytwarzania
 • Konstrukcja maszyn - podstawy
 • Mechanika - podstawy
 • Elektronika i elektrotechnika
 • Mechatronika - podstawy
 • Robotyzacja i automatyzacja procesów technologicznych
 • Robotyka i automatyka
 • Elementy grafiki inżynierskiej
 • Główne zagadnienia z zakresu historii techniki
 • Dydaktyka techniki

Moduł - Informatyka:

 • Wprowadzenie do informatyki
 • Systemy operacyjne
 • Programy użytkowe:
 • a) edytory tekstów
 • b) arkusze kalkulacyjne
 • c) programy graficzne
 • Prezentacje multimedialne
 • Programowanie
 • Sieci komputerowe i systemy operacyjne
 • Ergonomia i organizacja pracy
 • Dydaktyka informatyki
 • Metodyka nauczania informatyki
 • Algorytmy i struktury danych

Czas trwania studiów
3 semestry, 520 godzin dydaktycznych + 120 godzin praktyk (60 godzin praktyk z zakresu przedmiotu informatyka+60 godzin praktyk z zakresu przedmiotu technika)

Organizacja zajęć:
Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa razy w miesiącu od około godz. 8.00 do 15.00) oraz dodatkowo w zależności od naboru:

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kategoria:

Cel studiów:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje z zakresu bibliotekoznawstwa. Program studiów opracowano kładąc nacisk na nowoczesne technologie informacyjne, ale także na aspekty praktyczne związane z metodyką pracy bibliotekarza. Słuchacze uzyskają wiedzę dotyczącą właściwej organizacji i funkcjonowania bibliotek szkolnych, sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji oraz tworzenia informacji, a ponad to poznają metody pracy z czytelnikami i użytkownikami informacji.​​

Adresaci:

Adresatami studiów są osoby, które ukończyły min. studia I stopnia (licencjat). Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane.
Studia dedykowane są zarówno nauczycielom szkół podstawowych jak i ponadpodstawowych, którzy po ich ukończeniu będą pełnić rolę nauczyciela - bibliotekarza, jak również osobom bez uprawnień pedagogicznych pragnących nabyć kwalifikacje do pracy w bibliotekach innego typu niż szkolne czy pedagogiczne.  

Uzyskane kwalifikacje:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela – bibliotekarza w szkołach i placówkach oświatowych.

Program:

Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia z obszarów:

 • Historia bibliotek i książek
 • Czytelnictwo
 • Bibliotekarstwo
 • Zbiory biblioteczne, ich opracowanie i ochrona
 • Systemy biblioteczne
 • Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza
 • Technologia informacyjna
 • Edukacja medialna
 • Tworzenie serwisów internetowych
 • Praktyka (obowiązkowa dla osób niezatrudnionych w bibliotece)

Czas trwania studiów
3 semestry (realizowane w ciągu 10 miesięcy), 275 godzin dydaktycznych + 60 godzin praktyk

Organizacja zajęć:
Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (maksymalnie dwa razy w miesiącu od około godz.9.00 do 15.30) oraz dodatkowo w zależności od naboru: 

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 17 856 92 88
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opłaty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin dyplomowy)
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
Kategoria:

Doskonalące studia podyplomoweuzaleznienia

Cel studiów:

Celem studiów jest podwyższenie kwalifikacji w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących nowoczesnych metodach diagnozowania różnych form uzależnień, oraz profilaktyki i terapii osób uzależnionych i osób współuzależnionych. Absolwent nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • uzależnień chemicznych i behawioralnych oraz ich diagnostyki;
 • metod stosowanych w terapii uzależnień, dostosowanych do potrzeb i możliwości pacjenta;
 • zaprojektowania i przeprowadzenia terapii, rehabilitacji i readaptacji społecznej osób uzależnionych;
 • zaprojektowania i przeprowadzenia zajęć edukacyjnych i profilaktycznych, pozostających w związku z programem terapeutycznym.

Adresaci:

Adresatami studiów są osoby mające wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie, przy czym kandydaci, którzy mają staż pracy w terapii uzależnień co najmniej 2 lata zwolnieni są z praktyki. Kandydaci na studia muszą spełniać następujące kryteria:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie licencjackim lub magisterskim
 • reprezentować następujące kierunki ukończonych studiów: medycyna (oraz pokrewne zawody medyczne), dietetyka, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, teologia, resocjalizacja, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie, filozofia, pielęgniarstwo.

Program:

 I.Moduł podstawowy-150 godz.

1.Społeczne, kulturowe i ekonomiczne aspekty używania substancji psychoaktywnych.

2.Przepisy prawa dotyczące narkotyków i narkomanii.

3.Charakterystyka środków psychoaktywnych.

4.Medyczne aspekty uzależnień i choroby współwystępujące. Neurobiologia uzależnień i leczenie substytucyjne.

5.Psychopatologia w uzależnieniach.

6.Zagadnienia diagnozy uzależnień.

7.Czynniki leczące w psychoterapii.

8.Podstawy treningu umiejętności interpersonalnych.

9.Warsztat umiejętności pracy z grup.

II. Moduł specjalnościowy - 210 godz.

1.Profilaktyka uzależnień.

2.Tworzenie i prowadzenie zespołu terapeutycznego.

3.Kontakt terapeutyczny.

4.Podstawowe modele terapii osoby uzależnionej od środków psychoaktywnych (Model Społeczności Terapeutycznej, Model Minnesota)

5..Podstawowe modele terapii osoby uzależnionej od środków psychoaktywnych (Model 6.Społeczności Terapeutycznej, Model Minnesota)

7.Terapia grupowa w uzależnieniach

8.Terapia indywidualna w uzależnieniach

9.Terapia uzależnień behawioralnych

10.Terapia rodzin w procesie współuzależnienia

11.Socjoterapia i terapia zajęciowa w leczeniu i rehabilitacji uzależnień

12.Interwencja kryzysowa

13.Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w uzależnieniach

14.Terapia behawioralno-poznawcza w uzależnieniach

15.Podstawy pracy metodą społeczności terapeutycznej

16.Ewaluacja programów profilaktycznych i terapeutycznych

III.Praktyki -60 godz.

Zajęcia odbywają się w:

 • stacjonarne placówki rehabilitacji osób dorosłych,
 • stacjonarne placówki rehabilitacji dla dzieci i młodzieży,
 • poradnia terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży,
 • poradnia terapii uzależnień dla dorosłych,
 • ośrodki interwencji kryzysowej,
 • grupy AA i Al-Anon,
 • placówki leczenia odwykowego,
 • oddziały leczenia uzależnień,
 • oddziały detoksykacji,
 • poradnie ambulatoryjne,
 • punkty konsultacyjne,
 • MOPS i MOPR,
 • SPZOZ,
 • Inne organizacje rządowe i pozarządowe, zajmujące się pomocą osobom uzależnionym i ich otoczeniu.

Czas trwania studiów

3 semestry, 420 godzin

Organizacja zajęć:
Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w piatki i soboty (maksymalnie dwa razy w miesiącu)

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 17 856 92 88
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opłaty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin dyplomowy)
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
Kategoria:

Cel studiów:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje dotyczące problematyki doradztwa zawodowego młodzieży jak również osób dorosłych. Absolwenci posiądą umiejętności wskazania ścieżki wyboru kolejnego etapu kształcenia, doboru szkoły i ewentualnego zawodu stosownie do predyspozycji osób wymagających porady i niezorientowanych na rynku pracy. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.).


Adresaci:

Adresatami studiów są osoby, które ukończyły min. studia I stopnia (licencjat). Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane.
Studia dedykowane są nauczycielom, którzy po ich ukończeniu będą pełnić rolę nauczyciela - doradcy zawodowego jak i  pracownikom urzędów pracy, samorządów, organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się kształtowaniem zasobów ludzkich. 


 

Uzyskane kwalifikacje:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela – doradcy zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych pod warunkiem posiadania kwalifikacji do pracy w placówkach oświatowych zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. poz.1207 z późn.zm.).
W przypadku braku kwalifikacji pedagogicznych słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego zgodne ze wzorem ministerialnym jednak nie nabędzie możliwości pracy na stanowisku nauczyciela - doradcy zawodowego.


Program:

Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia z obszarów:

 • - Instytucjonalna obsługa rynku pracy
 • - Poradnictwo zawodowe w Unii Europejskiej
 • - Orientacja a doradztwo i poradnictwo zawodowe
 • - Podstawy zawodoznastwa
 • - Klasyfikacja zawodów i specjalności – metody opisu zawodów
 • - Elementy psychologii pracy i doboru zawodowego
 • - Komunikacja interpersonalna w poradnictwie zawodowym
 • - Narzędzia wspomagające proces doradczy
 • - Poradnictwo indywidualne i grupowe 
 • - Bilans kompetencji i Indywidualny Plan Działania
 • - Metoda Edukacyjna
 • - Informacja i wysokie technologie w poradnictwie zawodowym
 • - Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych 
 • - Poradnictwo edukacyjne
 • - Szkolny Ośrodek Kariery. Planowanie pracy doradcy zawodowego
 • - Projektowanie programów praktyk. Zatwierdzenie praktyki razem z projektem
 • - Praktyka zawodowa w instytucjach świadczących usługi z zakresu poradnictwa zawodowego

Czas trwania: 

350 godzin + 60 godzin praktyk (praktyka w placówce oświatowej obowiązuje osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne, które chciałyby nabyć uprawnienia do pracy na stanowisku nauczyciel - doradca zawodowy; osoby nie posiadające przygotowania pedagogicznego odbywają praktykę w dowolnej placówce, która spełnia wymogi Instrukcji praktyk i umożliwia realizację zadań w niej zawartych).

Termin realizacji: październik 2018r - sierpień 2019r


 INFORMACJA O PRAKTYKACH - regulaminy i dzienniki praktyk

ZOBACZ


Studia realizowane przy współpracy:

Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line


Kategoria:

Studia podyplomowe -  Detektywistyka

Czas trwania: 2 semestry / 230 h

Kadra:

Wykładowcami są uznani eksperci z zakresu detektywistyki, kryminalistyki, wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego, profilowania i poligrafii, psychologii kryminalistyczno-śledczej, posiadający bogate doświadczenie zawodowe.

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów podyplomowych jest profesjonalne przygotowanie kandydatów do wykonywania zawodu detektywa. Słuchacze w ramach studiów odbędą cykl szkoleń przewidzianych w Ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa. Ponadto słuchacze otrzymają kompleksową wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do efektywnego wykonywania zawodu detektywa, obejmującą takie zagadnienia jak: podstawy prawne i szczegółowa problematyka wykonywania usług detektywistycznych w Polsce oraz UE, taktyka i techniki pracy detektywa, analiza informacji. W ramach programu studiów przewidziane są warsztaty terenowe prowadzone przez licencjonowanych detektywów.

Studia są adresowane do osób zainteresowanych podjęciem pracy w zawodzie detektywa, a także w zawodach wykorzystujących umiejętności i techniki detektywistyczne (Policja, agencje ochrony).

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów podyplomowych „Detektywistyka” zdobędą kompletną wiedzę, praktyczne umiejętności oraz najważniejsze kompetencje,  niezbędne do efektywnego wykonywania zawodu detektywa. Na studiach  proces nauczania obejmuje  kształtowanie predyspozycji osobowościowych wymaganych do zgodnego z prawem wykonywania tej profesji. Nabyte kompetencje pozwolą na sprawne wykonywanie innych czynności z zastosowaniem tzw.  techniki detektywistycznej.

Absolwent studiów będzie znał podstawy prawne wykonywania zawodu detektywa, a także szczegółowe regulacje prawne (w zakresie prawa polskiego jak i prawa europejskiego) wiążące się z wykonywaniem tego zawodu. Absolwent zostanie zaznajomiony z zagadnieniami związanymi z detektywistyką, (np. przestępczością gospodarczą). Absolwent studiów będzie znał metody pracy operacyjnej detektywa, potrafiąc, m.in. dzięki warsztatom oraz zajęciom terenowym, zastosować je w praktyce. Absolwent będzie także zaznajomiony z nowoczesnymi technikami pomocnymi w wykonywaniu zawodu detektywa (np. badania wariograficzne) Absolwent będzie zaznajomiony z zasadami analizy zebranych informacji w celu skutecznego działania. Absolwent studiów nabędzie niezbędne kompetencje psychologiczne oraz będzie przygotowany od strony etycznej do wykonywania zawodu detektywa.

Program:

PRZEDMIOTLiczba godzin
 230
Podstawy prawne wykonywania zawodu detektywa (ROZP. MIN.) 15
Zasady działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznycch (ROZP. MIN.) 20
Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych (ROZP. MIN.) 15
Wybrane elementy prawa karnego 10
Wybrane elementy prawa cywilnego 10
Podstawy kryminalistyki 15
Podstawy kryminologii 10
Patologie społeczne i zachowania patologiczne 10
Psychologia kryminalistyczno-śledcza 10
Etyka zawodu detektywa 5
Zlecenia z zakresu przestępczości gospodarczej 20
Zlecenia z zakresu prawa rodzinnego 10
Metody i formy pracy operacyjnej 20
Warsztaty terenowe - taktyka i technika operacyjna w praktyce 15
Zasady pracy z agenturą 10
Profilowanie i poligraf 10
Negocjacje kryzysowe w pracy detektywa 10
Gra decyzyjna 10
Seminarium dyplomowe 5

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer 17 856 92 88 bądź pisząc na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.

Kategoria:

 

 

 

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania biologii i geografii do poziomu szkół ponadgimnazjalnych włącznie. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.)
Studia mają charakter kwalifikacyjny.


Adresaci:

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat), przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do nauczania przedmiotu przyroda, biologia lub geografia.
UWAGA! Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.


Uzyskane kwalifikacje:

Po ukończeniu studiów kandydat otrzymuje kwalifikacje do nauczania biologii i geografii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. poz.1207 z późn.zm.).


Program:

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia: 

 • - Struktura a funkcje organizmów żywych
 • - Procesy życiowe roślin
 • - Elementy mikrobiologii
 • - Podstawowe zagadnienia z zakresu fizjologii człowieka i zwierząt
 • - Podstawy anatomii człowieka z elementami profilaktyki zdrowia
 • - Elementy genetyki
 • - Wprowadzenie do systematyki roślin
 • - Wprowadzenie do systematyki zwierząt
 • - Podstawy inżynierii genetycznej
 • - Biotechnologia
 • - Wybrane zagadnienia prawa oświatowego
 • - Astronomiczne podstawy geografii
 • - Geografia ekonomiczna
 • - Geografia fizyczna Polski
 • - Geografia regionalna Polski
 • - Geografia regionalna świata
 • - Geografia społeczna
 • - Geografia społeczno-ekonomiczna Polski
 • - Geologia z elementami gleboznawstwa
 • - Geomorfologia
 • - Hydrografia
 • - Kartografia szkolna i teledetekcja środowiska
 • - Meteorologia i klimatologia
 • - Technologie informacyjne w nauczaniu geografii i biologii
 • - Metodyka krajoznawstwa
 • - Dydaktyka geografii
 • - Dydaktyka przedmiotu Biologia. Nowoczesny projekt procesu dydaktycznego
 • - Elementy biologii teoretycznej w dydaktyce przedmiotowej
 • - Metodyka edukacji ekologicznej, podstawy ekologii
 • - Metodyka zajęć terenowych
 • - Praktyka w zakresie nauczania przedmiotu Geografia
 • - Praktyka w zakresie nauczania przedmiotu Biologia

 IV semestralne studia podyplomowe realizowane w ciągu III semestrów.
Czas trwania: 475 godzin dydaktycznych + 120 godzin praktyk


Termin realizacji

nabór wiosenny: wrzesień 2017 r. - styczeń 2019 r.


Studia realizowane przy współpracy: