ZAPISY!!!

35-122 Rzeszów,
ul. Franciszka Kotuli 3A

+48 17856 92 88, Komórka - 501 506 024
biuro@cud.rzeszow.pl

Tyflopedagogika

Film przygotowany przez TVP w Rzeszowie

CUD Rzeszów

Zapisy na nowe edycje studiów podyplomowych

Centrum Usług Dydaktycznych

Biuro firmy - ul.Fr.Kotuli 3a

Termin:rescjalizacja01

 

- zapisy na III edycję w roku akademickim 2017/2018

 


 ODBIORCY:

 

Osoby posiadające studia wyższe (zawodowe, licencjackie, magisterskie) na kierunkach pedagogika, psychologia, pielęgniarstwo, zdrowie publiczne oraz posiadające przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej

 

CEL STUDIÓW:

 

Celem studiów jest przygotowanie osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami, do projektowania i realizacji programów socjoterapeutycznych w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych jak również w środowisku lokalnym poprzez dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie poznawania problemów adaptacyjnych jednostek i grup, usprawniania funkcjonowania społecznego człowieka jak również wspomagania rodzin w różnych sytuacjach kryzysowych. Kwalifikacje zdobyte w toku studiów mogą znaleźć zastosowanie w pracy z osobami przejawiającymi cechy niedostosowania społecznego, z upośledzeniem umysłowym, w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, świetlicach terapeutycznych itp.

Celem uczestnictwa w studiach jest przygotowanie profesjonalnych socjoterapeutów, którzy wykorzystają zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi potrzebującymi wsparcia w przełamywaniu problemów rozwojowych i egzystencjalnych. Słuchacze po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu socjoterapii są wyposażeni w wiedzę oraz umiejętności związane z pomaganiem dzieciom, młodzieży, a także osobom dorosłym potrzebującym pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów.


 

 

Warunkiem uczestnictwa w w/w studiach jest złożenie następujących dokumentów:

- kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych,

- kserokopii dowodu osobistego

- wpisowe 500 zł (wliczone w koszt studiów)