ZAPISY!!!

35-122 Rzeszów,
ul. Franciszka Kotuli 3A

+48 17856 92 88, Komórka - 501 506 024
biuro@cud.rzeszow.pl

Tyflopedagogika

Film przygotowany przez TVP w Rzeszowie

CUD Rzeszów

Zapisy na nowe edycje studiów podyplomowych

Centrum Usług Dydaktycznych

Biuro firmy - ul.Fr.Kotuli 3a

Termin:surdo01

- zapisy na semestr zimowy 2017/2018

 

Adresaci:

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne.

 

Cel:

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabo słyszącą w przedszkolach, szkołach: specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach Polskiego Związku Głuchych, ośrodkach wczesnej interwencji. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

 

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych dające uprawnienia do pracy z dziećmi z wadą słuchu w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych lub integracyjnych (oddziałach specjalnych lub integracyjnych) zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. poz.1207 z późn.zm.). Po uzyskaniu kwalifikacji absolwenci będą uprawnieni do pracy w placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych obejmujących swoim oddziaływaniem osoby głuche lub słabo słyszące.

 

Warunkiem uczestnictwa w w/w kursie jest złożenie następujących dokumentów: 

- kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych,

- kserokopii dowodu osobistego,

- wpisowe 500 zł (wliczone w koszt studiów)


Program:

Program zawiera m.in. zagadnienia z następujących obszarów:

  • Pedagogika specjalna
  • Surdopedagogika
  • Audiologia pedagogiczna oraz urządzenia techniczne w rehabilitacji słuchu i mowy
  • Surdologopedia
  • Rewalidacja indywidualna
  • Psychologia głuchych
  • Manualne sposoby usprawniania języka
  • Metodyka nauczania i wychowania dzieci z wadą słuchu
  • Praktyka pedagogiczna

Czas trwania: 350 godzin (w tym 120 godzin praktyk)
Efekty kształcenia: 60 punktów ECTS
Termin realizacji: wrzesień 2017 r. - czerwiec 2017 r.


Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele. Spotkania odbywają się średnio raz lub dwa razy w miesiącu. Organizator zastrzega sobie możliwość zorganizowania zajęć w jednym tygodniu ferii zimowych organizowanych w województwie podkarpackim oraz w pierwszym lub ostatnim tygodniu wakacji letnich tzn. od poniedziałku do piątku.


 

INFORMACJA O PRAKTYKACH - regulaminy i dzienniki praktyk

ZOBACZ

 

 

Studia realizowane przy współpracy:

Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line