ZAPISY!!!

35-122 Rzeszów,
ul. Franciszka Kotuli 3A

+48 17856 92 88, Komórka - 501 506 024
biuro@cud.rzeszow.pl

Tyflopedagogika

Film przygotowany przez TVP w Rzeszowie

CUD Rzeszów

Zapisy na nowe edycje studiów podyplomowych

Centrum Usług Dydaktycznych

Biuro firmy - ul.Fr.Kotuli 3a

Termin:tyflo

 

- zapisy na semestr zimowy 2017/2018

 

Adresaci:

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne.

 

CEL STUDIÓW:

Głównym celem studiów podyplomowych jest wyposażenie uczestników w wiedzę o prawidłowościach rozwoju i zachowania się dzieci i młodzieży niewidomych i słabo widzących oraz o ich trudnościach w przystosowaniu się do warunków szkolnych i internatowych. Po ukończeniu studiów podyplomowych z tyflopedagogiki absolwenci uzyskają kompletną wiedzę o swoistości procesu kształcenia dzieci i młodzieży niewidomej i słabo widzącej w świetle aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki ogólnej i tyflopedagogiki. Zdobędą umiejętności kształcenia odpowiednich umiejętności psychoedukacyjnych. Uzyskają wiedzę o zasadach i formach współpracy nauczycieli i wychowawców ze służbami wspomagającymi rehabilitację dzieci i młodzieży z defektami wzroku.

 

Po ukończeniu kształcenia absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 r Dz.U. z 2012 r.poz.572 oraz nabywa kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. poz.1207 z późn.zm.).

 


Warunkiem uczestnictwa w w/w studiach jest złożenie następujących dokumentów:

- Kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych,

- Kserokopii dowodu osobistego

- Wpisowe 500 zł (wliczone w koszt studiów) 


Program:

 • Pedagogika specjalna
 • Tyflopedagogika
 • Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci niewidomych i słabo widzących (elementy psychologii klinicznej)
 • Anatomia, fizjologia, patologia narządu wzroku
 • Orientacja w przestrzeni
 • Rehabilitacja widzenia
 • Metodyka nauczania i wychowania dzieci niewidomych i słabo widzących
 • Rewalidacja dzieci z inwalidztwem wzroku w wieku żłobkowym i przedszkolnym.
 • Brajlowskie metody porozumiewania się
 • Warsztaty z komunikacji interpersonalnej
 • Godziny do dyspozycji opiekuna praktyk
 • Praktyka pedagogiczna

Czas trwania: 355 godzin (w programie uwzględniono 120 godzin praktyk)
Efekty kształcenia: 60 punktów ECTS
Termin realizacji: wrzesień 2017 r. - czerwiec 2018 r.


Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele. Spotkania odbywają się średnio raz lub dwa razy w miesiącu. Organizator zastrzega sobie możliwość zorganizowania zajęć w jednym tygodniu ferii zimowych organizowanych w województwie podkarpackim oraz w pierwszym lub ostatnim tygodniu wakacji letnich tzn. od poniedziałku do piątku.

 


INFORMACJA O PRAKTYKACH - regulaminy i dzienniki praktyk

ZOBACZ

 

 

Studia realizowane przy współpracy:

Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line