ZAPISY!!!

35-122 Rzeszów,
ul. Franciszka Kotuli 3A

+48 17856 92 88, Komórka - 501 506 024
biuro@cud.rzeszow.pl

Tyflopedagogika

Film przygotowany przez TVP w Rzeszowie

CUD Rzeszów

Zapisy na nowe edycje studiów podyplomowych

Centrum Usług Dydaktycznych

Biuro firmy - ul.Fr.Kotuli 3a

Termin:

- zapisy na XV edycję na semestr zimowy 2019/2020,

- planowane pierwsze zajęcia - czerwiec 2019 r.

 

Czas trwania:przygotowanie pedagogiczne

3 semestry

 

ODBIORCY:

Adresatami studiów są nauczyciele oraz osoby z przygotowaniem pedagogicznym prowadzące lub zamierzające prowadzić kształcenie dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Absolwent tej specjalności jest odpowiednio przygotowany do pracy w instytucjach edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Może być zatrudniony na stanowisku: nauczyciela w publicznych i niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w innych formach wychowania przedszkolnego, tj.: w zespołach wychowania przedszkolnego oraz w punktach przedszkolnych, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w szkołach podstawowych

 

PROGRAM:

Program studiów obejmuje wszystkie najważniejsze zagadnienia związane m. in. z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wspomagania rozwoju dziecka, edukacji zdrowotnej, edukacji integracyjnej dzieci niepełnosprawnych, logopedii, emisji głosu, edukacji muzycznej, edukacji plastyczno-technicznej, metodyki edukacji językowej i polonistycznej w przedszkolu, metodyki edukacji polonistycznej w klasach I-III, metodyki edukacji matematycznej w przedszkolu, metodyki edukacji matematycznej i informatycznej w klasach I-III, metodyki edukacji przyrodniczej w przedszkolu, metodyki edukacji przyrodniczej i społecznej w klasach I-III, wychowania fizycznego z metodyką itp.


 

Warunkiem uczestnictwa w w/w studiach jest złożenie następujących dokumentów:

kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych,

kserokopii dowodu osobistego

wpisowe 500 zł (wliczone w koszt studiów)

Kategoria: