ZAPISY!!!

35-122 Rzeszów,
ul. Franciszka Kotuli 3A

+48 17856 92 88, Komórka - 501 506 024
biuro@cud.rzeszow.pl

Tyflopedagogika

Film przygotowany przez TVP w Rzeszowie

CUD Rzeszów

Zapisy na nowe edycje studiów podyplomowych

Centrum Usług Dydaktycznych

Biuro firmy - ul.Fr.Kotuli 3a

1. Podstawy prawne regulujące pracę nauczyciela:

 

 • dokumenty wewnątrzszkolne: obowiązki i prawa nauczyciela
 • rozporządzenia MEN: prawne aspekty pracy nauczyciela

2. Organizacja warsztatu pracy i planowanie pracy dydaktyczno-metodycznej:

 

 • planowanie pracy nauczyciela w kontekście wymagań podstawy programowej i programu szkoły
 • program nauczania i materiały metodyczne do realizacji programu
 • prowadzenie dokumentacji nauczyciela
 • założenia metodyczne jednostki lekcyjnej i cyklu zajęć
 • sposoby oceniania i sprawdzania

3. Sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych w praktyce nauczyciela:

 

 • przyczyny sytuacji trudnych w zawodzie nauczyciela i strategie radzenia sobie ze stresem
 • korzystanie z własnych zasobów uruchamiania pozytywnych stanów emocjonalnych
 • kontrolowanie stresu
 • stres i jego związek z wypaleniem zawodowym

4. Metody i formy wspierające uczenie się:    

 

 • aktywność ucznia warunkiem skutecznego uczenia się
 • istota i cel stosowania wybranych metod i technik aktywizujących
 • czynniki wpływające na skuteczność uczenia się

5. Rozwój zawodowy nauczyciela:

 

 • Warsztat pracy nauczyciela – wiedza, umiejętności, predyspozycje osobiste
 • Dorobek zawodowy – sposoby dokumentowania (portfolio)
 • Procedury awansu zawodowego