ZAPISY!!!

35-122 Rzeszów,
ul. Franciszka Kotuli 3A

+48 17856 92 88, Komórka - 501 506 024
biuro@cud.rzeszow.pl

Tyflopedagogika

Film przygotowany przez TVP w Rzeszowie

CUD Rzeszów

Zapisy na nowe edycje studiów podyplomowych

Centrum Usług Dydaktycznych

Biuro firmy - ul.Fr.Kotuli 3a

Cel studiów: Pogłębienie wiedzy i umiejętności pozwalających na swobodne oraz poprawne posługiwanie się metodami i technikami komunikacyjnymi służącymi porozumieniu się z innymi ludźmi. Studia mają również pomóc w zrozumieniu prawidłowości rządzących procesem komunikacji społecznej i dostarczyć umiejętności rozwijania własnych zasobów. Mają także inspirować do podejmowania działań zmierzających do samodzielnego rozszerzania kompetencji zawodowych i osobistych. Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie min. autoprezentacji, kierowania zespołem oraz wchodzenia w prawidłowe interakcje z innymi ludźmi.

Forma studiów: Studia doskonalące

Wymiar godzinowy studiów: 200 godzin zajęć dydaktycznych (duża część zajęć jest prowadzona metodami aktywnymi w formie warsztatów i treningów), 2 semestry

Kierownik studiów: Prof. dr hab. Bożydar Kaczmarek

Uczestnicy studiów: Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci dowolnych studiów magisterskich oraz licencjackich, którzy chcą poznać mechanizmy komunikacji społecznej i usprawnić swoje umiejętności intra- i interpersonalne.

Warunki przyjęcia:

 • Złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich lub licencjackich)
 • Wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego dostępnego w siedzibie WSEI lub na stronie internetowej
 • Wypełnienie podania o przyjęci na studia
 • Przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty wpisowej
 • Dostarczenie dwóch zdjęć

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki ukończenia:

 • Aktywny udział w zajęciach
 • Pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego
 • Wniesienie wymaganej opłaty za studia

Organizacja zajęć:

 • Studia trwają 2 semestry
 • Zajęcia odbywają się raz bądź dwa razy w miesiącu (soboty i niedziele od 9.00)

Organizatorzy studiów: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Ramowy program studiów:

 • Wstęp do nauki o komunikacji
 • Psychologia zachowań społecznych
 • Komunikacja niejęzykowa w praktyce
 • Komunikacja perswazyjna
 • Budowanie komunikacji w zespole
 • Systemy komunikacyjne w organizacjach
 • Nowoczesne techniki komunikacyjne
 • Komunikacja przekazu medialnego
 • Retoryka i erystyka
 • Kultura żywego słowa i emisja głosu
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Trening asertywności
 • Public Relations
 • Negocjacje
 • Mediacje
 • Podstawy metodologii badań

Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Korzyści dla absolwentów: Zdobycie lub udoskonalenie kompetencji w zakresie komunikacji społecznej

Kategoria: