ZAPISY!!!

35-122 Rzeszów,
ul. Franciszka Kotuli 3A

+48 17856 92 88, Komórka - 501 506 024
biuro@cud.rzeszow.pl

Tyflopedagogika

Film przygotowany przez TVP w Rzeszowie

CUD Rzeszów

Zapisy na nowe edycje studiów podyplomowych

Centrum Usług Dydaktycznych

Biuro firmy - ul.Fr.Kotuli 3a

Cel studiów:

Studia przygotowują do wykorzystania wiedzy psychologicznej w pracy w różnych obszarach aparatu sprawiedliwości, szczególnie w charakterze biegłego sądowego.

Podstawowe cele studiów dotyczą poszerzenia oraz uaktualnienia wiedzy teoretycznej dotyczącej patomechanizmów funkcjonowania jednostki, rodziny i grupy społecznej niezbędnej do sporządzania ekspertyzy w wielu dziedzinach współpracy psychologa z wymiarem sprawiedliwości.

Kierownik merytoryczny: prof. dr hab. Zbigniew B. Gaś

 

Forma studiów: doskonalące

 

Wymiar godzinowy studiów: 270 godzin, 2 semestry

 

Uczestnicy studiów:

Studia są skierowane przede wszystkim do psychologów zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji zawodowych biegłego psychologa sądowego, posiadających tytuł magistra psychologii.

Studia są adresowane do psychologów zainteresowanych problematyką patologii społecznej, przestępczości, mechanizmami funkcjonowania sprawców i ofiar przestępstw oraz psychologicznym opiniowaniem uczestników postępowania sądowego. Umożliwiają doskonalenie umiejętności z zakresu diagnozy psychologicznej, od umiejętności prowadzenia obserwacji skategoryzowanej, przez wywiad kliniczny do zastosowania wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych na różnych etapach postępowania prawno-sądowego.

 

Warunki przyjęcia:

  • Złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • Wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego dostępnego w siedzibie WSEI lub na stronie internetowej
  • Wypełnienie podania o przyjęcie na studia
  • Przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej
  • Dostarczenie dwóch zdjęć

Rekrutacja:

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc

o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Dokumenty są przyjmowane do wyczerpania limitu miejsc.

 

Perspektywy zawodowe absolwentów:

Absolwenci Podyplomowych Studiów z Zakresu Psychologii dla Biegłych Sądowych mogą wykonywać funkcje samodzielnego biegłego sądowego, jeżeli spełniają także warunki zawarte w rozporządzeniach:

   Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 157) – Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm. dział IV rozdz. 6

   Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych – Dz. U. Nr 15, poz. 133.

   Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. o czynnościach komorników – Dz. U. Nr 10, poz. 52 z późn. zmianami (§ 46-48).

   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – Dz. U. Nr 250, poz. 1883.

Ponadto mogą pracować w Zespołach Diagnostycznych różnych instytucji podległych ministerstwu sprawiedliwości, w tym w:

  • Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych;
  • Ośrodkach kuratorskich dla młodzieży;
  • Zespołach kuratorskich przy Sądach Rejonowych;
  • Zakładach karnych.

Ramowy program studiów: 270 godzin

Pełny program studiów obejmuje łącznie 9 modułów, realizowanych w dwóch semestrach. Łącznie program studiów liczy 270 godzin, odpowiednio 150 w semestrze I oraz 120 w semestrze II. Semestr I obejmuje 5 modułów podstawowych, w semestrze drugim realizowane są 4 moduły, przeważnie  z zakresu kazuistyki opiniodawczej, w tym moduł umożliwiający przygotowanie studium przypadku w formie pracy dyplomowej.

Program studiów koncentruje się wokół czterech zasadniczych grup zagadnień, istotnych w pracy biegłego psychologa: problemów z zakresu psychopatologii, prawnych podstaw opiniowania sądowego, metodyki.

       Zajęcia prowadzone są przez doskonałych wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowych i dydaktycznych oraz współpracowników Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa B. Gasia.

Trenerami są także profesjonalni wykładowcy i praktycy posiadający doświadczenie w pracy z różnymi grupami zawodowymi.

 

Absolwenci otrzymują:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

 

Cena: 3900 zł

Kategoria: