Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Cel studiów

Głównym celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do stwarzania optymalnych warunków uczenia się dzieciom ujawniającym nietypowe potrzeby edukacyjne. Zapoznanie z założeniami i organizacją pracy metodą integracji sensorycznej. Wiedza przekazana uczestnikom studiów pozwoli na sprawne zarządzanie terapią integracji sensorycznej oraz innymi tak, aby wzajemnie się uzupełniały, funkcjonowały w ramach pracy placówki oświatowej i korespondowały ściśle z możliwościami i rozwojem dziecka przy ścisłej współpracy rodziców. Po ukończeniu studiów podyplomowych z terapii pedagogicznej absolwenci uzyskają kompletną wiedzę o warunkach sprzyjających i ograniczających rozwój dziecka. Zdobędą umiejętności rozpoznawania indywidualnych możliwości rozwojowych ucznia zarówno w sferze motywacji do uczenia się jak i w zakresie posiadanych umiejętności szkolnych oraz możliwości uczenia się. Uzyskają wiedzę o metodach wspomagania rozwoju psychicznego dziecka w sferze procesów poznawczych, emocjonalno-motywacyjnych.

Adresaci

Osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich) oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej; Studia dają kwalifikacje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Opłaty

  • Niezmienne czesne
  • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin dyplomowy)
  • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

 

 Warunkiem uczestnictwa w w/w studiach jest złożenie następujących dokumentów:

– Kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych,

– Kserokopii dowodu osobistego

– Wpisowe 500 zł (wliczone w koszt studiów) 

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 17 856 92 88
e-mail: kingad@cud.rzeszow.pl, biuro@cud.rzeszow.pl

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Wypełnij formularz rekrutacyjny!