Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Cel studiów

Głównym celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do stwarzania optymalnych warunków uczenia się dzieciom ujawniającym nietypowe potrzeby edukacyjne. Zapoznanie z założeniami i organizacją pracy metodą integracji sensorycznej. Wiedza przekazana uczestnikom studiów pozwoli na sprawne zarządzanie terapią integracji sensorycznej oraz innymi tak, aby wzajemnie się uzupełniały, funkcjonowały w ramach pracy placówki oświatowej i korespondowały ściśle z możliwościami i rozwojem dziecka przy ścisłej współpracy rodziców. Po ukończeniu studiów podyplomowych z terapii pedagogicznej absolwenci uzyskają kompletną wiedzę o warunkach sprzyjających i ograniczających rozwój dziecka. Zdobędą umiejętności rozpoznawania indywidualnych możliwości rozwojowych ucznia zarówno w sferze motywacji do uczenia się jak i w zakresie posiadanych umiejętności szkolnych oraz możliwości uczenia się. Uzyskają wiedzę o metodach wspomagania rozwoju psychicznego dziecka w sferze procesów poznawczych, emocjonalno-motywacyjnych.

Adresaci

Osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich) oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej; Studia dają kwalifikacje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Program

1.   Podstawy prawne poradnictwa i pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

2.   Pedagogika specjalna.

3.   Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii.

4.   Podstawy psychiatrii i neurologii.

5.   Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń mowy.

6.   Metodyka pracy w klasach integracyjnych.

7.   Diagnoza i terapia specyficznych trudności w uczeniu się.

8.   Wspomagające i alternatywne metody komunikacji.

9.   Diagnoza i terapia dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulia.

10. Diagnoza i terapia uczniów z ADHD i zaburzenia   zachowania.

11. Organizacja procesu terapeutycznego.

12. Wsparcie rodziny dziecka ze specjalnymi potrzebami    edukacyjnymi.

13. Profilaktyka uzależnień i metody terapii.

14. Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej – metody pracy reedukacyjnej.

15. Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych.

16. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego.

17. Rewalidacja i wspomaganie rozwoju dzieci:

·         niepełnosprawnych intelektualnie,

·         z zaburzeniami sensorycznymi,

·         przewlekle chorych i z dysfunkcjami ruchu,

·         ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, w tym z autyzmem

18.  Metodyka  zajęć  korekcyjno-kompensacyjnych  i wyrównawczych ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki.

 19. Metodyka zajęć artystycznych w procesie wspomagającym rozwój dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych – muzykoterapia,  plastyka, ruch.

20. Socjoterapia.

21. Animaloterapia jako uzupełniająca metoda terapii.

22. Praktyka.

 

Czas trwania

3 semestry,  480 godz. dydaktycznych, 120 godz. praktyk

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Wypełnij formularz rekrutacyjny!