Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Adresaci

Adresatami studiów są nauczyciele oraz osoby z przygotowaniem pedagogicznym prowadzące lub zamierzające prowadzić kształcenie dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Absolwent tej specjalności jest odpowiednio przygotowany do pracy w instytucjach edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Może być zatrudniony na stanowisku: nauczyciela w publicznych i niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w innych formach wychowania przedszkolnego, tj.: w zespołach wychowania przedszkolnego oraz w punktach przedszkolnych, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w szkołach podstawowych

Program

 • Pedagogika przedszkolna.
 • Pedagogika wczesnoszkolna.
 • Diagnoza rozwoju dziecka.
 • Terapia pedagogiczna.
 • Metody pracy z dzieckiem przewlekle chorym-udzielanie pierwszej pomocy.
 • Wykorzystanie technologii informacyjnej w edukacji przedszkolnej  i wczesnoszkolnej.
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna w zaburzeniach mowy – elementy logopedii.
 • Metodyka pracy w klasach integracyjnych.
 • Emisja głosu.
 • Psychologia dziecka wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego.
 • Metodyka zintegrowanych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu.
 • Metodyka zintegrowanych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w edukacji wczesnoszkolnej.
 • Pedagogika działań twórczych.
 • Metodyka edukacji polonistycznej.
 • Praktyka-edukacja przedszkolna.
 • Metodyka edukacji matematycznej.
 • Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej i zdrowotnej.
 • Metodyka edukacji plastyczno-technicznej.
 • Metodyka edukacji muzyczno-ruchowej z elementami muzykoterapii.
 • Ewaluacja w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 • Planowanie pracy pedagogicznej nauczyciela przedszkola.
 • Planowanie pracy pedagogicznej nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej.
 • Praktyka – edukacja wczesnoszkolna.

 

Czas trwania

3 semestry, 445 godzin, 120 godzin praktyka

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Wypełnij formularz rekrutacyjny!