SZKOLENIA

Rada pedagogiczna to niezwykle ważny organ w każdej placówce edukacyjnej. Jego zadaniem jest planowanie, realizacja i kontrola wykonania planów pedagogicznych oraz pracy organizacyjnej szkoły, przedszkola czy ośrodka wychowawczego. W skład rady pedagogicznej wchodzi dyrektor, nauczyciele i wychowawcy. Szkolenie rad pedagogicznych ma na celu przekazanie merytorycznej, praktycznej wiedzy na temat skutecznego planowania i efektywnego realizowania zamierzonych celów dydaktycznych.  Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty edukacyjnej dotyczącej szkoleń rad pedagogicznych, które prowadzimy w CUD Rzeszów.

W trosce o skuteczne wsparcie zespołów przedmiotowych i rad pedagogicznych w przedszkolach, szkołach oraz placówkach oświatowych proponujemy uczenie się w zespole z udziałem wykwalifikowanego konsultanta. Taka forma doskonalenia, nawet gdy zespół jest mały, pozwala na udzielanie wsparcia merytorycznego i metodycznego, przy jednoczesnej możliwości rzetelnej ocenie obszarów do rozwoju.

Tematyka Szkoleń Rad Pedagogicznych
Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie na rok szkolny 2022/2023

 •  Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i innych ustaw oraz jej wpływ
  na nowe, odpowiedzialne zadania szkoły i przedszkola.
  W dniu 2 sierpnia 2023 r. Prezydent RP podpisał wspomnianą wyżej ustawę. Od tego dnia szkoły, przedszkola i pozostałe placówki oświatowe mają 6 miesięcy na opracowanie standardów postępowania w zakresie ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą, w tym przemocą seksualną. Za brak standardów dyrektorzy zagrożeni są grzywną w wysokości nie mniejszej niż 1000 zł. Szkolenie ma pomóc w opracowaniu standardów, jak również wyjaśnieniu innych ważnych spraw dotyczących szkół, przedszkoli i innych placówek zawartych w ustawie.
 • Przyczyny częstych konfliktów pomiędzy szkołą a rodzicami uczniów związanych ze stosowaniem prawa oświatowego.
  Przyczyny konfliktów dotyczą niewłaściwej interpretacji tych przepisów zarówno przez szkołę/przedszkole lub przez to, że nie znają ich rodzice uczniów lub niewłaściwie je interpretują. Szkolenie pomoże w podniesieniu na wyższy poziom współpracy szkoły/przedszkola z rodzicami.
 • Doskonalenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli szkół w zakresie warunków
  i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego, uwzględniających także ocenianie
  kształtujące i ocenianie grupowe.
  Szkolenie wynika wprost z konieczności realizacji jednego z punktów przewidzianych polityką oświatową państwa w roku szkolnym 2023/24.
 • Rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych. Agresja i przemoc w szkole. Próby
  działań profilaktycznych.
  Ustawa o nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadziła obowiązek chronienia dzieci i młodzieży przed przemocą rówieśniczą (w tym cyberprzemocą i przemocą seksualną). Niezależnie od opracowanych standardów w tym zakresie lepiej jest zapobiegać konfliktom i przemocy rówieśniczej pomiędzy uczniami w szkole niż je później rozwiązywać.
 • Kreatywność (nowatorska twórczość) nauczycieli i uczniów poprzez
  podejmowanie innowacji pedagogicznych i eksperymentów oraz pracę metodą
  projektów w warunkach współpracy wewnątrzszkolnej i pozaszkolnej.
  Szkolenie potwierdzi, że podejmowanie innowacjii eksperymentów pedagogicznych możliwe jest przez każdego nauczyciela w każdym przedszkolu i każdej szkole, także przy wzajemnej współpracy wewnątrz i pozaszkolnej.
 • Karna, cywilna i dyscyplinarna odpowiedzialność nauczycieli (w tym
  dyrektorów szkół) związana z wykonywaniem przez nich pracy pedagogicznej,
  w świetle aktualnych przepisów prawa.

  Nieznajomość prawa szkodzi. Szkolenie ma na celu wyjaśnienie odnoszących się do pracy nauczyciela i przestrzegania przez niego przepisów prawa karnego, cywilnego i dyscyplinarnego.

 • Etyka pracy nauczyciela.

  Praca nauczyciela regulowana jest nie tylko przepisami prawa ale uniwersalnymi zasadami etyki, których należy przestrzegać po to, by nie były przyczyną osobistych i środowiskowych kłopotów nauczyciela.

 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego na wszystkich poziomach
  kształcenia oraz główne akcenty jej monitorowania.

  Podstawa programowa kształcenia ogólnego jest fundamentem pracy pedagogicznej  i stanowi logiczny przewodnik dydaktyczny od przedszkola do końca nauki  w szkołach ponadpodstawowych. Jej założenia powinni znać wszyscy nauczyciele na wszystkich poziomach nauczania. Szkolenie w przystępny sposób przybliży nauczycielom filozofię stosowania podstawy programowej.

 • Jak wspomagać rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
  – trudna sztuka motywowania uczniów do lepszej pracy.

        Motywacja do nauki dotyczyć powinna zarówno ucznia mającego niepowodzenia szkolne jak i ucznia zdolnego, Jak zdiagnozować indywidualną intelektualną, emocjonalną  i środowiskową sytuację ucznia?

 • Organizacja wycieczek szkolnych i wszystkich innych imprez (w tym
  rekreacyjnych i turystycznych) organizowanych przez szkołę poza jej terenem.

  Na szkoleniu zostaną omówione podstawowe kwestie związane z organizacją  wycieczek i imprez (w tym wypoczynku wakacyjnego i „zielonych szkół”) oraz kwalifikacjami opiekunów.

 • Nauczyciele i rodzice. Wzajemne błędy pedagogiczne i wychowawcze, jak ich
  unikać i jak je likwidować. Jak radzić sobie z „roszczeniowymi rodzicami”.

  Błędy pedagogiczne i wychowawcze popełniają zarówno rodzice uczniów jak i nauczyciele. Z tym, że rodzice nie posiadają z reguły wiedzy pedagogicznej i trzeba im w odpowiedni sposób wyjaśnić, dlaczego ich postawa jest pedagogicznie błędna. Nauczyciel natomiast takich błędów popełniać nie powinien. Szkolenie kładzie akcent na nawiązywanie przyjaznych kontaktów nauczycieli z rodzicami i środowiskiem, z którym z którym szkoła musi współpracować musi współpracować.

 • Asertywność w „trudnych relacjach”.
 • Autorytet nauczyciela – jak go budować?
 • Awans zawodowy nauczycieli po nowemu.
 • Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego.
 • Dobrostan nauczyciela. Jak o niego zadbać?
 • Dziecko z depresją.
 • Dziecko z Ukrainy w szkole – problemy, dziecko po przeżyciu traumy, włączanie do zespołu klasowego.
 • Edukacja włączająca w szkole XXI w.
 • Gry psychologiczne stosowane przez uczniów- skuteczne sposoby przerywania gier.
 • Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w przedszkolu, szkole.
 • Integracja zespołu klasowego.
 • Jak prowadzić skuteczną rewalidacje z dzieckiem z zaburzeniami w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Jak sobie radzić z dzieckiem z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją.
 • Karna, cywilna i dyscyplinarna odpowiedzialność nauczycieli (w tym dyrektorów szkół) związana z wykonywaniem przez nich pracy pedagogicznej, w świetle aktualnych przepisów prawa.
 • Konstruktywna ocena pracy nauczyciela. Rola nauczyciela i dyrektora w tym procesie.
 • Konflikt w szkole pomiędzy uczniami i ich rodzicami, a nauczycielami. Próby jego rozwiązania poprzez zastosowanie elementów (technik) mediacyjnych.
 • Kreatywność i przedsiębiorczość jako kompetencje przyszłości. Jak je kształtować w szkole?
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych wśród uczniów.
 • Metoda projektu w przedszkolu.
 • Metody coachingowe w pracy nauczyciela. Umiejętność zadawania pytań.
 • Metody i techniki rozwijające twórcze myślenie.
 • Nauczyciel wychowawcą – doskonalenie umiejętności wychowawczych.
 • Nauczycielu – jaką marką chcesz być? Jak odnieść sukces edukacyjny oraz  wychowawczy i pozostać sobą?
 • Oceniaj i doceniaj. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów i zachowania w  świetle obowiązujących przepisów prawa.
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli w świetle obowiązujących przepisów prawa.
 • Organizacja kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole.
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 • Podstawy projektowania i druku 3D dla edukacji.
 • Praca z dzieckiem z FAS.
 • Praktyczne wskazówki do pracy z dzieckiem z autyzmem. Przegląd metod.
 • Prawda, dobro, piękno. Jak je kształtować w przestrzeni szkoły?
 • Prawo oświatowe w placówce oświatowej. Stosowanie prawa oraz tworzenie wewnętrznych aktów prawnych.
 • Profilaktyka przemocy.
 • Prowadzenie spotkań superwizyjnych dla zespołów- przyglądanie się swoim działaniom, poszukiwanie rozwiązań trudnych sytuacji/ nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, socjoterapeuci, osoby pracujące z grupami.
 • Przywództwo edukacyjne – vademecum dyrektora.
 • Robotyka z klasą. Fascynująca podróż po świecie programowania.
 • Skuteczne i nieskuteczne metody wychowawcze.
 • Skuteczne sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych – negocjacje, mediacje, zasady komunikacji.
 • Stres i wypalenie w zawodzie nauczyciela.
 • Stwórzmy przedszkole na miarę wyzwań XXI wieku.
 • Szkoła środowiskiem wzrostu młodego człowieka – jak je budować?
 • Uczeń z autyzmem w szkole masowej.
 • Współpraca nauczyciel- rodzic.
 • Wychowanie do wartości i kształtowanie uczniowskich postaw.
 • Wykluczenie, izolacja, depresja. Dziecko po przeżyciach traumatycznych.
 • Wykorzystanie elementów integracji sensorycznej w pracy nauczyciela.
 • Zasady pracy z zespołem klasowym- komunikacja w grupie, rozwój grupy.
 • Zatrudnianie nauczycieli, w tym specjalistów ( pedagogów, logopedów, psychologów, pedagogów specjalnych) w świetle nowo obowiązujących przepisów.

 

Program szkolenia może zostać indywidualnie dopasowany do potrzeb szkoły lub przedszkola.