studia podyplomowe

SZKOLENIA

Rada pedagogiczna to niezwykle ważny organ w każdej placówce edukacyjnej. Jego zadaniem jest planowanie, realizacja i kontrola wykonania planów pedagogicznych oraz pracy organizacyjnej szkoły, przedszkola czy ośrodka wychowawczego. W skład rady pedagogicznej wchodzi dyrektor, nauczyciele i wychowawcy. Szkolenie rad pedagogicznych ma na celu przekazanie merytorycznej, praktycznej wiedzy na temat skutecznego planowania i efektywnego realizowania zamierzonych celów dydaktycznych.  Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty edukacyjnej dotyczącej szkoleń rad pedagogicznych, które prowadzimy w CUD Rzeszów.

W trosce o skuteczne wsparcie zespołów przedmiotowych i rad pedagogicznych w przedszkolach, szkołach oraz placówkach oświatowych proponujemy uczenie się w zespole z udziałem wykwalifikowanego konsultanta. Taka forma doskonalenia, nawet gdy zespół jest mały, pozwala na udzielanie wsparcia merytorycznego i metodycznego, przy jednoczesnej możliwości rzetelnej ocenie obszarów do rozwoju.

Tematyka Szkoleń Rad Pedagogicznych
Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie na rok szkolny 2023/2024

  1. Agresja i przemoc rówieśnicza w szkole.
  2. Asertywność w „trudnych relacjach”.
  3. Autorytet nauczyciela – jak go budować?
  4. Awans zawodowy nauczycieli po nowemu.
  5. Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego.
  6. Dobrostan nauczyciela. Jak o niego zadbać?
  7. Doskonalenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli szkół w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego, uwzględniających także ocenianie kształtujące i ocenianie grupowe.
  8. Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym.
  9. Dziecko z depresją.
  10. Edukacja włączająca w szkole XXI w.
  11. Etyka pracy nauczyciela.
  12. Gry psychologiczne stosowane przez uczniów- skuteczne sposoby przerywania gier.
  13. Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w przedszkolu, szkole.
  14. Integracja zespołu klasowego.
  15. Jak prowadzić skuteczną rewalidacje z dzieckiem z zaburzeniami w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
  16. Jak sobie radzić z dzieckiem z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją.
  17. Jak wspomagać rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji – trudna sztuka motywowania uczniów do lepszej pracy.
  18. Karna, cywilna i dyscyplinarna odpowiedzialność nauczycieli (w tym dyrektorów szkół) związana  z wykonywaniem przez nich pracy pedagogicznej w świetle aktualnych przepisów prawa.
  19. Konflikt w szkole pomiędzy uczniami i ich rodzicami, a nauczycielami. Próby   jego rozwiązania poprzez    zastosowanie elementów (technik) mediacyjnych.
  20. Konstruktywna ocena pracy nauczyciela. Rola nauczyciela i dyrektora w tym procesie.
  21. Kreatywność (nowatorska twórczość) nauczycieli i uczniów poprzez podejmowanie innowacji pedagogicznych i eksperymentów oraz pracę metodą projektów w warunkach współpracy wewnątrzszkolnej i pozaszkolnej.
  22. Kreatywność i przedsiębiorczość jako kompetencje przyszłości. Jak je kształtować w szkole?
  23. Kształtowanie kompetencji kluczowych wśród uczniów.
  24. Metoda projektu w przedszkolu.
  25. Metody coachingowe w pracy nauczyciela. Umiejętność zadawania pytań.
  26. Metody i techniki rozwijające twórcze myślenie.
  27. Nauczyciel wychowawcą – doskonalenie umiejętności wychowawczych.
  28. Nauczyciele i rodzice. Wzajemne błędy pedagogiczne i wychowawcze, jak ich unikać i jak je likwidować. Jak radzić sobie z „roszczeniowymi rodzicami”.
  29. Nauczycielu – jaką marką chcesz być? Jak odnieść sukces edukacyjny oraz  wychowawczy i pozostać sobą?
  30. Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i innych ustaw oraz jej wpływ na nowe, odpowiedzialne zadania szkoły i przedszkola.
  31. Ocena pracy nauczyciela.
  32. Oceniaj i doceniaj. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów i zachowania w  świetle obowiązujących przepisów prawa.
  33. Ochrona dzieci i młodzieży przed przemocą w cyberprzestrzeni.
  34. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli w świetle obowiązujących przepisów prawa.
  35. Organizacja kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole.
  36. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
  37. Organizacja wycieczek szkolnych i wszystkich innych imprez ( w tym rekreacyjnych i turystycznych) organizowanych przez szkołę poza jej terenem.
  38. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
  39. Podstawa programowa kształcenia ogólnego na wszystkich poziomach kształcenia oraz główne akcenty jej monitorowania.
  40. Podstawy projektowania i druku 3D dla edukacji.
  41. Pomoc dziecku w rodzinie przeżywającej kryzys po stracie (choroba, rozwód, śmierć).
  42. Praca z dzieckiem z FAS.
  43. Praktyczne wskazówki do pracy z dzieckiem z autyzmem. Przegląd metod.
  44. Prawda, dobro, piękno. Jak je kształtować w przestrzeni szkoły?
  45. Prawo oświatowe w placówce oświatowej. Stosowanie prawa oraz tworzenie wewnętrznych aktów prawnych.
  46. Profilaktyka przemocy.
  47. Prowadzenie spotkań superwizyjnych dla zespołów- przyglądanie się swoim działaniom, poszukiwanie rozwiązań trudnych sytuacji/ nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, socjoterapeuci, osoby pracujące z grupami.
  48. Przyczyny częstych konfliktów pomiędzy szkołą a rodzicami uczniów związanych ze stosowaniem prawa oświatowego.
  49. Przywództwo edukacyjne-vademecum dyrektora.
  50. Robotyka z klasą. Fascynująca podróż po świecie programowania.
  51. Rodzice partnerami szkoły. Budowanie dobrych relacji.
  52. Rola i zadania szkoły w rozpoznawaniu i zapobieganiu przemocy wobec dziecka.
  53. Rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych. Agresja i przemoc w szkole. Próby działań profilaktycznych.
  54. Skuteczne i nieskuteczne metody wychowawcze.
  55. Skuteczne sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych – negocjacje, mediacje, zasady komunikacji.
  56. Stres i wypalenie w zawodzie nauczyciela.
  57. Stwórzmy przedszkole na miarę wyzwań XXI wieku.
  58. Szkoła środowiskiem wzrostu młodego człowieka – jak je budować?
  59. Uczeń z autyzmem w szkole masowej.
  60. Wielokulturowość jako wyzwanie dla procesu wychowania. Współpraca nauczyciel- rodzic.
  61. Wychowanie do wartości i kształtowanie uczniowskich postaw.
  62. Wykluczenie, izolacja, depresja. Dziecko po przeżyciach traumatycznych.
  63. Wykorzystanie elementów integracji sensorycznej w pracy nauczyciela.
  64. Zachowania zdrowotne i styl życia dzieci i młodzieży.
  65. Zagrożenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w świecie współczesnym.
  66. Zajęcia z wychowawcą. Jak ciekawie je organizować?
  67. Zasady pracy z zespołem klasowym- komunikacja w grupie, rozwój grupy.
  68. Zatrudnianie nauczycieli, w tym specjalistów ( pedagogów, logopedów, psychologów, pedagogów specjalnych) w świetle nowo obowiązujących przepisów.

 

Program szkolenia może zostać indywidualnie dopasowany do potrzeb szkoły lub przedszkola.