SZKOLENIA

Rada pedagogiczna to niezwykle ważny organ w każdej placówce edukacyjnej. Jego zadaniem jest planowanie, realizacja i kontrola wykonania planów pedagogicznych oraz pracy organizacyjnej szkoły, przedszkola czy ośrodka wychowawczego. W skład rady pedagogicznej wchodzi dyrektor, nauczyciele i wychowawcy. Szkolenie rad pedagogicznych ma na celu przekazanie merytorycznej, praktycznej wiedzy na temat skutecznego planowania i efektywnego realizowania zamierzonych celów dydaktycznych.  Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty edukacyjnej dotyczącej szkoleń rad pedagogicznych, które prowadzimy w CUD Rzeszów.

W trosce o skuteczne wsparcie zespołów przedmiotowych i rad pedagogicznych w przedszkolach, szkołach oraz placówkach oświatowych proponujemy uczenie się w zespole z udziałem wykwalifikowanego konsultanta. Taka forma doskonalenia, nawet gdy zespół jest mały, pozwala na udzielanie wsparcia merytorycznego i metodycznego, przy jednoczesnej możliwości rzetelnej ocenie obszarów do rozwoju.

Tematyka Szkoleń Rad Pedagogicznych
Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie na rok szkolny 2021/2022

  • Analiza/ewaluacja pracy własnej nauczyciela.
  • Aplikacje GSuite w zdalnym nauczaniu.
  • Asertywność w „trudnych relacjach”.
  • Autorytet nauczyciela – jak go budować?
  • Awans zawodowy nauczycieli.
  • Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego.
  • Co jest ważne w wychowaniu.
  • Depresja u dzieci i młodzieży.
  • Doskonalenie metod i form współpracy w zespole.
  • Dynamiczne oprogramowanie matematyczne.
  • Dziennik elektroniczny.
  • Efektywny zespół jako szansa rozwoju dla nauczycieli i uczniów – budowa, funkcjonowanie i wsparcie zespołu”.
  • Ewaluacja wewnętrzna zagadnień uznanych w szkole/placówce za istotne w jej działalności.
  • Formuły matematyczne w języku LaTeX .
  • Gry psychologiczne stosowane przez uczniów – skuteczne sposoby przerywania gier.
  • Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w przedszkolu, szkole.
  • Innowacyjność w pracy nauczyciela.
  • Integracja zespołu klasowego.
  • Jak prowadzić skuteczną rewalidację z dzieckiem z zaburzeniami w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
  • Jak uniknąć oskarżeń o naruszenie praw i dobra dziecka.
  • Józef Piłsudski i jego najdzielniejsi żołnierze pochodzący z terenów dzisiejszego Województwa Podkarpackiego.
  • Karna, cywilna i dyscyplinarna odpowiedzialność nauczycieli w świetle zmian wprowadzonych przez Sejm RP do ustawy Karta Nauczyciela.
  • Kodowanie na dywanie.
  • Konstruktywna ocena pracy nauczyciela. Rola nauczyciela i dyrektora w tym procesie.
  • Kreatywność – nowatorska twórczość nauczycieli realizowana poprzez rozwijanie  innowacji pedagogicznych i  pracę metodą projektów.
  • Kreatywność i przedsiębiorczość jako kompetencje przyszłości. Jak je kształtować w szkole?
  • Kształtowanie kompetencji kluczowych wśród uczniów.
  • Metoda projektów gwarancją rozwoju kreatywności nauczyciela i ucznia.
  • Nadzór pedagogiczny dyrektora – opracowanie narzędzi kontroli.
  • Nauczyciel wychowawcą – doskonalenie umiejętności wychowawczych.
  • Nauczycielu – jaką marką chcesz być? Jak odnieść sukces edukacyjny oraz wychowawczy i pozostać sobą.
  • Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów.
  • Oceniaj i doceniaj. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów i zachowania w świetle obowiązujących przepisów prawa.
  • Ocenianie wspierające – formułowanie i przekazywanie informacji zwrotnej.
  • Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli w świetle obowiązujących przepisów prawa.
  • Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole.
  • Pedagogika planu daltońskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna.
  • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole – Celem szkolenia jest ugruntowanie i poszarzenie wiedzy na temat regulacji prawnych oraz zadań nauczycieli i opiekunów dotyczących pomocy psychologiczno – pedagogicznej
  • Praca z dzieckiem z FAS.
  • Praktyczne wskazówki do pracy z dzieckiem z autyzmem. Przegląd metod.
  • Prawda, dobro, piękno. Jak je kształtować w przestrzeni szkoły?
  • Procedury bezpieczeństwa w szkole i podstawowe zasady ich tworzenia.
  • Profilaktyka przemocy.
  • Przegląd metod i form pracy z uczniem z autyzmem.
  • Przygotowywanie ankiet, testów – aplikacja Classroom w zdalnym nauczaniu.
  • Psychosomatyka i wpływ stresu na człowieka.
  • Relacje z trudnymi rodzicami w dobie pandemii.
  • Rocznica zbrodni katyńskiej.
  • RODO w szkole.
  • Ścieżka decyzji zgodnego ze statutem skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły ponadpodstawowej.
  • Sensoryczny rozwój niemowląt i dzieci starszych.
  • Skuteczne sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych – negocjacje, mediacje, zasady komunikacji.
  • Stres i wypalenie w zawodzie nauczyciela.
  • Szkolenie z zakresu uniwersalnego projektowania w edukacji – Projektowanie uniwersalne – terminologia. Wyzwania edukacji włączającej, dostosowania w edukacji. Zasady projektowania uniwersalnego w edukacji. Systematyka dydaktyki specjalnej. Dobre praktyki.
  • Szkoła środowiskiem wzrostu młodego człowieka – jak je budować?
  • Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
  • Trudne dzieci, trudni rodzice, trudne czasy.
  • Uczeń w zdalnym i po zdalnym nauczaniu. Jak zapobiec trudnym sytuacjom w relacjach szkolnych? – Wycofanie, lęk agresja to najczęstsze zaburzenia emocjonalne i psychiczne spowodowane pandemią. W trakcie szkolenia wyjaśniamy jak pomóc im odzyskać równowagę i odnaleźć się w szkolnej rzeczywistości.
  • Uczenie się we współpracy – zasady i efekty organizowania pracy w grupach.
  • Uczeń z autyzmem w szkole masowej.
  • Warsztat pracy wychowawcy zespołu klasowego. „Słowa uczą, a przykłady wychowują”.
  • Wdrażanie, monitorowanie i wykorzystanie kompetencji kluczowych w czasie ograniczeń wynikających z pracy zdalnej szkoły.
  • Współpraca nauczyciel – rodzic.
  • Wychowanie do wartości i kształtowanie uczniowskich postaw.
  • Wykluczenie, izolacja, depresja – dziecko w zdalnym i po zdalnym nauczaniu.
  • Wykorzystanie elementów integracji sensorycznej w pracy nauczyciela.
  • Wypalenie zawodowe.
  • Zarządzanie ryzykiem w szkole.
  • Zasady pracy z zespołem klasowym – komunikacja w grupie, rozwój grupy.
  • Zasady prawa oświatowego i postępowania administracyjnego w praktyce szkolnej. Dokumentacja szkoły i placówki.
  • Zrozumieć autyzm. Spektrum autyzmu –  Praktyczne wskazówki do pracy z dzieckiem z autyzmem. Przegląd metod.   Dziecko z autyzmem w szkole – wskazówki do pracy. Zespół Aspergera – problem tzw. „Niegrzecznych dzieci”. Sposoby pomocy i akceptacji  w  pracy indywidualnej i z całą klasą.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

 1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
 4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
 6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Program szkolenia może zostać indywidualnie dopasowany do potrzeb szkoły lub przedszkola.