Autyzm

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pracy z osobami z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, środowiskiem społecznym i rodzinnym ucznia oraz zwrócenie uwagi na potrzebę zintegrowania działań rehabilitacyjnych i edukacyjnych w tym kierunku.

ADRESACI:

Uczestnikami studiów podyplomowych na tym kierunku mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych:, I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich. Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane.
Do podjęcia studiów wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego**.

UZYSKANE KWALIFIKACJE:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych oraz podejmowania działań edukacyjnych i wspierających przyszłego podopiecznego z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera na poziomie indywidualnym jaki i klasy szkolnej we wszystkich typach szkół, w których przebywa dziecko autystyczne i w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry, 450 godzin, 180 godzin praktyk zawodowych -wersja z dodatkowym modułem pedagogiki specjalnej.

3 semestry, 390 godzin, 120 godz. praktyk -wersja bez dodatkowego modułu pedagogiki specjalnej.

ZAPISY:

tel. firmowy : 17 856 92 88

tel. kom. 501 506 024

mail:biuro@cud.rzeszow.pl

formularz rejestracyjny

Dyrektor CUD Rzeszów

Blog