Kurs na wychowawcę/kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży

Kurs na wychowawcę/kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU:
1) rada wychowawców
2) grupa jako zespół wychowawczy
3) organizacja i rozkład dnia
4) regulamin uczestnika wypoczynku
PLANOWANIE PRACY OPIEKUŃCZEJ, WYCHOWAWCZEJ I EDUKACYJNEJ:
1) opracowanie planu wychowawczego grupy
2) dokumentacja wychowawcy
3) obowiązki wychowawcy grupy
4) metody i formy realizacji planów wychowawczych
RUCH I REKREACJA:
1) cele i zadania zajęć wychowania fizycznego
2) metody nauki technik pływania
3) gry i zabawy ruchowe
4) gry zespołowe
5) sport, olimpiady sportowe, lekkoatletyka
6) organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym
ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY:
1) koordynacyjna rola władz oświatowych
2) obowiązujące przepisy
ZAJĘCIA KULTURALNO-OŚWIATOWE:
1) cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych
2) organizacja zajęć kulturalno-oświatowych, z uwzględnieniem wartości
historycznych i literackich
3) elementy kulturalne i wychowanie w rozkładzie dnia
4) prowadzenie kroniki
5) organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk
6) gry i zabawy świetlicowe
7) konkursy, wystawy, dyskusje
8) śpiew, muzyka, plastyka itp.
ZAJĘCIA PRAKTYCZNO-TECHNICZNE:
1) cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych
2) formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych
3) prace dekoracyjne i zdobnicze
4) indywidualne zainteresowania uczestników
5) rozwój zainteresowań uczestników
TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO:
1) cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej w trakcie
wypoczynku
2) organizacja wycieczek
3) organizacja biwaków
4) gry terenowe
ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY:
1) elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym
PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE:
1) cele i zadania prac społecznie użytecznych
2) wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych, wolontariat
3) prace w zakresie samoobsługi
4) prace na rzecz miejsca wypoczynku
5) prace na rzecz środowiska
BEZPIECZEŃSTWO ŻYCIA I ZDROWIA UCZESTNIKÓW WYPOCZYNKU:
1) przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów
2) przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku
BEZPIECZEŃSTWO ŻYCIA I ZDROWIA UCZESTNIKÓW WYPOCZYNKU:
1)     pierwsza pomoc z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator).

tel. firmowy : 17 856 92 88
tel. kom. 501 506 024
email: kingad@cud.rzeszow.pl;

Cena: kurs na kierownika 200 zł/os.- 10 godzin,
kurs na wychowawcę 290 zł/os. – 36 godzin.

(w przypadku dwóch kursów cena 400 zł/os.)

Miejsce szkolenia: Biuro CUD  ul. Kotuli 3 a, 35-122 Rzeszów

Dyrektor CUD Rzeszów

Blog