KURS PRZYGOTOWAWCZY DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU

Program kursu realizowany jest zgodnie  z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) z załącznikami oraz zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 1629).

WYMAGANIA:

Art. 92p. 2.
Wychowawcą wypoczynku może być osoba, która:
1) spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3;
2) ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku.

ust. 1 pkt 1–3:

1) nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.4)), przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28 i 875) albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;
2) ukończyła 18 lat;
3) posiada co najmniej wykształcenie średnie;

Warunek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które posiadają wykształcenie określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. a lub w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

PROGRAM:

  • Uregulowania prawne oraz zasady organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.
  • Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku.
  • Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej.
  • Zadania i obowiązki wychowawcy grupy.
  • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku.
  • Turystyka, krajoznawstwo, sport w działalności placówki wypoczynku.

INFORMACJE:

  • Liczba godzin: 36
  • Odpłatność: 250,00 zł
  • Liczba uczestników w grupie: 15—20

Dyrektor CUD Rzeszów

Blog