Szkolenie Rad Pedagogicznych – Kursy Dla Nauczycieli Rzeszów

Szkolenia

Rada pedagogiczna to niezwykle ważny organ w każdej placówce edukacyjnej. Jego zadaniem jest planowanie, realizacja i kontrola wykonania planów pedagogicznych oraz pracy organizacyjnej szkoły, przedszkola czy ośrodka wychowawczego. W skład rady pedagogicznej wchodzi dyrektor, nauczyciele i wychowawcy. Szkolenie rad pedagogicznych ma na celu przekazanie merytorycznej, praktycznej wiedzy na temat skutecznego planowania i efektywnego realizowania zamierzonych celów dydaktycznych. Kursy doszkalające dla nauczycieli skupiające się na tym zagadnieniu mogą praktycznie podnieść jakość kształcenia w placówce i pozytywnie wpłynąć na organizację jej pracy. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty edukacyjnej dotyczącej szkoleń rad pedagogicznych, które prowadzimy w CUD Rzeszów.

W trosce o skuteczne wsparcie zespołów przedmiotowych i rad pedagogicznych w przedszkolach, szkołach oraz placówkach oświatowych proponujemy uczenie się w zespole z udziałem wykwalifikowanego konsultanta. Taka forma doskonalenia, nawet gdy zespół jest mały, pozwala na udzielanie wsparcia merytorycznego i metodycznego, przy jednoczesnej możliwości rzetelnej ocenie obszarów do rozwoju. W naszej ofercie znajdują się, również szkolenia bhp, studia podyplomowe i szkolenia dla pedagogów.

Poniżej przedstawiamy propozycję tematów szkoleń rad pedagogicznych na rok szkolny 2021/2022

Program szkolenia może zostać indywidualnie dopasowany do potrzeb szkoły lub przedszkola.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

 1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
 4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
 6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Tematyka Szkoleń Rad Pedagogicznych
Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie na rok szkolny 2021/2022

 • Analiza/ewaluacja pracy własnej nauczyciela.
 • Aplikacje GSuite w zdalnym nauczaniu.
 • Asertywność w „trudnych relacjach”.
 • Autorytet nauczyciela – jak go budować?
 • Autorytet nauczyciela – jak go budować?
 • Awans zawodowy nauczycieli.
 • Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego.
 • Co jest ważne w wychowaniu.
 • Depresja u dzieci i młodzieży.
 • Doskonalenie metod i form współpracy w zespole.
 • Dynamiczne oprogramowanie matematyczne.
 • Dziennik elektroniczny.
 • Efektywny zespół jako szansa rozwoju dla nauczycieli i uczniów – budowa, funkcjonowanie i wsparcie zespołu”.
 • Ewaluacja wewnętrzna zagadnień uznanych w szkole/placówce za istotne w jej działalności.
 • Formuły matematyczne w języku LaTeX .
 • Gry psychologiczne stosowane przez uczniów- skuteczne sposoby przerywania gier.
 • Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w przedszkolu, szkole.
 • Innowacyjność w pracy nauczyciela.
 • Integracja zespołu klasowego.
 • Jak prowadzić skuteczną rewalidacje z dzieckiem z zaburzeniami w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Jak uniknąć oskarżeń o naruszenie praw i dobra dziecka.
 • Józef Piłsudski i jego najdzielniejsi żołnierze pochodzący z terenów dzisiejszego Województwa Podkarpackiego.
 • Karna, cywilna i dyscyplinarna odpowiedzialność nauczycieli w świetle zmian wprowadzonych przez Sejm RP do ustawy karta nauczyciela.
 • Kodowanie na dywanie.
 • Konstruktywna ocena pracy nauczyciela. Rola nauczyciela i dyrektora w tym procesie.
 • Konstruktywna ocena pracy nauczyciela. Rola nauczyciela i dyrektora w tym procesie.
 • Kreatywność – nowatorska twórczość nauczycieli realizowana poprzez rozwijanie  innowacji pedagogicznych i  pracę metodą projektów.
 • Kreatywność i przedsiębiorczość jako kompetencje przyszłości. Jak je kształtować w szkole?
 • Kreatywność i przedsiębiorczość jako kompetencje przyszłości. Jak je kształtować w szkole?
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych ucznia.
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych wśród uczniów.
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych wśród uczniów.
 • Metoda projektów gwarancją rozwoju kreatywności nauczyciela i ucznia.
 • Nadzór pedagogiczny dyrektora – opracowanie narzędzi kontroli.
 • Nauczyciel wychowawcą – doskonalenie umiejętności wychowawczych.
 • Nauczycielu – jaką marką chcesz być? Jak odnieść sukces edukacyjny oraz wychowawczy i pozostać sobą?
 • Nauczycielu – jaką marką chcesz być? Jak odnieść sukces edukacyjny oraz  wychowawczy i pozostać sobą?
 • Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów.
 • Oceniaj i doceniaj. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów i zachowania w świetle obowiązujących przepisów prawa.
 • Oceniaj i doceniaj. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów i zachowania w świetle obowiązujących przepisów prawa.
 • Ocenianie wspierające – formułowanie i przekazywanie informacji zwrotnej.
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli w świetle obowiązujących przepisów prawa.
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli w świetle obowiązujących przepisów prawa.
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
 • Pedagogika planu daltońskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 • Praca z dzieckiem z FAS.
 • Praktyczne wskazówki do pracy z dzieckiem z autyzmem. Przegląd metod.
 • Prawda, dobro, piękno. Jak je kształtować w przestrzeni szkoły?
 • Prawda, dobro, piękno. Jak je kształtować w przestrzeni szkoły?
 • Procedury bezpieczeństwa w szkole i podstawowe zasady ich tworzenia.
 • Profilaktyka przemocy.
 • Przegląd metod i form pracy z uczniem z autyzmem.
 • Przygotowywanie ankiet, testów – aplikacja Classroom w zdalnym nauczaniu.
 • Psychosomatyka i wpływ stresu na człowieka.
 • Relacje z trudnymi rodzicami w dobie pandemii.
 • RODO w szkole.
 • Scieżka decyzji zgodnego ze statutem skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły ponadpodstawowej.
 • Sensoryczny rozwój niemowląt i dzieci starszych.
 • Skuteczne sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych – negocjacje, mediacje, zasady komunikacji.
 • Stres i wypalenie w zawodzie nauczyciela.
 • Szkoła środowiskiem wzrostu młodego człowieka – jak je budować?
 • Szkoła środowiskiem wzrostu młodego człowieka – jak je budować?
 • Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
 • Trudne dzieci, trudni rodzice, trudne czasy
 • Uczenie się we współpracy – zasady i efekty organizowania pracy w grupach.
 • Uczeń z autyzmem w szkole masowej.
 • Warsztat pracy wychowawcy zespołu klasowego. „Słowa uczą, a przykłady wychowują”.
 • Wdrażanie, monitorowanie i wykorzystanie kompetencji kluczowych w czasie ograniczeń wynikających z pracy zdalnej szkoły.
 • Współpraca nauczyciel- rodzic.
 • Wychowanie do wartości i kształtowanie uczniowskich postaw.
 • Wychowanie do wartości i kształtowanie uczniowskich postaw.
 • Wychowanie do wartości.
 • Wykluczenie, izolacja, depresja- dziecko w zdalnym i po zdalnym nauczaniu.
 • Wykorzystanie elementów integracji sensorycznej w pracy nauczyciela.
 • Wypalenie zawodowe.
 • Zarządzanie ryzykiem w szkole.
 • Zasady pracy z zespołem klasowym- komunikacja w grupie, rozwój grupy.
 • Zasady prawa oświatowego i postępowania administracyjnego w praktyce szkolnej. Dokumentacja szkoły i placówki.
 • rocznica zbrodni katyńskiej.