SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

Szkolenia

Rada pedagogiczna to niezwykle ważny organ w każdej placówce edukacyjnej. Jego zadaniem jest planowanie, realizacja i kontrola wykonania planów pedagogicznych oraz pracy organizacyjnej szkoły, przedszkola czy ośrodka wychowawczego. W skład rady pedagogicznej wchodzi dyrektor, nauczyciele i wychowawcy. Szkolenie rad pedagogicznych ma na celu przekazanie merytorycznej, praktycznej wiedzy na temat skutecznego planowania i efektywnego realizowania zamierzonych celów dydaktycznych.  Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty edukacyjnej dotyczącej szkoleń rad pedagogicznych, które prowadzimy w CUD Rzeszów.

W trosce o skuteczne wsparcie zespołów przedmiotowych i rad pedagogicznych w przedszkolach, szkołach oraz placówkach oświatowych proponujemy uczenie się w zespole z udziałem wykwalifikowanego konsultanta. Taka forma doskonalenia, nawet gdy zespół jest mały, pozwala na udzielanie wsparcia merytorycznego i metodycznego, przy jednoczesnej możliwości rzetelnej ocenie obszarów do rozwoju.

 

Tematyka Szkoleń Rad Pedagogicznych
Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie na rok szkolny 2021/2022

 • Analiza/ewaluacja pracy własnej nauczyciela.
 • Aplikacje GSuite w zdalnym nauczaniu.
 • Asertywność w „trudnych relacjach”.
 • Autorytet nauczyciela – jak go budować?
 • Awans zawodowy nauczycieli.
 • Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego.
 • Co jest ważne w wychowaniu.
 • Depresja u dzieci i młodzieży.
 • Doskonalenie metod i form współpracy w zespole.
 • Dynamiczne oprogramowanie matematyczne.
 • Dziennik elektroniczny.
 • Efektywny zespół jako szansa rozwoju dla nauczycieli i uczniów – budowa, funkcjonowanie i wsparcie zespołu”.
 • Ewaluacja wewnętrzna zagadnień uznanych w szkole/placówce za istotne w jej działalności.
 • Formuły matematyczne w języku LaTeX .
 • Gry psychologiczne stosowane przez uczniów – skuteczne sposoby przerywania gier.
 • Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w przedszkolu, szkole.
 • Innowacyjność w pracy nauczyciela.
 • Integracja zespołu klasowego.
 • Jak prowadzić skuteczną rewalidację z dzieckiem z zaburzeniami w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Jak uniknąć oskarżeń o naruszenie praw i dobra dziecka.
 • Józef Piłsudski i jego najdzielniejsi żołnierze pochodzący z terenów dzisiejszego Województwa Podkarpackiego.
 • Karna, cywilna i dyscyplinarna odpowiedzialność nauczycieli w świetle zmian wprowadzonych przez Sejm RP do ustawy Karta Nauczyciela.
 • Kodowanie na dywanie.
 • Konstruktywna ocena pracy nauczyciela. Rola nauczyciela i dyrektora w tym procesie.
 • Kreatywność – nowatorska twórczość nauczycieli realizowana poprzez rozwijanie  innowacji pedagogicznych i  pracę metodą projektów.
 • Kreatywność i przedsiębiorczość jako kompetencje przyszłości. Jak je kształtować w szkole?
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych wśród uczniów.
 • Metoda projektów gwarancją rozwoju kreatywności nauczyciela i ucznia.
 • Nadzór pedagogiczny dyrektora – opracowanie narzędzi kontroli.
 • Nauczyciel wychowawcą – doskonalenie umiejętności wychowawczych.
 • Nauczycielu – jaką marką chcesz być? Jak odnieść sukces edukacyjny oraz wychowawczy i pozostać sobą.
 • Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów.
 • Oceniaj i doceniaj. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów i zachowania w świetle obowiązujących przepisów prawa.
 • Ocenianie wspierające – formułowanie i przekazywanie informacji zwrotnej.
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli w świetle obowiązujących przepisów prawa.
 • Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole.
 • Pedagogika planu daltońskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole – Celem szkolenia jest ugruntowanie i poszarzenie wiedzy na temat regulacji prawnych oraz zadań nauczycieli i opiekunów dotyczących pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • Praca z dzieckiem z FAS.
 • Praktyczne wskazówki do pracy z dzieckiem z autyzmem. Przegląd metod.
 • Prawda, dobro, piękno. Jak je kształtować w przestrzeni szkoły?
 • Procedury bezpieczeństwa w szkole i podstawowe zasady ich tworzenia.
 • Profilaktyka przemocy.
 • Przegląd metod i form pracy z uczniem z autyzmem.
 • Przygotowywanie ankiet, testów – aplikacja Classroom w zdalnym nauczaniu.
 • Psychosomatyka i wpływ stresu na człowieka.
 • Relacje z trudnymi rodzicami w dobie pandemii.
 • Rocznica zbrodni katyńskiej.
 • RODO w szkole.
 • Ścieżka decyzji zgodnego ze statutem skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły ponadpodstawowej.
 • Sensoryczny rozwój niemowląt i dzieci starszych.
 • Skuteczne sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych – negocjacje, mediacje, zasady komunikacji.
 • Stres i wypalenie w zawodzie nauczyciela.
 • Szkolenie z zakresu uniwersalnego projektowania w edukacji – Projektowanie uniwersalne – terminologia. Wyzwania edukacji włączającej, dostosowania w edukacji. Zasady projektowania uniwersalnego w edukacji. Systematyka dydaktyki specjalnej. Dobre praktyki.
 • Szkoła środowiskiem wzrostu młodego człowieka – jak je budować?
 • Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
 • Trudne dzieci, trudni rodzice, trudne czasy.
 • Uczeń w zdalnym i po zdalnym nauczaniu. Jak zapobiec trudnym sytuacjom w relacjach szkolnych? – Wycofanie, lęk agresja to najczęstsze zaburzenia emocjonalne i psychiczne spowodowane pandemią. W trakcie szkolenia wyjaśniamy jak pomóc im odzyskać równowagę i odnaleźć się w szkolnej rzeczywistości.
 • Uczenie się we współpracy – zasady i efekty organizowania pracy w grupach.
 • Uczeń z autyzmem w szkole masowej.
 • Warsztat pracy wychowawcy zespołu klasowego. „Słowa uczą, a przykłady wychowują”.
 • Wdrażanie, monitorowanie i wykorzystanie kompetencji kluczowych w czasie ograniczeń wynikających z pracy zdalnej szkoły.
 • Współpraca nauczyciel – rodzic.
 • Wychowanie do wartości i kształtowanie uczniowskich postaw.
 • Wykluczenie, izolacja, depresja – dziecko w zdalnym i po zdalnym nauczaniu.
 • Wykorzystanie elementów integracji sensorycznej w pracy nauczyciela.
 • Wypalenie zawodowe.
 • Zarządzanie ryzykiem w szkole.
 • Zasady pracy z zespołem klasowym – komunikacja w grupie, rozwój grupy.
 • Zasady prawa oświatowego i postępowania administracyjnego w praktyce szkolnej. Dokumentacja szkoły i placówki.
 • Zrozumieć autyzm. Spektrum autyzmu –  Praktyczne wskazówki do pracy z dzieckiem z autyzmem. Przegląd metod.   Dziecko z autyzmem w szkole – wskazówki do pracy. Zespół Aspergera – problem tzw. „Niegrzecznych dzieci”. Sposoby pomocy i akceptacji  w  pracy indywidualnej i z całą klasą.
Program szkolenia może zostać indywidualnie dopasowany do potrzeb szkoły lub przedszkola.