Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu – online

Aktualności
Prześlij zgłoszenia on-line

Cel kursu

  • Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu.
  • Podczas szkolenia poznasz podstawy prawa pracy, przepisów bhp i innych aktów prawnych dotyczących nauki zawodu.
  • Przekażemy Ci wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów wychowania i nauczania – uczenia się młodocianych pracowników.
  • Dowiesz się więcej o zasada, metodach i sposobach prowadzenia zajęć z młodzieżą.
  • Zaprezentujemy kilka rodzajów interakcji międzyludzkich i ich wpływu na kształtowanie postaw zawodowych.
  • Nauczysz się doboru metod, zasad nauczania i środków dydaktycznych do tematów zajęć (modułów).
  • Wzbogacisz i unowocześnisz warsztatu pracy poprzez samokształcenie i samodoskonalenie.

Czas trwania, liczba godzin kształcenia i sposób jego organizacji

Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki oraz umiejętności dydaktycznych w łącznym wymiarze 48 godz., w tym:

  1. Zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki – łącznie 40 godz.;
  2. Umiejętności dydaktyczne – 8 godz.

Zajęcia   z zakresu   pedagogiki,   psychologii   i metodyki   są   realizowane   zgodnie    z harmonogramem opracowywanym indywidualnie na każdy kurs. Zajęcia są prowadzone metodami aktywizującymi z położeniem nacisku na osiągnięcie przez uczestników szkolenia niezbędnych umiejętności przydatnych w prowadzeniu zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu.

Umiejętności dydaktyczne są organizowane w środowisku pracy na konkretnych stanowiskach pracy oraz poza środowiskiem pracy w salach dydaktycznych z udziałem instruktora praktycznej nauki zawodu, który na przykładzie wybranego zawodu demonstruje przebieg zajęć praktycznych, omawia ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i przepisów przeciwpożarowych, przeprowadza pokaz wykonania danej czynności oraz przeprowadza symulację części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie/egzaminu zawodowego. Na zakończenie kursu przeprowadza się egzamin i ewaluację.

Program kursu został zatwierdzony przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty

UWAGA! Po tym kursie nie można uczyć w szkole!

Promocja tylko w lutym 2021 – cena kursu 495zł

Prześlij zgłoszenia on-line