BIBLIOTEKOZNAWSTWO Z INFORMACJĄ NAUKOWĄ

Studia podyplomowe

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę merytoryczno-metodyczną i kwalifikacje zawodowe z zakresu bibliotekoznawstwa. Program studiów opracowano kładąc nacisk na nowoczesne technologie informacyjne, ale także na aspekty praktyczne związane z metodyką pracy bibliotekarza. Słuchacze uzyskają wiedzę dotyczącą właściwej organizacji i funkcjonowania bibliotek szkolnych, publicznych i naukowych, sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji oraz tworzenia informacji, a ponad to poznają metody pracy z czytelnikami i użytkownikami informacji.​​ Wybranie tego kierunku to gwarancja poznania wszelkich ujęć i wymiarów kulturalno-oświatowego środowiska.

ADRESACI:

Osoby zainteresowane nabyciem uprawnień do pracy w bibliotekach oraz dla osób chcących podjąć zatrudnienie w ośrodkach gromadzenia zbiorów bibliotecznych, archiwach, księgarniach, antykwariatach czy placówkach oświatowych, Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: I stopnia*, I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich. Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane, jednak do podjęcia studiów konieczne jest posiadanie przygotowania pedagogicznego**.
**w rozumieniu Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

UZYSKANE KWALIFIKACJE:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela – bibliotekarza w szkołach i placówkach oświatowych.

PROGRAM:

Program studiów jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia z obszarów:

I MODUŁ: PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE

 • Komunikacja społeczna i medialna
 • Metody zarządzania biblioteką
 • Bibliotekoznawstwo i bibliologia
 • Czytelnictwo (Lektologia)
 • Bibliografia
 • Bibliotekarstwo
 • Historia książki i biblioteki
 • Użytkownik informacji
 • Projektowanie i ocena systemów i usług informacyjnych i bibliotecznych
 • Księgarstwo
 • Zarządzanie informacją
 • Ochrona własności intelektualnej

II MODUŁ: DYDAKTYKA PRZEDMIOTU NAUCZANIA

 • Metodyka pracy z czytelnikiem i użytkownikiem informacji
 • Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza
 • Metodyka pracy z czytelnikiem z niepełnosprawnością
 • Biblioterapia
 • Zastosowanie technologii informacyjnych w dydaktyce bibliotecznej

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry, 270 godzin, 90 godzin praktyk zawodowych

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe organizowane będą w formule hybrydowej polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych  z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line.

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa , trzy razy w miesiącu) od godz. 9:00 do 15:00.

WARUNKI ZALICZENIA:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów , zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zdanie egzaminu końcowego, realizacja praktyki pedagogicznej oraz uregulowanie płatności.

ZAPISY:

tel. firmowy : 17 856 92 88,  tel. kom. 501 506 024,  mail:biuro@cud.rzeszow.pl