ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Studia podyplomowe

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest zapoznanie słuchacza z zasadami funkcjonowania administracji publicznej w jej dualistycznym modelu sfery rządowej, w tym terenowej i samorządowej. Zasadniczym elementem studium będzie wykształcenie u słuchacza umiejętności analizy struktury administracji publicznej i jej funkcjonowania w obszarach takich jak: wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach, tworzenie prawa miejscowego, w tym budżetowego, finansowanie zadań publicznych, gospodarki komunalnej i działalności wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej, prawa pracy w administracji publicznej.

ADRESACI:

Studia podyplomowe kierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim, które pracują w administracji rządowej i samorządowej, jak również do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową ze sferą administracji publicznej.

UKOŃCZONE KWALIFIKACJE:

Ukończenie studiów pozwala na uzyskanie kwalifikacji Specjalisty administracji publicznej – kod zawodu 242217 w „Kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 sierpnia 2014r.

PROGRAM:

 • Ustrój administracji centralnej
 • Ustrój administracji terenowej
 • Współdziałanie administracji samorządowej i rządowej
 • Zasady tworzenia prawa miejscowego
 • Podstawowe zagadnienia prawa administracyjnego (część ogólna)
 • Prawo administracyjne materialne – wybrane zagadnienia ze szczególnym  uwzględnieniem:
  – prawa ochrony zdrowia
  – prawa oświatowego
  – gospodarki komunalnej
  – prawa budowlanego
  – gospodarki nieruchomościami
 • Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądem administracyjnym
 • Postępowanie egzekucyjne
 • Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji publicznej
 • Finanse publiczne
 • Elementy prawa zamówień publicznych
 • Zatrudnienie w administracji publicznej
 • Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego
 • Kontrola administracji publicznej
 • Ochrona danych osobowych

CZAS TRWANIA:

2 semestry; 190 godzin dydaktycznych.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe organizowane będą w formule hybrydowej polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych  z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line.

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa , trzy razy w miesiącu) od godz. 9:00 do 15:00.

WARUNKI ZALICZENIA:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów , zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zdanie egzaminu końcowego, realizacja praktyki pedagogicznej oraz uregulowanie płatności.

ZAPISY: 

tel. firmowy : 17 856 92 88, tel. kom. 501 506 024, mail:biuro@cud.rzeszow.pl