Wychowanie fizyczne

Studia podyplomowe

CEL STUDIÓW

Kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Wychowanie fizyczne przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu.

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 1450).

Studia podyplomowe Wychowanie fizyczne przygotowują uczestników do wykonywania zawodu nauczyciela Wychowania fizycznego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Zadaniem kadry dydaktycznej na kierunku Wychowanie fizyczne jest wyposażenie uczestników w wysoko ceniony warsztat. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich oraz osoby posiadające kompetencje zawodowe lub naukowe, a także doświadczenie w zakresie przygotowania do nauczania  dla prowadzonych zajęć.

ADRESACI

Uczestnikami studiów podyplomowych na tym kierunku mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich (kierunków, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę
i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu nauczania, posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć).

Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane, jednak do podjęcia studiów konieczne jest posiadanie przygotowania pedagogicznego.

UZYSKANE KWALIFIKACJE

Studia nadają kwalifikacje.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu
z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1289), uprawnienia do nauczania Wychowania fizycznego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

PROGRAM

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 1450).

Program swym zakresem obejmuje m.in. treści:

MODUŁ I

PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE DO NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JAKO KOLEJNEGO PRZEDMIOTU (180 GODZIN)

 • Przygotowanie merytoryczne do nauczania na II etapie edukacyjnym
 • Przygotowaniem merytoryczne do nauczania na III etapie edukacyjnym

Kształcenie merytoryczne przygotowuje uczestników do nauczania Wychowania fizycznego na II (klasy IV-VIII)  i III etapie edukacyjnym.

W ramach modułu I w trakcie zajęć omówione zostaną m.in. treści takie jak:

 1. Historia kultury fizycznej
 2. Organizacja i prawo w sporcie
 3. Organizacja i zarządzanie sportem
 4. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych
 5. Anatomia i fizjologia rozwoju człowieka
 6. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna
 7. Teoria wychowania fizycznego (aktywność fizyczna)
 8. Pierwsza pomoc przedmedyczna
 9. Teoria i metodyka piłki nożnej
 10. Teoria i metodyka koszykówki
 11. Teoria i metodyka piłki siatkowej
 12. Teoria i metodyka piłki ręcznej
 13. Zabawy i gry ruchowe
 14. Teoria i metodyka gimnastyki
 15. Teoria i metodyka lekkoatletyki
 16. Nowoczesne formy aktywności fizycznej z elementami rytmiki i tańca
 17. Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej
 18. Edukacja zdrowotna
 19. Kompetencje społeczne i etyka w sporcie
 20. Metodyka nauczania wychowania fizycznego dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym
 21. Metodyka wychowania fizycznego w szkole podstawowej
 22. Metodyka wychowania fizycznego w szkole ponadpodstawowej
 23. Dydaktyka wychowania fizycznego

MODUŁ II

PRZYGOTOWANIE DYDAKTYCZNE DO NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZEGO JAKO KOLEJNEGO PRZEDMIOTU (90 GODZIN) m.in.:

 1. Ramowy plan nauczania
 2. Podstawa programowa
 3. Kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela
 4. Metody kształcenia
 5. Metodyka treści kształcenia
 6. Projektowanie procesu kształcenia
 7. Ocenianie w pracy dydaktycznej
 8. Diagnoza grupy uczniowskiej i każdego ucznia w ramach nauczanego przedmiotu
 9. Rozwój umiejętności osobistych i społeczno-emocjonalnych uczniów
 10. Warsztat pracy nauczyciela

CZAS TRWANIA

 • 3 semestry
 • 270 godzin
 • 90 godzin praktyk zawodowych

ORGANIZACJA ZAJĘĆ: 

Studia podyplomowe organizowane będą w formule hybrydowej polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych  z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line.

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa , trzy razy w miesiącu) od godz. 9:00 do 15:00.

WARUNKI ZALICZENIA:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów , zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zdanie egzaminu końcowego, realizacja praktyki pedagogicznej oraz uregulowanie płatności.

ZAPISY: 

tel. firmowy : 17 856 92 88;  tel. kom. 501 506 024;  mail:biuro@cud.rzeszow.pl